1 הרבדמה עסנו ןפנו רשאכ ףוס־םי ךרד בסנו ילא הוהי רבד םימי ריעש־רה־תא ׃םיבר 2 ילא הוהי רמאיו ׃רמאל 3 רהה־תא בס םכל־בר ׃הנפצ םכל ונפ הזה 4 רמאל וצ םעה־תאו לובגב םירבע םתא ושע־ינב םכיחא ריעשב םיבשיה םכמ וארייו ׃דאמ םתרמשנו 5 יכ םב ורגתת־לא םצראמ םכל ןתא־אל לגר־ףכ ךרדמ דע יתתנ ושעל השרי־יכ ׃ריעש רה־תא 6 םתאמ ורבשת לכא םתלכאו ףסכב םתאמ ורכת םימ־םגו ׃םתיתשו ףסכב 7 ךיהלא הוהי יכ ךדי השעמ לכב ךכרב רבדמה־תא ךתכל עדי הז הזה לדגה הוהי הנש םיעברא תרסח אל ךמע ךיהלא ׃רבד 8 וניחא תאמ רבענו םיבשיה ושע־ינב הברעה ךרדמ ריעשב רבג ןיצעמו תליאמ ךרד רבענו ןפנו ׃באומ רבדמ 9 ילא הוהי רמאיו באומ־תא רצת־לא המחלמ םב רגתת־לאו ךל ןתא־אל יכ יכ השרי וצראמ יתתנ טול־ינבל ׃השרי רע־תא 10 ובשי םינפל םימאה ברו לודג םע הב ׃םיקנעכ םרו 11 םה־ףא ובשחי םיאפר םיבאמהו םיקנעכ ׃םימא םהל וארקי 12 םירחה ובשי ריעשבו ושע ינבו םינפל םודימשיו םושריי םתחת ובשיו םהינפמ לארשי השע רשאכ ותשרי ץראל ׃םהל הוהי ןתנ־רשא 13 םכל ורבעו ומק התע רבענו דרז לחנ־תא ׃דרז לחנ־תא 14 ונכלה־רשא םימיהו דע ענרב שדקמ לחנ־תא ונרבע־רשא הנמשו םישלש דרז רודה־לכ םת־דע הנש ברקמ המחלמה ישנא עבשנ רשאכ הנחמה ׃םהל הוהי 15 התיה הוהי־די םגו ברקמ םמהל םב ׃םמת דע הנחמה 16 ומת־רשאכ יהיו המחלמה ישנא־לכ ׃םעה ברקמ תומל 17 ילא הוהי רבדיו ׃רמאל 18 םויה רבע התא באומ לובג־תא ׃רע־תא 19 ינב לומ תברקו םרצת־לא ןומע יכ םב רגתת־לאו ־ינב ץראמ ןתא־אל יכ השרי ךל ןומע היתתנ טול־ינבל ׃השרי 20 בשחת םיאפר־ץרא םיאפר אוה־ףא םינפל הב־ובשי םהל וארקי םינמעהו ׃םימזמז 21 םרו ברו לודג םע םדימשיו םיקנעכ םהינפמ הוהי ובשיו םשרייו ׃םתחת 22 ושע ינבל השע רשאכ רשא ריעשב םיבשיה ירחה־תא דימשה םשרייו םהינפמ דע םתחת ובשיו ׃הזה םויה 23 םיבשיה םיועהו הזע־דע םירצחב םיאציה םירתפכ םדימשה רתפכמ ׃םתחת ובשיו 24 ורבעו ועס ומוק האר ןנרא לחנ־תא ןחיס־תא ךדיב יתתנ ירמאה ןובשח־ךלמ שר לחה וצרא־תאו ׃המחלמ וב רגתהו 25 תת לחא הזה םויה ךתאריו ךדחפ תחת םימעה ינפ־לע רשא םימשה־לכ וזגרו ךעמש ןועמשי ׃ךינפמ ולחו 26 םיכאלמ חלשאו תומדק רבדממ ךלמ ןוחיס־לא םולש ירבד ןובשח ׃רמאל 27 ךרדב ךצראב הרבעא רוסא אל ךלא ךרדב ׃לואמשו ןימי 28 ינרבשת ףסכב לכא ףסכב םימו יתלכאו קר יתיתשו יל־ןתת ׃ילגרב הרבעא 29 ינב יל־ושע רשאכ ריעשב םיבשיה ושע םיבשיה םיבאומהו רבעא ־רשא דע רעב ץראה־לא ןדריה־תא וניהלא הוהי־רשא ׃ונל ןתנ 30 ךלמ ןחיס הבא אלו וב ונרבעה ןובשח הוהי השקה־יכ וחור־תא ךיהלא ןעמל ובבל־תא ץמאו םויכ ךדיב ותת ׃הזה 31 ילא הוהי רמאיו תת יתלחה האר ןחיס־תא ךינפל שר לחה וצרא־תאו ׃וצרא־תא תשרל 32 ונתארקל ןחיס אציו ומע־לכו אוה ׃הצהי המחלמל 33 הוהי והנתיו ךנו ונינפל וניהלא ונב־תאו ותא ׃ומע־לכ־תאו 34 וירע־לכ־תא דכלנו םרחנו אוהה תעב םתמ ריע־לכ־תא אל ףטהו םישנהו ׃דירש ונראשה 35 ונזזב המהבה קר םירעה ללשו ונל ׃ונדכל רשא 36 רשא רערעמ ןנרא לחנ־תפש־לע לחנב רשא ריעהו התיה אל דעלגה־דעו הבגש רשא הירק ןתנ לכה־תא ונממ וניהלא הוהי ׃ונינפל 37 ץרא־לא קר תברק אל ןומע־ינב קבי לחנ די־לכ ־רשא לכו רהה ירעו ׃וניהלא הוהי הוצ
Next Chapter
Share this passage with others: