1 הזה רבדה־תא ועמש אשנ יכנא רשא תיב הניק םכילע ׃לארשי 2 םוק ףיסות־אל הלפנ השטנ לארשי תלותב ןיא התמדא־לע ׃המיקמ 3 ינדא רמא הכ יכ תאציה ריעה הוהי האמ ריאשת ףלא ריאשת האמ תאצויהו ׃לארשי תיבל הרשע 4 הוהי רמא הכ יכ ינושרד לארשי תיבל ׃ויחו 5 לא־תיב ושרדת־לאו ואבת אל לגלגהו ורבעת אל עבש ראבו הלגי הלג לגלגה יכ היהי לא־תיבו ׃ןואל 6 ויחו הוהי־תא ושרד תיב שאכ חלצי־ןפ הלכאו ףסוי ־תיבל הבכמ־ןיאו ׃לא 7 טפשמ הנעלל םיכפהה ׃וחינה ץראל הקדצו 8 ליסכו המיכ השע תומלצ רקבל ךפהו ךישחה הליל םויו םיה־ימל ארוקה ינפ־לע םכפשיו ׃ומש הוהי ץראה 9 זע־לע דש גילבמה ׃אובי רצבמ־לע דשו 10 חיכומ רעשב ואנש ׃ובעתי םימת רבדו 11 םכסשוב ןעי ןכל רב־תאשמו לד־לע יתב ונממ וחקת ־אלו םתינב תיזג דמח־ימרכ םב ובשת ותשת אלו םתעטנ ׃םניי־תא 12 םיבר יתעדי יכ םימצעו םכיעשפ קידצ יררצ םכיתאטח םינויבאו רפכ יחקל ׃וטה רעשב 13 תעב ליכשמה ןכל תע יכ םדי איהה ׃איה הער 14 ער־לאו בוט־ושרד ןכ־יהיו ויחת ןעמל תואבצ־יהלא הוהי ׃םתרמא רשאכ םכתא 15 בוט ובהאו ער־ואנש טפשמ רעשב וגיצהו הוהי ןנחי ילוא תיראש תואבצ־יהלא ׃ףסוי 16 הוהי רמא־הכ ןכל ינדא תואבצ יהלא דפסמ תובחר־לכב ורמאי תוצוח־לכבו רכא וארקו וה־וה דפסמו לבא־לא ׃יהנ יעדוי־לא 17 דפסמ םימרכ־לכבו רמא ךברקב רבעא־יכ ׃הוהי 18 םיואתמה יוה הוהי םוי־תא םוי םכל הז־המל ךשח־אוה הוהי ׃רוא־אלו 19 שיא סוני רשאכ ועגפו יראה ינפמ ךמסו תיבה אבו בדה וכשנו ריקה־לע ודי ׃שחנה 20 הוהי םוי ךשח־אלה לפאו רוא־אלו ׃ול הגנ־אלו 21 םכיגח יתסאמ יתאנש חירא אלו ׃םכיתרצעב 22 יל־ולעת־םא יכ אל םכיתחנמו תולע םכיאירמ םלשו הצרא ׃טיבא אל 23 ןומה ילעמ רסה ךילבנ תרמזו ךירש ׃עמשא אל 24 טפשמ םימכ לגיו ׃ןתיא לחנכ הקדצו 25 החנמו םיחבזה רבדמב יל־םתשגה תיב הנש םיעברא ׃לארשי 26 תוכס תא םתאשנו ןויכ תאו םככלמ בכוכ םכימלצ םתישע רשא םכיהלא ׃םכל 27 םכתא יתילגהו רמא קשמדל האלהמ תואבצ־יהלא הוהי ׃ומש
Next Chapter
Share this passage with others: