1 שרשחא ךלמה םשיו ייאו ץראה־לע סמ ׃םיה 2 ופקת השעמ־לכו תשרפו ותרובגו רשא יכדרמ תלדג םה־אולה ךלמה ולדג רפס־לע םיבותכ יכלמל םימיה ירבד ׃סרפו ידמ 3 ידוהיה יכדרמ יכ שורושחא ךלמל הנשמ םידוהיל לודגו ויחא ברל יוצרו רבדו ומעל בוט שרד ׃וערז־לכל םולש
Next Chapter
Share this passage with others: