1 הכאלמה־לכ םלשתו תיבל המלש השע־רשא המלש אביו הוהי ויבא דיוד ישדק־תא בהזה־תאו ףסכה־תאו ןתנ םילכה־לכ־תאו תיב תורצאב ׃םיהלאה 2 המלש ליהקי זא לארשי ינקז־תא תוטמה ישאר־לכ־תאו ינבל תובאה יאישנ םלשורי־לא לארשי ןורא־תא תולעהל ריעמ הוהי־תירב ׃ןויצ איה דיוד 3 ךלמה־לא ולהקיו גחב לארשי שיא־לכ ׃יעבשה שדחה אוה 4 ינקז לכ ואביו םיולה ואשיו לארשי ׃ןוראה־תא 5 ןוראה־תא ולעיו דעומ להא־תאו שדקה ילכ־לכ־תאו םתא ולעה להאב רשא ׃םיולה םינהכה 6 המלש ךלמהו לארשי תדע־לכו ינפל וילע םידעונה ןאצ םיחבזמ ןוראה ורפסי־אל רשא רקבו ׃ברמ ונמי אלו 7 םינהכה ואיביו הוהי־תירב ןורא־תא ריבד־לא ומוקמ־לא שדק־לא תיבה תחת־לא םישדקה ׃םיבורכה יפנכ 8 םיבורכה ויהיו םיפנכ םישרפ ןוראה םוקמ־לע ־לע םיבורכה וסכיו וידב־לעו ןוראה ׃הלעמלמ 9 םידבה וכיראיו םידבה ישאר ואריו ינפ־לע ןוראה־ןמ וארי אלו ריבדה דע םש־יהיו הצוחה ׃הזה םויה 10 ינש קר ןוראב ןיא השמ ןתנ־רשא תוחלה הוהי תרכ רשא ברחב לארשי ינב־םע ׃םירצממ םתאצב 11 םינהכה תאצב יהיו יכ שדקה־ןמ םיאצמנה םינהכה־לכ רומשל ןיא ושדקתה ׃תוקלחמל 12 םיררשמה םיולהו ןמיהל ףסאל םלכל םהינבלו ןותדיל םישבלמ םהיחאלו םיתלצמב ץוב תורנכו םילבנבו חבזמל חרזמ םידמע האמל םינהכ םהמעו םיררצחמ םירשעו ׃תורצצחב 13 דחאכ יהיו םיררשמלו םירצצחמל דחא־לוק עימשהל הוהיל תודהלו ללהל לוק םירהכו םיתלצמבו תורצצחב ללהבו רישה ילכבו יכ בוט יכ הוהיל תיבהו ודסח םלועל ׃הוהי תיב ןנע אלמ 14 םינהכה ולכי־אלו ינפמ תרשל דומעל אלמ־יכ ןנעה תיב־תא הוהי־דובכ ׃םיהלאה
Next Chapter
Share this passage with others: