1 שלשו םירשע תנשב שאויל הנש ךלמ והיזחא־ןב זחאוהי ךלמ הדוהי לארשי־לע אוהי ־ןב הרשע עבש ןורמשב ׃הנש 2 יניעב ערה שעיו רחא ךליו הוהי טבנ־ןב םעברי תאטח ־תא איטחה־רשא ׃הנממ רס־אל לארשי 3 הוהי ףא־רחיו דיב םנתיו לארשיב דיבו םרא־ךלמ לאזח לאזח ־ןב דדה־ןב ׃םימיה־לכ 4 זחאוהי לחיו עמשיו הוהי ינפ־תא האר יכ הוהי וילא לארשי ץחל־תא ךלמ םתא ץחל־יכ ׃םרא 5 לארשיל הוהי ןתיו תחתמ ואציו עישומ ובשיו םרא־די םהילהאב לארשי־ינב ׃םושלש לומתכ 6 תואטחמ ורס־אל ךא םעברי־תיב לארשי־תא יטחה־רשא הרשאה םגו ךלה הב ׃ןורמשב הדמע 7 ריאשה אל יכ יכ םע זחאוהיל םישרפ םישמח־םא תרשעו בכר הרשעו יכ ילגר םיפלא םרא ךלמ םדבא ׃שדל רפעכ םמשיו 8 זחאוהי ירבד רתיו השע רשא־לכו םה־אולה ותרובגו רפס־לע םיבותכ יכלמל םימיה ירבד ׃לארשי 9 זחאוהי בכשיו והרבקיו ויתבא־םע שאוי ךלמיו ןורמשב ׃ויתחת ונב 10 עבשו םישלש תנשב ךלמ שאויל הנש שאוהי ךלמ הדוהי ־לע זחאוהי־ןב שש ןורמשב לארשי ׃הנש הרשע 11 יניעב ערה השעיו רס אל הוהי םעברי תואטח־לכמ איטחה־רשא טבנ־ןב ׃ךלה הב לארשי־תא 12 שאוי ירבד רתיו השע רשא־לכו םחלנ רשא ותרובגו ־ךלמ היצמא םע םה־אולה הדוהי רפס־לע םיבותכ יכלמל םימיה ירבד ׃לארשי 13 שאוי בכשיו םעבריו ויתבא־םע רבקיו ואסכ־לע בשי םע ןורמשב שאוי ׃לארשי יכלמ 14 הלח עשילאו תומי רשא וילח־תא שאוי וילא דריו וב ךביו לארשי־ךלמ יבא רמאיו וינפ־לע לארשי בכר יבא ׃וישרפו 15 חק עשילא ול רמאיו חקיו םיצחו תשק ׃םיצחו תשק וילא 16 לארשי ךלמל רמאיו תשקה־לע ךדי בכרה םשיו ודי בכריו ידי־לע וידי עשילא ׃ךלמה 17 ןולחה חתפ רמאיו רמאיו חתפיו המדק רויו הרי עשילא העושת ־ץח רמאיו העושת ץחו הוהיל םרא־תא תיכהו םראב ׃הלכ־דע קפאב 18 םיצחה חק רמאיו רמאיו חקיו לארשי־ךלמל ךיו הצרא־ךה ׃דמעיו םימעפ־שלש 19 שיא וילע ףצקיו רמאיו םיהלאה שש־וא שמח תוכהל ־תא תיכה זא םימעפ התעו הלכ־דע םרא הכת םימעפ שלש ׃םרא־תא 20 עשילא תמיו ידודגו והרבקיו אב ץראב ואבי באומ ׃הנש 21 שיא םירבק םה יהיו דודגה־תא ואר הנהו שיאה־תא וכילשיו ךליו עשילא רבקב תומצעב שיאה עגיו םקיו יחיו עשילא ׃וילגר־לע 22 ץחל םרא ךלמ לאזחו ימי לכ לארשי־תא ׃זחאוהי 23 םתא הוהי ןחיו םהילא ןפיו םמחריו ותירב ןעמל קחצי םהרבא־תא הבא אלו בקעיו םכילשה־אלו םתיחשה ׃התע־דע וינפ־לעמ 24 םרא־ךלמ לאזח תמיו ונב דדה־ןב ךלמיו ׃ויתחת 25 שאוהי בשיו חקיו זחאוהי־ןב דימ םירעה־תא לאזח־ןב דדה־ןב דימ חקל רשא ויבא זחאוהי םימעפ שלש המחלמב בשיו שאוי והכה ׃לארשי ירע־תא
Next Chapter
Share this passage with others: