1 םישנא ילא אוביו ובשיו לארשי ינקזמ ׃ינפל 2 ילא הוהי־רבד יהיו ׃רמאל 3 םישנאה םדא־ןב םהילולג ולעה הלאה לושכמו םבל־לע חכנ ונתנ םנוע שרדא שרדאה םהינפ ׃םהל 4 םתוא־רבד ןכל םהילא תרמאו הוהי ינדא רמא־הכ תיבמ שיא שיא הלעי רשא לארשי ובל־לא וילולג־תא םישי ונוע לושכמו ־לא אבו וינפ חכנ הוהי ינא איבנה ברב הב ול יתינענ ׃וילולג 5 שפת ןעמל םבלב לארשי־תיב־תא ילעמ ורזנ רשא ׃םלכ םהילולגב 6 תיב־לא רמא ןכל ינדא רמא הכ לארשי ובישהו ובוש הוהי לעמו םכילולג לעמ ובישה םכיתבעות־לכ ׃םכינפ 7 תיבמ שיא שיא יכ רגהמו לארשי לארשיב רוגי־רשא לעיו ירחאמ רזניו ובל־לא וילולג םישי ונוע לושכמו אבו וינפ חכנ ול־שרדל איבנה־לא הוהי ינא יב ׃יב ול־הנענ 8 שיאב ינפ יתתנו והיתמשהו אוהה םילשמלו תואל ימע ךותמ ויתרכהו ינא־יכ םתעדיו ׃הוהי 9 התפי־יכ איבנהו הוהי ינא רבד רבדו איבנה תא יתיתפ יתיטנו אוהה וילע ידי־תא ימע ךותמ ויתדמשהו ׃לארשי 10 ןועכ םנוע ואשנו איבנה ןועכ שרדה ׃היהי 11 דוע ועתי־אל ןעמל ירחאמ לארשי־תיב דוע ואמטי־אלו ויהו םהיעשפ־לכב היהא ינאו םעל יל םאנ םיהלאל םהל ׃הוהי ינדא 12 ילא הוהי־רבד יהיו ׃רמאל 13 יכ ץרא םדא־ןב לעמ־לעמל יל־אטחת הילע ידי יתיטנו ־הטמ הל יתרבשו הב־יתחלשהו םחל הנממ יתרכהו בער ׃המהבו םדא 14 םישנאה תשלש ויהו חנ הכותב הלאה המה בויאו לאנד םשפנ ולצני םתקדצב ׃הוהי ינדא םאנ 15 ריבעא הער היח־ול התיהו התלכשו ץראב רבוע ילבמ הממש ׃היחה ינפמ 16 הלאה םישנאה תשלש םאנ ינא־יח הכותב םינב־םא הוהי ינדא וליצי תונב־םאו ולצני םדבל המה ׃הממש היהת ץראהו 17 איבא ברח וא איהה ץראה־לע רבעת ברח יתרמאו הנממ יתרכהו ץראב ׃המהבו םדא 18 הלאה םישנאה תשלשו םאנ ינא־יח הכותב אל הוהי ינדא תונבו םינב וליצי ׃ולצני םדבל םה יכ 19 חלשא רבד וא איהה ץראה־לא הילע יתמח יתכפשו הנממ תירכהל םדב ׃המהבו םדא 20 בויאו לאנד חנו םאנ ינא־יח הכותב ןב־םא הוהי ינדא המה וליצי תב־םא וליצי םתקדצב ׃םשפנ 21 ינדא רמא הכ יכ תעברא־יכ ףא הוהי ברח םיערה יטפש הער היחו בערו יתחלש רבדו תירכהל םלשורי־לא ׃המהבו םדא הנממ 22 הב־הרתונ הנהו םינב םיאצומה הטלפ םיאצוי םנה תונבו םתיארו םכילא םכרד־תא םתולילע־תאו הערה־לע םתמחנו יתאבה רשא תא םלשורי־לע יתאבה רשא־לכ ׃הילע 23 םכתא ומחנו םכרד־תא וארת־יכ םתולילע־תאו םנח אל יכ םתעדיו תא יתישע הב יתישע־רשא־לכ ׃הוהי ינדא םאנ
Next Chapter
Share this passage with others: