1 השמ־לא הוהי רבדיו ׃רמאל 2 ןושארה שדחה־םויב םיקת שדחל דחאב ׃דעומ להא ןכשמ־תא 3 ןורא תא םש תמשו תכסו תודעה ׃תכרפה־תא ןראה־לע 4 ןחלשה־תא תאבהו וכרע־תא תכרעו הרנמה־תא תאבהו ׃היתרנ־תא תילעהו 5 חבזמ־תא התתנו ינפל תרטקל בהזה תמשו תדעה ןורא חתפה ךסמ־תא ׃ןכשמל 6 חבזמ תא התתנו חתפ ינפל הלעה ׃דעומ־להא ןכשמ 7 ריכה־תא תתנו ןיבו דעומ להא־ןיב םש תתנו חבזמה ׃םימ 8 ביבס רצחה־תא תמשו רעש ךסמ־תא תתנו ׃רצחה 9 ןמש־תא תחקלו תחשמו החשמה ןכשמה־תא וב־רשא־לכ־תאו ־תאו ותא תשדקו ׃שדק היהו וילכ־לכ 10 חבזמ־תא תחשמו וילכ־לכ־תאו הלעה חבזמה־תא תשדקו שדק חבזמה היהו ׃םישדק 11 ריכה־תא תחשמו תשדקו ונכ־תאו ׃ותא 12 ןרהא־תא תברקהו חתפ־לא וינב־תאו תצחרו דעומ להא ׃םימב םתא 13 תא ןרהא־תא תשבלהו תחשמו שדקה ידגב ותא תשדקו ותא ׃יל ןהכו 14 בירקת וינב־תאו ׃תנתכ םתא תשבלהו 15 רשאכ םתא תחשמו םהיבא־תא תחשמ התיהו יל ונהכו םתחשמ םהל תיהל ׃םתרדל םלוע תנהכל 16 רשא לככ השמ שעיו ןכ ותא הוהי הוצ ׃השע 17 ןושארה שדחב יהיו דחאב תינשה הנשב ׃ןכשמה םקוה שדחל 18 ןכשמה־תא השמ םקיו וינדא־תא ןתיו וישרק־תא םשיו ויחירב־תא ןתיו ׃וידומע־תא םקיו 19 להאה־תא שרפיו םשיו ןכשמה־לע וילע להאה הסכמ־תא הוצ רשאכ הלעמלמ ׃השמ־תא הוהי 20 תדעה־תא ןתיו חקיו םשיו ןראה־לא ןראה־לע םידבה־תא תרפכה ־תא ןתיו ׃הלעמלמ ןראה־לע 21 ןראה־תא אביו תא םשיו ןכשמה־לא לע ךסיו ךסמה תכרפ רשאכ תודעה ןורא ׃השמ־תא הוהי הוצ 22 ןחלשה־תא ןתיו ךרי לע דעומ להאב ץוחמ הנפצ ןכשמה ׃תכרפל 23 ךרע וילע ךרעיו הוהי ינפל םחל הוהי הוצ רשאכ ׃השמ־תא 24 הרנמה־תא םשיו חכנ דעומ להאב ךרי לע ןחלשה ׃הבגנ ןכשמה 25 ינפל תרנה לעיו הוצ רשאכ הוהי ׃השמ־תא הוהי 26 בהזה חבזמ־תא םשיו ינפל דעומ להאב ׃תכרפה 27 תרטק וילע רטקיו הוצ רשאכ םימס ׃השמ־תא הוהי 28 חתפה ךסמ־תא םשיו ׃ןכשמל 29 םש הלעה חבזמ תאו דעומ־להא ןכשמ חתפ הלעה־תא וילע לעיו רשאכ החנמה ־תאו ׃השמ־תא הוהי הוצ 30 ריכה־תא םשיו ןיבו דעומ להא־ןיב המש ןתיו חבזמה ׃הצחרל םימ 31 השמ ונממ וצחרו וינבו ןרהאו םהידי־תא ׃םהילגר־תאו 32 דעומ להא־לא םאבב חבזמה־לא םתברקבו הוצ רשאכ וצחרי ׃השמ ־תא הוהי 33 ביבס רצחה־תא םקיו ןתיו חבזמלו ןכשמל רצחה רעש ךסמ־תא השמ לכיו ׃הכאלמה־תא 34 להא־תא ןנעה סכיו הוהי דובכו דעומ ׃ןכשמה־תא אלמ 35 אובל השמ לכי־אלו דעומ להא־לא ןנעה וילע ןכש־יכ אלמ הוהי דובכו ׃ןכשמה־תא 36 לעמ ןנעה תולעהבו ינב ועסי ןכשמה ׃םהיעסמ לכב לארשי 37 ןנעה הלעי אל־םאו םוי־דע ועסי אלו ׃ותלעה 38 הוהי ןנע יכ שאו םמוי ןכשמה־לע וב הליל היהת ־תיב־לכ יניעל ׃םהיעסמ־לכב לארשי
Next Chapter
Share this passage with others: