1 ןכ־ירחא יהיו דוד־ןב םולשבאלו רמת המשו הפי תוחא ןונמא הבהאיו ׃דוד־ןב 2 ןונמאל רציו רמת רובעב תולחתהל איה הלותב יכ ותחא ןונמא יניעב אלפיו ׃המואמ הל תושעל 3 ומשו ער ןונמאלו יחא העמש־ןב בדנוי שיא בדנויו דוד ׃דאמ םכח 4 התא עודמ ול רמאיו ךלמה־ןב לד הככ אולה רקבב רקבב ול רמאיו יל דיגת תוחא רמת־תא ןונמא ינא יחא םלשבא ׃בהא 5 בדנוהי ול רמאיו ךבכשמ־לע בכש ךיבא אבו לחתהו וילא תרמאו ךתוארל יתוחא רמת אנ אבת התשעו םחל ינרבתו הירבה־תא יניעל הארא רשא ןעמל ׃הדימ יתלכאו 6 לחתיו ןונמא בכשיו ותארל ךלמה אביו ןונמא רמאיו אנ־אובת ךלמה־לא בבלתו יתחא רמת תובבל יתש יניעל ׃הדימ הרבאו 7 רמת־לא דוד חלשיו אנ יכל רמאל התיבה ךיחא ןונמא תיב ׃הירבה ול־ישעו 8 תיב רמת ךלתו אוהו היחא ןונמא קצבה־תא חקתו בכש בבלתו שולתו לשבתו ויניעל ׃תובבלה־תא 9 תרשמה־תא חקתו ןאמיו וינפל קצתו ןונמא רמאיו לוכאל שיא ־לכ ואיצוה שיא־לכ ואציו ילעמ ׃וילעמ 10 ןונמא רמאיו יאיבה רמת־לא הרבאו רדחה הירבה ־תא רמת חקתו ךדימ התשע רשא תובבלה היחא ןונמאל אבתו ׃הרדחה 11 לכאל וילא שגתו הל רמאיו הב־קזחיו ימע יבכש יאוב ׃יתוחא 12 יחא־לא ול רמאתו יכ יננעת־לא לארשיב ןכ השעי־אל הלבנה ־תא השעת־לא ׃תאזה 13 ךילוא הנא ינאו התאו יתפרח־תא םילבנה דחאכ היהת התעו לארשיב יכ ךלמה־לא אנ־רבד ׃ךממ ינענמי אל 14 עמשל הבא אלו הנממ קזחיו הלוקב ׃התא בכשיו הנעיו 15 האנש ןונמא האנשיו יכ דאמ הלודג רשא האנשה הלודג רשא הבהאמ האנש הל־רמאיו הבהא ׃יכל ימוק ןונמא 16 תדוא־לא ול רמאתו תאזה הלודגה הערה תישע־רשא תרחאמ אלו ינחלשל ימע ׃הל עמשל הבא 17 ורענ־תא ארקיו רמאיו ותרשמ תאז־תא אנ־וחלש לענו הצוחה ילעמ ׃הירחא תלדה 18 םיספ תנתכ הילעו ןשבלת ןכ יכ תלותבה ךלמה־תונב התוא אציו םיליעמ לענו ץוחה ותרשמ ׃הירחא תלדה 19 רפא רמת חקתו תנתכו השאר־לע הילע רשא םיספה ־לע הדי םשתו הערק ךולה ךלתו השאר ׃הקעזו 20 םולשבא הילא רמאיו ךיחא ןונימאה היחא התעו ךמע היה ךיחא ישירחה יתוחא יתישת־לא אוה הזה רבדל ךבל־תא הממשו רמת בשתו ׃היחא םולשבא תיב 21 תא עמש דוד ךלמהו הלאה םירבדה־לכ ׃דאמ ול רחיו 22 םולשבא רבד־אלו ערמל ןונמא־םע אנש־יכ בוט־דעו ןונמא־תא םולשבא תא הנע רשא רבד־לע ׃ותחא רמת 23 םימי םיתנשל יהיו םיזזג ויהיו רוצח לעבב םולשבאל םירפא־םע רשא םולשבא ארקיו ׃ךלמה ינב־לכל 24 םולשבא אביו רמאיו ךלמה־לא םיזזג אנ־הנה ךלמה אנ־ךלי ךדבעל ׃ךדבע־םע וידבעו 25 ךלמה רמאיו ינב־לא םולשבא־לא ונלכ ךלנ אנ־לא ךילע דבכנ אלו הבא־אלו וב־ץרפיו ׃והכרביו תכלל 26 אלו םולשבא רמאיו ןונמא ונתא אנ־ךלי ךלמה ול רמאיו יחא ׃ךמע ךלי המל 27 םולשבא וב־ץרפיו ותא חלשיו תאו ןונמא־תא ׃ךלמה ינב־לכ 28 םולשבא וציו ואר רמאל וירענ־תא ןונמא־בל בוטכ אנ םכילא יתרמאו ןייב ןונמא־תא וכה ותא םתמהו יכ אולה וארית־לא םכתא יתיוצ יכנא ויהו וקזח ׃ליח־ינבל 29 םולשבא ירענ ושעיו הוצ רשאכ ןונמאל ומקיו םולשבא ךלמה ינב־לכ שיא ובכריו ׃וסניו ודרפ־לע 30 ךרדב המה יהיו דוד־לא האב העמשהו םולשבא הכה רמאל ךלמה ינב־לכ־תא ׃דחא םהמ רתונ־אלו 31 ערקיו ךלמה םקיו בכשיו וידגב־תא וידבע־לכו הצרא ׃םידגב יערק םיבצנ 32 בדנוי ןעיו דוד־יחא העמש־ןב רמאי־לא רמאיו םירענה־לכ תא ינדא ותימה ךלמה־ינב תמ ודבל ןונמא־יכ םולשבא יפ־לע־יכ םוימ המוש התיה ׃ותחא רמת תא ותנע 33 ינדא םשי־לא התעו רבד ובל־לא ךלמה ךלמה ינב־לכ רמאל ןונמא ־םא־יכ ותמ ׃תמ ודבל 34 אשיו םולשבא חרביו וניע־תא הפצה רענה בר־םע הנהו אריו וירחא ךרדמ םיכלה ׃רהה דצמ 35 בדנוי רמאיו הנה ךלמה־לא רבדכ ואב ךלמה־ינב ׃היה ןכ ךדבע 36 רבדל ותלככ יהיו ואב ךלמה־ינב הנהו וכביו םלוק ואשיו ךלמה־םגו יכב וכב וידבע־לכו ׃דאמ לודג 37 ךליו חרב םולשבאו רוחימע־ןב ימלת־לא לבאתיו רושג ךלמ ׃םימיה ־לכ ונב־לע 38 ךליו חרב םולשבאו שלש םש־יהיו רושג ׃םינש 39 ךלמה דוד לכתו םולשבא־לא תאצל ןונמא־לע םחנ־יכ ׃תמ־יכ
Next Chapter
Share this passage with others: