1 םיקחה הוצמה תאזו הוצ רשא םיטפשמהו דמלל םכיהלא הוהי ץראב תושעל םכתא המש םירבע םתא רשא ׃התשרל 2 הוהי־תא ארית ןעמל רמשל ךיהלא ויתקח־לכ־תא יכנא רשא ויתוצמו ךנבו התא ךוצמ ימי לכ ךנב־ןבו ןכראי ןעמלו ךייח ׃ךימי 3 תרמשו לארשי תעמשו ךל בטיי רשא תושעל דאמ ןוברת רשאו הוהי רבד רשאכ ץרא ךל ךיתבא יהלא ׃שבדו בלח תבז 4 הוהי לארשי עמש ׃דחא הוהי וניהלא 5 הוהי תא תבהאו ךבבל־לכב ךיהלא ךשפנ־לכבו ׃ךדאמ־לכבו 6 הלאה םירבדה ויהו ךוצמ יכנא רשא ׃ךבבל־לע םויה 7 ךינבל םתננשו ךתבשב םב תרבדו ךרדב ךתכלבו ךתיבב ׃ךמוקבו ךבכשבו 8 תואל םתרשקו תפטטל ויהו ךדי־לע ׃ךיניע ןיב 9 תוזזמ־לע םתבתכו ׃ךירעשבו ךתיב 10 ךאיבי יכ היהו ךיהלא הוהי עבשנ רשא ץראה־לא םהרבאל ךיתבאל תתל בקעילו קחציל תבטו תלדג םירע ךל ׃תינב־אל רשא 11 םיאלמ םיתבו רשא בוט־לכ תרבו תאלמ־אל רשא םיבוצח םימרכ תבצח־אל רשא םיתיזו תלכאו תעטנ־אל ׃תעבשו 12 חכשת־ןפ ךל רמשה רשא הוהי־תא םירצמ ץראמ ךאיצוה ׃םידבע תיבמ 13 ךיהלא הוהי־תא דבעת ותאו ארית ׃עבשת ומשבו 14 ירחא ןוכלת אל יהלאמ םירחא םיהלא רשא םימעה ׃םכיתוביבס 15 הוהי אנק לא יכ ךברקב ךיהלא הוהי־ףא הרחי־ןפ ךדימשהו ךב ךיהלא ׃המדאה ינפ לעמ 16 הוהי־תא וסנת אל םתיסנ רשאכ םכיהלא ׃הסמב 17 ןורמשת רומש הוהי תוצמ־תא ויתדעו םכיהלא ׃ךוצ רשא ויקחו 18 בוטהו רשיה תישעו ןעמל הוהי יניעב תאבו ךל בטיי ץראה־תא תשריו עבשנ־רשא הבטה ׃ךיתבאל הוהי 19 ךיביא־לכ־תא ףדהל רבד רשאכ ךינפמ ׃הוהי 20 רחמ ךנב ךלאשי־יכ תדעה המ רמאל םיטפשמהו םיקחהו הוהי הוצ רשא ׃םכתא וניהלא 21 םידבע ךנבל תרמאו הערפל ונייה ונאיציו םירצמב דיב םירצממ הוהי ׃הקזח 22 תתוא הוהי ןתיו םילדג םיתפמו םירצמב םיערו ותיב־לכבו הערפב ׃וניניעל 23 םשמ איצוה ונתואו ונתא איבה ןעמל ץראה־תא ונל תתל ׃וניתבאל עבשנ רשא 24 תושעל הוהי ונוציו הלאה םיקחה־לכ־תא הוהי־תא האריל ונל בוטל וניהלא ונתיחל םימיה־לכ ׃הזה םויהכ 25 ונל־היהת הקדצו תושעל רמשנ־יכ תאזה הוצמה־לכ־תא וניהלא הוהי ינפל ׃ונוצ רשאכ
Next Chapter
Share this passage with others: