1 השמ ארקיו רמאיו לארשי־לכ־לא לארשי עמש םהלא ־תאו םיקחה־תא יכנא רשא םיטפשמה םויה םכינזאב רבד םתרמשו םתא םתדמלו ׃םתשעל 2 תרכ וניהלא הוהי ׃ברחב תירב ונמע 3 תרכ וניתבא־תא אל תירבה־תא הוהי ונתא יכ תאזה םויה הפ הלא ונחנא ׃םייח ונלכ 4 רבד םינפב םינפ רהב םכמע הוהי ׃שאה ךותמ 5 הוהי־ןיב דמע יכנא אוהה תעב םכיניבו רבד־תא םכל דיגהל םתארי יכ הוהי שאה ינפמ רהב םתילע־אלו ׃רמאל 6 ךיהלא הוהי יכנא ץראמ ךיתאצוה רשא ׃םידבע תיבמ םירצמ 7 םיהלא ךל־היהי אל ׃ינפ־לע םירחא 8 לספ ךל־השעת־אל רשא הנומת־לכ רשאו לעממ םימשב רשאו תחתמ ץראב ׃ץראל תחתמ םימב 9 אלו םהל הוחתשת־אל יכנא יכ םדבעת אנק לא ךיהלא הוהי תובא ןוע דקפ םישלש־לעו םינב־לע ׃יאנשל םיעבר־לעו 10 םיפלאל דסח השעו ירמשלו יבהאל ׃ותוצמ 11 הוהי־םש־תא אשת אל אל יכ אושל ךיהלא תא הוהי הקני ומש ־תא אשי־רשא ׃אושל 12 תבשה םוי־תא רומש ךוצ רשאכ ושדקל ׃ךיהלא הוהי 13 דבעת םימי תשש ׃ךתכאלמ־לכ תישעו 14 תבש יעיבשה םויו אל ךיהלא הוהיל התא הכאלמ־לכ השעת ךתבו־ךנבו ךרושו ךתמאו־ךדבעו ךתמהב־לכו ךרמחו ךירעשב רשא ךרגו ךדבע חוני ןעמל ׃ךומכ ךתמאו 15 תייה דבע־יכ תרכזו ךאציו םירצמ ץראב םשמ ךיהלא הוהי ערזבו הקזח דיב ךוצ ןכ־לע היוטנ תושעל ךיהלא הוהי ׃תבשה םוי־תא 16 ךיבא־תא דבכ ךוצ רשאכ ךמא־תאו ןעמל ךיהלא הוהי ןעמלו ךימי ןכיראי המדאה לע ךל בטיי ךיהלא הוהי־רשא ׃ךל ןתנ 17 ׃חצרת אל 18 ׃ףאנת אלו 19 ׃בנגת אלו 20 דע ךערב הנעת־אלו ׃אוש 21 ךער תשא דמחת אלו ךער תיב הואתת אלו ותמאו ודבעו והדש לכו ורמחו ורוש ׃ךערל רשא 22 הלאה םירבדה־תא הוהי רבד רהב םכלהק־לכ־לא ןנעה שאה ךותמ לודג לוק לפרעהו םבתכיו ףסי אלו םינבא תחל ינש־לע ׃ילא םנתיו 23 םכעמשכ יהיו ךשחה ךותמ לוקה־תא שאב רעב רההו ־לכ ילא ןוברקתו םכיטבש ישאר ׃םכינקזו 24 ונארה ןה ורמאתו וניהלא הוהי ולדג־תאו ודבכ־תא ונעמש ולק־תאו הזה םויה שאה ךותמ רבדי־יכ וניאר םדאה־תא םיהלא ׃יחו 25 יכ תומנ המל התעו הלדגה שאה ונלכאת םיפסי־םא תאזה לוק־תא עמשל ונחנא דוע וניהלא הוהי ׃ונתמו 26 רשא רשב־לכ ימ יכ םיהלא לוק עמש רבדמ םייח ונמכ שאה־ךותמ ׃יחיו 27 תא עמשו התא ברק הוהי רמאי רשא־לכ רבדת תאו וניהלא רשא ־לכ תא ונילא וניהלא הוהי רבדי ונעמשו ךילא ׃ונישעו 28 לוק־תא הוהי עמשיו ילא םכרבדב םכירבד ילא הוהי רמאיו לוק ־תא יתעמש רשא הזה םעה ירבד וביטיה ךילא ורבד ׃ורבד רשא־לכ 29 םבבל היהו ןתי־ימ יתא האריל םהל הז יתוצמ־לכ־תא רמשלו ןעמל םימיה־לכ םהינבלו םהל בטיי ׃םלעל 30 ובוש םהל רמא ךל ׃םכילהאל םכל 31 ידמע דמע הפ התאו תא ךילא הרבדאו םיקחהו הוצמה־לכ רשא םיטפשמהו ץראב ושעו םדמלת םהל ןתנ יכנא רשא ׃התשרל 32 רשאכ תושעל םתרמשו םכיהלא הוהי הוצ ןימי ורסת אל םכתא ׃לאמשו 33 הוצ רשא ךרדה־לכב םכתא םכיהלא הוהי ןויחת ןעמל וכלת םתכראהו םכל בוטו רשא ץראב םימי ׃ןושרית
Next Chapter
Share this passage with others: