1 הוהי ךאיבי יכ ץראה־לא ךיהלא המש־אב התא־רשא ־םיוג לשנו התשרל יתחה ךינפמ םיבר ירמאהו ישגרגהו יזרפהו ינענכהו יסוביהו יוחהו םיבר םיוג העבש ׃ךממ םימוצעו 2 ךיהלא הוהי םנתנו םרחה םתיכהו ךינפל תרכת־אל םתא םירחת אלו תירב םהל ׃םנחת 3 ךתב םב ןתחתת אלו ותבו ונבל ןתת־אל ׃ךנבל חקת־אל 4 ךנב־תא ריסי־יכ םיהלא ודבעו ירחאמ הרחו םירחא םכב הוהי־ףא ׃רהמ ךדימשהו 5 םהל ושעת הכ־םא־יכ וצתת םהיתחבזמ ורבשת םתבצמו ןועדגת םהרישאו ןופרשת םהיליספו ׃שאב 6 התא שודק םע יכ ךב ךיהלא הוהיל ךיהלא הוהי רחב הלגס םעל ול תויהל רשא םימעה לכמ ׃המדאה ינפ־לע 7 םכברמ אל קשח םימעה־לכמ רחביו םכב הוהי טעמה םתא־יכ םכב ׃םימעה ־לכמ 8 הוהי תבהאמ יכ ורמשמו םכתא עבשנ רשא העבשה־תא איצוה םכיתבאל דיב םכתא הוהי תיבמ ךדפיו הקזח הערפ דימ םידבע ׃םירצמ־ךלמ 9 הוהי־יכ תעדיו םיהלאה אוה ךיהלא רמש ןמאנה לאה דסחהו תירבה ירמשלו ויבהאל ׃רוד ףלאל ותוצמ 10 ויאנשל םלשמו ודיבאהל וינפ־לא ואנשל רחאי אל ׃ול־םלשי וינפ־לא 11 הוצמה־תא תרמשו םיקחה־תאו רשא םיטפשמה־תאו םויה ךוצמ יכנא ׃םתושעל 12 ןועמשת בקע היהו הלאה םיטפשמה תא םתא םתישעו םתרמשו ךיהלא הוהי רמשו תירבה־תא ךל עבשנ רשא דסחה־תאו ׃ךיתבאל 13 ךברהו ךכרבו ךבהאו ךנטב־ירפ ךרבו ךנגד ךתמדא־ירפו ךרהציו ךשריתו תרתשעו ךיפלא־רגש המדאה לע ךנאצ ךיתבאל עבשנ־רשא ׃ךל תתל 14 היהת ךורב היהי־אל םימעה־לכמ הרקעו רקע ךב ׃ךתמהבבו 15 ךממ הוהי ריסהו יודמ־לכו ילח־לכ רשא םיערה םירצמ ךב םמישי אל תעדי ׃ךיאנש־לכב םנתנו 16 םימעה־לכ־תא תלכאו ךיהלא הוהי רשא סוחת־אל ךל ןתנ אלו םהילע ךניע םהיהלא־תא דבעת ׃ךל אוה שקומ־יכ 17 ךבבלב רמאת יכ הלאה םיוגה םיבר לכוא הכיא ינממ ׃םשירוהל 18 רכז םהמ ארית אל השע־רשא תא רכזת הערפל ךיהלא הוהי ׃םירצמ־לכלו 19 תלדגה תסמה ךיניע ואר־רשא םיתפמהו תתאהו ערזהו הקזחה דיהו ךאצוה רשא היוטנה ךיהלא הוהי הוהי השעי־ןכ םימעה־לכל ךיהלא ארי התא ־רשא ׃םהינפמ 20 חלשי הערצה־תא םגו םב ךיהלא הוהי םיראשנה דבא־דע ׃ךינפמ םירתסנהו 21 םהינפמ ץרעת אל ךיהלא הוהי־יכ לודג לא ךברקב ׃ארונו 22 ךיהלא הוהי לשנו לאה םיוגה־תא אל טעמ טעמ ךינפמ רהמ םתלכ לכות תיח ךילע הברת־ןפ ׃הדשה 23 ךיהלא הוהי םנתנו המוהמ םמהו ךינפל ׃םדמשה דע הלדג 24 ךדיב םהיכלמ ןתנו םמש־תא תדבאהו םימשה תחתמ שיא בציתי־אל ךדמשה דע ךינפב ׃םתא 25 םהיהלא יליספ שאב ןופרשת בהזו ףסכ דמחת־אל ןפ ךל תחקלו םהילע תבעות יכ וב שקות ׃אוה ךיהלא הוהי 26 הבעות איבת־אלו םרח תייהו ךתיב־לא ונצקשת ץקש והמכ ונבעתת בעתו ׃אוה םרח־יכ
Next Chapter
Share this passage with others: