1 םימשה וניזאה ץראה עמשתו הרבדאו ׃יפ־ירמא 2 יחקל רטמכ ףרעי יתרמא לטכ לזת אשד־ילע םריעשכ ׃בשע־ילע םיביברכו 3 ארקא הוהי םש יכ ׃וניהלאל לדג ובה 4 יכ ולעפ םימת רוצה לא טפשמ ויכרד־לכ לוע ןיאו הנומא ׃אוה רשיו קידצ 5 וינב אל ול תחש שקע רוד םמומ ׃לתלתפו 6 תאז־ולמגת הוהיל־ה םכח אלו לבנ םע ךנק ךיבא אוה־אולה ׃ךננכיו ךשע אוה 7 םלוע תומי רכז רדו־רד תונש וניב ךדגיו ךיבא לאש ׃ךל ורמאיו ךינקז 8 םיוג ןוילע לחנהב םדא ינב ודירפהב םימע תלבג בצי ׃לארשי ינב רפסמל 9 ומע הוהי קלח יכ ׃ותלחנ לבח בקעי 10 רבדמ ץראב והאצמי ןמשי ללי והתבו והננובי והנבבסי ןושיאכ והנרצי ׃וניע 11 ונק ריעי רשנכ ףחרי וילזוג־לע והחקי ויפנכ שרפי ׃ותרבא ־לע והאשי 12 ונחני דדב הוהי ׃רכנ לא ומע ןיאו 13 יתומב־לע והבכרי תבונת לכאיו ץרא שבד והקניו ידש שימלחמ ןמשו עלסמ ׃רוצ 14 ןאצ בלחו רקב תאמח םירכ בלח־םע ןשב־ינב םיליאו בלח־םע םידותעו בנע־םדו הטח תוילכ ׃רמח־התשת 15 טעביו ןורשי ןמשיו תישכ תיבע תנמש והשע הולא שטיו ׃ותעשי רוצ לבניו 16 םירזב והאנקי ׃והסיעכי תבעותב 17 אל םידשל וחבזי אל םיהלא הלא ברקמ םישדח םועדי םורעש אל ואב ׃םכיתבא 18 ישת ךדלי רוצ ׃ךללחמ לא חכשתו 19 ץאניו הוהי אריו ׃ויתנבו וינב סעכמ 20 ינפ הריתסא רמאיו המ הארא םהמ רוד יכ םתירחא םינב המה תכפהת ׃םב ןמא ־אל 21 לא־אלב ינואנק םה םהילבהב ינוסעכ םאינקא ינאו לבנ יוגב םע־אלב ׃םסיעכא 22 יפאב החדק שא־יכ לואש־דע דקיתו ץרא לכאתו תיתחת ידסומ טהלתו הלביו ׃םירה 23 תוער ומילע הפסא ׃םב־הלכא יצח 24 ףשר ימחלו בער יזמ ירירמ בטקו םב־חלשא תמהב־ןשו ׃רפע ילחז תמח־םע 25 ברח־לכשת ץוחמ המיא םירדחמו הלותב־םג רוחב־םג ׃הביש שיא־םע קנוי 26 םהיאפא יתרמא שונאמ התיבשא ׃םרכז 27 ביוא סעכ ילול ורכני־ןפ רוגא ורמאי־ןפ ומירצ הוהי אלו המר ונדי ׃תאז־לכ לעפ 28 תוצע דבא יוג־יכ םהב ןיאו המה ׃הנובת 29 וליכשי ומכח ול וניבי תאז ׃םתירחאל 30 ףלא דחא ףדרי הכיא הבבר וסיני םינשו םרוצ־יכ אל־םא הוהיו םרכמ ׃םריגסה 31 םרוצ ונרוצכ אל יכ ׃םילילפ וניביאו 32 םנפג םדס ןפגמ־יכ ומבנע הרמע תמדשמו תלכשא שור־יבנע ׃ומל תררמ 33 םניי םנינת תמח ׃רזכא םינתפ שארו 34 ידמע סמכ אוה־אלה ׃יתרצואב םותח 35 תעל םלשו םקנ יל בורק יכ םלגר טומת תדתע שחו םדיא םוי ׃ומל 36 ומע הוהי ןידי־יכ םחנתי וידבע־לעו תלזא־יכ הארי יכ רוצע ספאו די ׃בוזעו 37 ומיהלא יא רמאו ׃וב ויסח רוצ 38 ומיחבז בלח רשא ןיי ותשי ולכאי ומוקי םכיסנ םכילע יהי םכרזעיו ׃הרתס 39 ינא יכ התע ואר ןיאו אוה ינא ינא ידמע םיהלא יתצחמ היחאו תימא ןיאו אפרא ינאו ׃ליצמ ידימ 40 םימש־לא אשא־יכ יח יתרמאו ידי ׃םלעל יכנא 41 יברח קרב יתונש־םא ידי טפשמב זחאתו ירצל םקנ בישא ׃םלשא יאנשמלו 42 םדמ יצח ריכשא רשב לכאת יברחו היבשו ללח םדמ ׃ביוא תוערפ שארמ 43 ומע םיוג ונינרה םוקי וידבע־םד יכ וירצל בישי םקנו ׃ומע ותמדא רפכו 44 רבדיו השמ אביו ירבד־לכ־תא ינזאב תאזה־הרישה ־ןב עשוהו אוה םעה ׃ןונ 45 רבדל השמ לכיו הלאה םירבדה־לכ־תא ׃לארשי־לכ־לא 46 ומיש םהלא רמאיו םירבדה־לכל םכבבל םכב דיעמ יכנא רשא םוצת רשא םויה רמשל םכינב־תא ירבד־לכ־תא תושעל ׃תאזה הרותה 47 אוה קר רבד־אל יכ םכייח אוה־יכ םכמ וכיראת הזה רבדבו המדאה ־לע םימי םירבע םתא רשא המש ןדריה־תא ׃התשרל 48 השמ־לא הוהי רבדיו הזה םויה םצעב ׃רמאל 49 םירבעה רה־לא הלע רשא ובנ־רה הזה רשא באומ ץראב הארו וחרי ינפ־לע רשא ןענכ ץרא־תא ינבל ןתנ ינא ׃הזחאל לארשי 50 התא רשא רהב תמו ףסאהו המש הלע תמ־רשאכ ךימע־לא רהה רהב ךיחא ןרהא ׃וימע־לא ףסאיו 51 יב םתלעמ רשא לע לארשי ינב ךותב שדק תבירמ־ימב רשא לע ןצ־רבדמ יתוא םתשדק־אל ׃לארשי ינב ךותב 52 הארת דגנמ יכ אל המשו ץראה־תא ץראה־לא אובת ינבל ןתנ ינא־רשא ׃לארשי
Next Chapter
Share this passage with others: