1 יכ לואש־ןב עמשיו ןורבחב רנבא תמ וידי ופריו ׃ולהבנ לארשי־לכו 2 םישנא ינשו ויה םידודג־ירש דחאה םש לואש־ןב בכר ינשה םשו הנעב יתראבה ןומר ינב יכ ןמינב ינבמ בשחת תוראב־םג ׃ןמינב־לע 3 םיתראבה וחרביו םש־ויהיו המיתג ׃הזה םויה דע םירג 4 לואש־ןב ןתנוהילו םילגר הכנ ןב היה םינש שמח־ןב לואש תעמש אבב לאערזימ ןתנוהיו סנתו ותנמא והאשתו סונל הזפחב יהיו ומשו חספיו לפיו ׃תשביפמ 5 ןומר־ינב וכליו הנעבו בכר יתראבה םויה םחכ ואביו תשב שיא תיב־לא בכשמ תא בכש אוהו ׃םירהצה 6 ךות־דע ואב הנהו םיטח יחקל תיבה שמחה־לא והכיו ויחא הנעבו בכרו ׃וטלמנ 7 תיבה ואביו ותטמ־לע בכש־אוהו והכיו ובכשמ רדחב ־תא וריסיו והתמיו וחקיו ושאר ךרד וכליו ושאר־תא ׃הלילה־לכ הברעה 8 שאר־תא ואביו דוד־לא תשב־שיא ורמאיו ןורבח שאר־הנה ךלמה־לא לואש־ןב תשב ־שיא שקב רשא ךביא הוהי ןתיו ךשפנ־תא תומקנ ךלמה ינדאל לואשמ הזה םויה ׃וערזמו 9 בכר־תא דוד ןעיו ינב ויחא הנעב־תאו רמאיו יתראבה ןומר הוהי ־יח םהל ישפנ־תא הדפ־רשא ׃הרצ־לכמ 10 רמאל יל דיגמה יכ לואש תמ־הנה רשבמכ היה־אוהו וב הזחאו ויניעב רשא גלקצב והגרהאו ׃הרשב ול־יתתל 11 םיעשר םישנא־יכ ףא קידצ־שיא־תא וגרה ובכשמ־לע ותיבב שקבא אולה התעו םכדימ ומד־תא םכתא יתרעבו ׃ץראה־ןמ 12 דוד וציו םוגרהיו םירענה־תא םהידי־תא וצצקיו ולתיו םהילגר־תאו ןורבחב הכרבה־לע תשב־שיא שאר תאו ורבקיו וחקל ׃ןורבחב רנבא־רבקב
Next Chapter
Share this passage with others: