1 יכנא רשא הוצמה־לכ ןורמשת םויה ךוצמ ןויחת ןעמל תושעל םתאבו םתיברו ץראה־תא םתשריו הוהי עבשנ־רשא ׃םכיתבאל 2 ךרדה־לכ־תא תרכזו הוהי ךכילוה רשא םיעברא הז ךיהלא ןעמל רבדמב הנש תעדל ךתסנל ךתנע ךבבלב רשא־תא ותוצמ רמשתה ׃אל־םא 3 ךבעריו ךנעיו רשא ןמה־תא ךלכאיו ןועדי אלו תעדי־אל ךעידוה ןעמל ךיתבא םחלה־לע אל יכ יכ םדאה היחי ודבל אצומ־לכ־לע היחי הוהי־יפ ׃םדאה 4 התלב אל ךתלמש אל ךלגרו ךילעמ םיעברא הז הקצב ׃הנש 5 יכ ךבבל־םע תעדיו שיא רסיי רשאכ ךיהלא הוהי ונב־תא ׃ךרסימ 6 תוצמ־תא תרמשו תכלל ךיהלא הוהי הארילו ויכרדב ׃ותא 7 ךיהלא הוהי יכ הבוט ץרא־לא ךאיבמ תניע םימ ילחנ ץרא העקבב םיאצי תמהתו ׃רהבו 8 הרעשו הטח ץרא ןומרו הנאתו ןפגו ׃שבדו ןמש תיז־ץרא 9 תנכסמב אל רשא ץרא םחל הב־לכאת ץרא הב לכ רסחת־אל לזרב הינבא רשא בצחת היררהמו ׃תשחנ 10 תכרבו תעבשו תלכאו ךיהלא הוהי־תא רשא הבטה ץראה־לע ׃ךל־ןתנ 11 חכשת־ןפ ךל רמשה ךיהלא הוהי־תא ויתוצמ רמש יתלבל ויתקחו ויטפשמו ךוצמ יכנא רשא ׃םויה 12 תעבשו לכאת־ןפ הנבת םיבט םיתבו ׃תבשיו 13 ןיברי ךנאצו ךרקבו ךל־הברי בהזו ףסכו ׃הברי ךל־רשא לכו 14 תחכשו ךבבל םרו ךיהלא הוהי־תא ץראמ ךאיצומה ׃םידבע תיבמ םירצמ 15 רבדמב ךכילומה שחנ ארונהו לדגה ןואמצו ברקעו ףרש םימ־ןיא רשא םימ ךל איצומה ׃שימלחה רוצמ 16 רבדמב ןמ ךלכאמה ןועדי־אל רשא ךתנע ןעמל ךיתבא ךבטיהל ךתסנ ןעמלו ׃ךתירחאב 17 יחכ ךבבלב תרמאו יל השע ידי םצעו ׃הזה ליחה־תא 18 הוהי־תא תרכזו ןתנה אוה יכ ךיהלא ליח תושעל חכ ךל ־תא םיקה ןעמל עבשנ־רשא ותירב ׃הזה םויכ ךיתבאל 19 חכשת חכש־םא היהו ךיהלא הוהי־תא םיהלא ירחא תכלהו םתדבעו םירחא םהל תיוחתשהו יכ םויה םכב יתדעה ׃ןודבאת דבא 20 הוהי רשא םיוגכ ןכ םכינפמ דיבאמ אל בקע ןודבאת הוהי לוקב ןועמשת ׃םכיהלא
Next Chapter
Share this passage with others: