1 יטבש־לכ ואביו דוד־לא לארשי ורמאיו הנורבח ךמצע וננה רמאל ׃ונחנא ךרשבו 2 םושלש־םג לומתא־םג ךלמ לואש תויהב התייה התא ונילע יבמהו איצומ רמאיו לארשי־תא הערת התא ךל הוהי לארשי־תא ימע־תא דיגנל היהת התאו ׃לארשי־לע 3 ינקז־לכ ואביו ךלמה־לא לארשי םהל תרכיו הנורבח תירב דוד ךלמה הוהי ינפל ןורבחב דוד־תא וחשמיו ׃לארשי־לע ךלמל 4 דוד הנש םישלש־ןב הנש םיעברא וכלמב ׃ךלמ 5 ךלמ ןורבחב םינש עבש הדוהי־לע םישדח הששו ךלמ םלשוריבו לע הנש שלשו םישלש ׃הדוהיו לארשי־לכ 6 וישנאו ךלמה ךליו יסביה־לא םלשורי רמאיו ץראה בשוי ־אל רמאל דודל יכ הנה אובת םירועה ךריסה־םא רמאל םיחספהו ׃הנה דוד אובי־אל 7 תדצמ תא דוד דכליו ׃דוד ריע איה ןויצ 8 םויב דוד רמאיו יסבי הכמ־לכ אוהה רונצב עגיו ־תאו םיחספה־תאו שפנ ואנש םירועה ורמאי ןכ־לע דוד אובי אל חספו רוע ׃תיבה־לא 9 הדצמב דוד בשיו דוד ריע הל־ארקיו ביבס דוד ןביו ׃התיבו אולמה־ןמ 10 ךולה דוד ךליו יהלא הוהיו לודגו ׃ומע תואבצ 11 רצ־ךלמ םריח חלשיו דוד־לא םיכאלמ ישרחו םיזרא יצעו ריק ןבא ישרחו ץע ׃דודל תיב־ונביו 12 וניכה־יכ דוד עדיו ךלמל הוהי אשנ יכו לארשי־לע ומע רובעב ותכלממ ׃לארשי 13 דוע דוד חקיו םישנו םישגלפ ואב ירחא םלשורימ דוע ודלויו ןורבחמ ׃תונבו םינב דודל 14 םידליה תומש הלאו עומש םלשוריב ול ׃המלשו ןתנו בבושו 15 עושילאו רחביו ׃עיפיו גפנו 16 עדילאו עמשילאו ׃טלפילאו 17 םיתשלפ ועמשיו דוד־תא וחשמ־יכ לארשי־לע ךלמל םיתשלפ־לכ ולעיו עמשיו דוד־תא שקבל דריו דוד ׃הדוצמה־לא 18 ואב םיתשלפו קמעב ושטניו ׃םיאפר 19 הוהיב דוד לאשיו הלעאה רמאל םנתתה םיתשלפ־לא הוהי רמאיו ידיב ןתנ־יכ הלע דוד־לא םיתשלפה־תא ןתא ׃ךדיב 20 דוד אביו םכיו םיצרפ־לעבב ץרפ רמאיו דוד םש ינפל יביא־תא הוהי ןכ־לע םימ ץרפכ אוהה םוקמה־םש ארק ׃םיצרפ לעב 21 םש־ובזעיו םאשיו םהיבצע־תא ׃וישנאו דוד 22 םיתשלפ דוע ופסיו קמעב ושטניו תולעל ׃םיאפר 23 הוהיב דוד לאשיו בסה הלעת אל רמאיו תאבו םהירחא־לא ׃םיאכב לוממ םהל 24 לוק־תא ךעמשב יהיו םיאכבה ישארב הדעצ אצי זא יכ ץרחת זא תוכהל ךינפל הוהי ׃םיתשלפ הנחמב 25 רשאכ ןכ דוד שעיו ךיו הוהי והוצ עבגמ םיתשלפ־תא ׃רזג ךאב־דע
Next Chapter
Share this passage with others: