1 לעיו ךלמה זגריו ךביו רעשה תילע־לע ינב ותכלב רמא הכו ינב ינב םולשבא ןתי־ימ םולשבא ךיתחת ינא יתומ ׃ינב ינב םולשבא 2 הנה באויל דגיו לבאתיו הכב ךלמה ׃םלשבא־לע 3 םויב העשתה יהתו םעה־לכל לבאל אוהה םויב םעה עמש־יכ בצענ רמאל אוהה ׃ונב־לע ךלמה 4 םויב םעה בנגתיו ריעה אובל אוהה םעה בנגתי רשאכ םסונב םימלכנה ׃המחלמב 5 וינפ־תא טאל ךלמהו לוק ךלמה קעזיו םולשבא ינב לודג ׃ינב ינב םולשבא 6 ךלמה־לא באוי אביו תשבה רמאיו תיבה ינפ־תא םויה םיטלממה ךידבע־לכ תאו םויה ךשפנ־תא ךיתנבו ךינב שפנ שפנו ךישנ שפנו ׃ךישגלפ 7 ךיאנש־תא הבהאל יכ ךיבהא־תא אנשלו ןיא יכ םויה תדגה יכ םידבעו םירש ךל אל יכ םויה יתעדי ונלכו יח םולשבא זא־יכ םיתמ םויה ׃ךיניעב רשי 8 רבדו אצ םוק התעו יכ ךידבע בל־לע יתעבשנ הוהיב ־םא אצוי ךניא־יכ ךתא שיא ןילי תאז ךל הערו הלילה האב־רשא הערה־לכמ ־דע ךירענמ ךילע ׃התע 9 בשיו ךלמה םקיו םעה־לכלו רעשב הנה רמאל ודיגה רעשב בשוי ךלמה ינפל םעה־לכ אביו סנ לארשיו ךלמה ׃וילהאל שיא 10 ןודנ םעה־לכ יהיו לארשי יטבש־לכב ונליצה ךלמה רמאל אוהו וניביא ףכמ םיתשלפ ףכמ ונטלמ ץראה־ןמ חרב התעו ׃םולשבא לעמ 11 ונחשמ רשא םולשבאו המחלמב תמ ונילע םתא המל התעו בישהל םישרחמ ׃ךלמה־תא 12 חלש דוד ךלמהו רתיבא־לאו קודצ־לא ורבד רמאל םינהכה הדוהי ינקז־לא ויהת המל רמאל בישהל םינרחא ותיב־לא ךלמה־תא אב לארשי־לכ רבדו ׃ותיב־לא ךלמה־לא 13 ימצע םתא יחא המלו םתא ירשבו בישהל םינרחא ויהת ׃ךלמה־תא 14 אולה ורמת אשמעלו הכ התא ירשבו ימצע הכו םיהלא יל־השעי אל־םא ףיסוי ינפל היהת אבצ־רש תחת םימיה־לכ ׃באוי 15 בבל־תא טיו שיאכ הדוהי־שיא־לכ וחלשיו דחא התא בוש ךלמה־לא ׃ךידבע ־לכו 16 אביו ךלמה בשיו הדוהיו ןדריה־דע תכלל הלגלגה אב ריבעהל ךלמה תארקל ׃ןדריה־תא ךלמה־תא 17 ארג־ןב יעמש רהמיו רשא ינימיה־ןב דריו םירוחבמ הדוהי שיא־םע ׃דוד ךלמה תארקל 18 ומע שיא ףלאו רענ אביצו ןמינבמ תשמחו לואש תיב םירשעו וינב רשע וחלצו ותא וידבע ׃ךלמה ינפל ןדריה 19 ריבעל הרבעה הרבעו ךלמה תיב־תא וניעב בוטה תושעלו לפנ ארג־ןב יעמשו ורבעב ךלמה ינפל ׃ןדריב 20 ךלמה־לא רמאיו ינדא יל־בשחי־לא תא רכזת־לאו ןוע ךדבע הועה רשא אצי־רשא םויב םלשורימ ךלמה־ינדא ׃ובל־לא ךלמה םושל 21 יכ ךדבע עדי יכ יתאטח ינא םויה יתאב־הנהו תיב־לכל ןושאר תארקל תדרל ףסוי ׃ךלמה ינדא 22 ישיבא ןעיו רמאיו היורצ־ןב תמוי אל תאז תחתה ־תא ללק יכ יעמש ׃הוהי חישמ 23 יל־המ דוד רמאיו היורצ ינב םכלו םויה יל־ויהת־יכ תמוי םויה ןטשל יכ לארשיב שיא יכ יתעדי אולה ךלמ־ינא םויה ׃לארשי־לע 24 ךלמה רמאיו תומת אל יעמש־לא ׃ךלמה ול עבשיו 25 לואש־ןב תשבפמו ךלמה תארקל דרי וילגר השע־אלו ־תאו ומפש השע־אלו סבכ אל וידגב ךלמה תכל םויה־ןמל אב־רשא םויה־דע ׃םולשב 26 םלשורי אב־יכ יהיו רמאיו ךלמה תארקל המל ךלמה ול ימע תכלה־אל ׃תשביפמ 27 ךלמה ינדא רמאיו רמא־יכ ינמר ידבע יל־השבחא ךדבע הילע בכראו רומחה יכ ךלמה־תא ךלאו ׃ךדבע חספ 28 ךדבעב לגריו ךלמה ינדא־לא ךאלמכ ךלמה ינדאו בוטה השעו םיהלאה ׃ךיניעב 29 תיב־לכ היה אל יכ יכ יבא ינדאל תומ־ישנא־םא ךדבע־תא תשתו ךלמה ךנחלש ילכאב דוע יל־שי־המו דוע קעזלו הקדצ ׃ךלמה־לא 30 המל ךלמה ול רמאיו ךירבד דוע רבדת אביצו התא יתרמא ׃הדשה ־תא וקלחת 31 תשביפמ רמאיו לכה־תא םג ךלמה־לא אב־רשא ירחא חקי םולשב ךלמה ינדא ׃ותיב־לא 32 דרי ידעלגה ילזרבו רבעיו םילגרמ ןדריה ךלמה־תא ׃ןדריב־תא וחלשל 33 דאמ ןקז ילזרבו הנש םינמש־ןב ךלמה־תא לכלכ־אוהו םינחמב ותבישב אוה לודג שיא־יכ ׃דאמ 34 ךלמה רמאיו רבע התא ילזרב־לא ךתא יתלכלכו יתא ׃םלשוריב ידמע 35 ילזרב רמאיו ימי המכ ךלמה־לא הלעא־יכ ייח ינש ׃םלשורי ךלמה־תא 36 יכנא הנש םינמש־ןב בוט־ןיב עדאה םויה ךדבע םעטי־םא ערל לכא רשא־תא התשא רשא־תאו לוקב דוע עמשא־םא המלו תורשו םירש דוע ךדבע היהי ינדא־לא אשמל ׃ךלמה 37 ךדבע רבעי טעמכ ךלמה־תא ןדריה־תא ךלמה ינלמגי המלו ׃תאזה הלומגה 38 תמאו ךדבע אנ־בשי יבא רבק םע יריעב ךדבע הנהו ימאו ינדא־םע רבעי םהמכ תא ול־השעו ךלמה ׃ךיניעב בוט־רשא 39 יתא ךלמה רמאיו ינאו םהמכ רבעי בוטה־תא ול־השעא ־רשא לכו ךיניעב ׃ךל־השעא ילע רחבת 40 םעה־לכ רבעיו ךלמהו ןדריה־תא ךלמה קשיו רבע והכרביו ילזרבל ׃ומקמל בשיו 41 הלגלגה ךלמה רבעיו ומע רבע ןהמכו הדוהי םע־לכו ךלמה־תא ורבעיו ׃לארשי םע יצח םגו 42 לארשי שיא־לכ הנהו ךלמה־לא םיאב ךלמה־לא ורמאיו וניחא ךובנג עודמ ורבעיו הדוהי שיא ותיב־תאו ךלמה־תא ישנא־לכו ןדריה־תא ׃ומע דוד 43 הדוהי שיא־לכ ןעיו לארשי שיא־לע ילא ךלמה בורק־יכ ךל הרח הז המלו לוכאה הזה רבדה־לע ךלמה־ןמ ונלכא ׃ונל אשנ תאשנ־םא 44 לארשי־שיא ןעיו הדוהי שיא־תא יל תודי־רשע רמאיו ינא דודב־םגו ךלמב ינתלקה עודמו ךממ ירבד היה־אלו בישהל יל ןושאר שקיו יכלמ־תא הדוהי שיא־רבד ׃לארשי שיא רבדמ
Next Chapter
Share this passage with others: