1 טעמ רבע דודו אביצ הנהו שארהמ תשב־יפמ רענ םירמח דמצו ותארקל םהילעו םישבח האמו םחל םיתאמ ץיק האמו םיקומצ ׃ןיי לבנו 2 ךלמה רמאיו ךל הלא־המ אביצ־לא אביצ רמאיו ךלמה־תיבל םירומחה ץיקהו םחלהלו בכרל םירענה לוכאל ףעיה תותשל ןייהו ׃רבדמב 3 היאו ךלמה רמאיו רמאיו ךינדא־ןב הנה ךלמה־לא אביצ יכ םלשוריב בשוי יל ובישי םויה רמא תא לארשי תיב ׃יבא תוכלממ 4 אבצל ךלמה רמאיו רשא לכ ךל הנה רמאיו תשב־יפמל יתיוחתשה אביצ ךיניעב ןח־אצמא ׃ךלמה ינדא 5 דוד ךלמה אבו הנהו םירוחב־דע אצוי שיא םשמ לואש־תיב תחפשממ ארג־ןב יעמש ומשו ׃ללקמו אוצי אצי 6 םינבאב לקסיו דוד־תא ךלמה ידבע־לכ־תאו םעה־לכו דוד ונימימ םירבגה־לכו ׃ולאמשמו 7 יעמש רמא־הכו שיא אצ אצ וללקב שיאו םימדה ׃לעילבה 8 לכ הוהי ךילע בישה רשא לואש־תיב ימד ןתיו ותחת תכלמ הכולמה ־תא הוהי ךנב םולשבא דיב שיא יכ ךתערב ךנהו ׃התא םימד 9 ישיבא רמאיו ךלמה־לא היורצ־ןב תמה בלכה ללקי המל ךלמה ינדא־תא הזה הריסאו אנ־הרבעא ׃ושאר־תא 10 יל־המ ךלמה רמאיו יכ הירצ ינב םכלו רמא הוהי יכו ללקי ימו דוד־תא ללק ול התישע עודמ רמאי ׃ןכ 11 דוד רמאיו ישיבא־לא הנה וידבע־לכ־לאו יעממ אצי־רשא ינב ףאו ישפנ ־תא שקבמ ינימיה־ןב התע־יכ יכ ללקיו ול וחנה ׃הוהי ול־רמא 12 הוהי הארי ילוא הוהי בישהו ינועב ותללק תחת הבוט יל ׃הזה םויה 13 וישנאו דוד ךליו ךלה יעמשו ךרדב ותמעל רהה עלצב לקסיו ללקיו ךולה רפעו ותמעל םינבאב ׃רפעב 14 םעה־לכו ךלמה אביו םיפיע ותא־רשא ׃םש שפניו 15 םעה־לכו םולשבאו ואב לארשי שיא לפתיחאו םלשורי ׃ותא 16 ישוח אב־רשאכ יהיו דוד הער יכראה רמאיו םולשבא־לא םולשבא ־לא ישוח יחי ךלמה יחי ׃ךלמה 17 םולשבא רמאיו ךדסח הז ישוח־לא המל ךער־תא ׃ךער־תא תכלה־אל 18 ישוח רמאיו יכ אל םלשבא־לא םעהו הוהי רחב רשא לארשי שיא־לכו הזה ׃בשא ותאו היהא אל 19 ינא ימל תינשהו ינפל אולה דבעא יתדבע רשאכ ונב היהא ןכ ךיבא ינפל ׃ךינפל 20 םולשבא רמאיו םכל ובה לפתיחא־לא ׃השענ־המ הצע 21 לפתיחא רמאיו אוב םלשבא־לא רשא ךיבא ישגלפ־לא תיבה רומשל חינה לארשי־לכ עמשו ךיבא־תא תשאבנ־יכ רשא־לכ ידי וקזחו ׃ךתא 22 להאה םולשבאל וטיו אביו גגה־לע ישגלפ־לא םולשבא ־לכ יניעל ויבא ׃לארשי 23 רשא לפתיחא תצעו םהה םימיב ץעי רבדב ־לאשי רשאכ תצע ־לכ ןכ םיהלאה םג דודל־םג לפתיחא ׃םלשבאל
Next Chapter
Share this passage with others: