1 ךיו ןכ־ירחא יהיו םיתשלפ־תא דוד דוד חקיו םעינכיו דימ המאה גתמ־תא ׃םיתשלפ 2 באומ־תא ךיו בכשה לבחב םדדמיו דדמיו הצרא םתוא תימהל םילבח־ינש תויחהל לבחה אלמו דודל באומ יהתו ׃החנמ יאשנ םידבעל 3 רזעדדה־תא דוד ךיו הבוצ ךלמ בחר־ןב ודי בישהל ותכלב ׃־רהנב 4 ונממ דוד דכליו תואמ־עבשו ףלא ףלא םירשעו םישרפ רקעיו ילגר שיא בכרה־לכ־תא דוד האמ ונממ רתויו ׃בכר 5 קשמד םרא אבתו ךלמ רזעדדהל רזעל םראב דוד ךיו הבוצ ףלא םינשו־םירשע ׃שיא 6 םיבצנ דוד םשיו יהתו קשמד םראב םידבעל דודל םרא עשיו החנמ יאשונ לכב דוד־תא הוהי ׃ךלה רשא 7 יטלש תא דוד חקיו לא ויה רשא בהזה רזעדדה ידבע ׃םלשורי םאיביו 8 ירע יתרבמו חטבמו ךלמה חקל רזעדדה הברה תשחנ דוד ׃דאמ 9 תמח ךלמ יעת עמשיו תא דוד הכה יכ ׃רזעדדה ליח־לכ 10 יעת חלשיו ונב־םרוי־תא דוד־ךלמה־לא םולשל ול־לאשל רשא לע וכרבלו רזעדדהב םחלנ שיא־יכ והכיו היה יעת תומחלמ ויה ודיבו רזעדדה בהז־ילכו ףסכ־ילכ ׃תשחנ ילכו 11 ךלמה שידקה םתא־םג ףסכה־םע הוהיל דוד שידקה רשא בהזהו רשא םיוגה ־לכמ ׃שבכ 12 ינבמו באוממו םראמ םיתשלפמו ןומע ללשמו קלמעמו ךלמ בחר־ןב רזעדדה ׃הבוצ 13 ובשב םש דוד שעיו םרא־תא ותוכהמ הנומש חלמ־איגב ׃ףלא רשע 14 םיבצנ םודאב םשיו םיבצנ םש םודא־לכב םודא־לכ יהיו עשויו דודל םידבע לכב דוד־תא הוהי ׃ךלה רשא 15 דוד ךלמיו יהיו לארשי־לכ־לע טפשמ השע דוד ׃ומע־לכל הקדצו 16 היורצ־ןב באויו טפשוהיו אבצה־לע ׃ריכזמ דוליחא־ןב 17 בוטיחא־ןב קודצו רתיבא־ןב ךלמיחאו ׃רפוס הירשו םינהכ 18 עדיוהי־ןב והינבו יתלפהו יתרכהו םינהכ דוד ינבו ׃ויה
Next Chapter
Share this passage with others: