1 רשע טפשוהיל יהיו ןתחתיו ברל דובכו ׃באחאל 2 םינש ץקל דריו ןורמשל באחא־לא ןאצ באחא ול־חבזיו רשא םעלו ברל רקבו תולעל והתיסיו ומע ׃דעלג תומר־לא 3 באחא רמאיו לארשי־ךלמ ךלמ טפשוהי־לא ימע ךלתה הדוהי ול רמאיו דעלג תמר ךמעכו ךומכ ינומכ ׃המחלמב ךמעו ימע 4 טפשוהי רמאיו לארשי ךלמ־לא םויכ אנ־שרד ׃הוהי רבד־תא 5 לארשי־ךלמ ץבקיו עברא םיאבנה־תא רמאיו שיא תואמ תמר ־לא ךלנה םהלא המחלמל דעלג ורמאיו לדחא־םא םיהלאה ןתיו הלע ׃ךלמה דיב 6 ןיאה טפשוהי רמאיו דוע הוהיל איבנ הפ ׃ותאמ השרדנו 7 לארשי־ךלמ רמאיו דוע טפשוהי־לא שורדל דחא־שיא ינאו ותאמ הוהי־תא ונניא־יכ והיתאנש הבוטל ילע אבנתמ הערל וימי־לכ יכ ־ןב והיכימ אוה טפשוהי רמאיו אלמי ׃ןכ ךלמה רמאי־לא 8 לארשי ךלמ ארקיו רמאיו דחא סירס־לא והכימ רהמ ׃אלמי־ןב 9 לארשי ךלמו הדוהי־ךלמ טפשוהיו שיא םיבשוי םישבלמ ואסכ־לע ןרגב םיבשיו םידגב ןורמש רעש חתפ םיאיבנה־לכו ׃םהינפל םיאבנתמ 10 והיקדצ ול שעיו ינרק הנענכ־ןב רמא־הכ רמאיו לזרב חגנת הלאב הוהי ׃םתולכ־דע םרא־תא 11 םיאבנ םיאבנה־לכו תמר הלע רמאל ןכ ןתנו חלצהו דעלג ׃ךלמה דיב הוהי 12 ךלה־רשא ךאלמהו רבד והיכימל ארקל הנה רמאל וילא ־הפ םיאבנה ירבד ךלמה־לא בוט דחא דחאכ ךרבד אנ־יהיו ׃בוט תרבדו םהמ 13 והיכימ רמאיו יכ הוהי־יח יהלא רמאי־רשא־תא ׃רבדא ותא 14 ךלמה־לא אביו וילא ךלמה רמאיו תמר־לא ךלנה הכימ ־םא המחלמל דעלג ולע רמאיו לדחא ונתניו וחילצהו ׃םכדיב 15 ךלמה וילא רמאיו ינא םימעפ המכ־דע רשא ךעיבשמ ־קר ילא רבדת־אל ׃הוהי םשב תמא 16 יתיאר רמאיו לארשי־לכ־תא םירהה־לע םיצופנ ןהל־ןיא רשא ןאצכ הוהי רמאיו הער הלאל םינדא־אל ותיבל־שיא ובושי ׃םולשב 17 לארשי־ךלמ רמאיו אלה טפשוהי־לא ךילא יתרמא בוט ילע אבנתי־אל ׃ערל־םא יכ 18 ועמש ןכל רמאיו יתיאר הוהי־רבד בשוי הוהי־תא אבצ־לכו ואסכ־לע םידמע םימשה ׃ולאמשו ונימי־לע 19 ימ הוהי רמאיו באחא־תא התפי לעיו לארשי־ךלמ דעלג תומרב לפיו הככ רמא הז רמאיו ׃הככ רמא הזו 20 דמעיו חורה אציו רמאיו הוהי ינפל רמאיו ונתפא ינא ׃המב וילא הוהי 21 יתייהו אצא רמאיו יפב רקש חורל רמאיו ויאיבנ־לכ אצ לכות־םגו התפת ׃ןכ־השעו 22 הוהי ןתנ הנה התעו יפב רקש חור הוהיו הלא ךיאיבנ ׃הער ךילע רבד 23 והיקדצ שגיו ךיו הנענכ־ןב יחלה־לע והיכימ־תא ךרדה הז יא רמאיו יתאמ הוהי־חור רבע ׃ךתא רבדל 24 ךנה והיכימ רמאיו רשא אוהה םויב האר רדחב רדח אובת ׃אבחהל 25 לארשי ךלמ רמאיו והיכימ־תא וחק ןומא־לא והבישהו שאוי ־לאו ריעה־רש ׃ךלמה־ןב 26 רמא הכ םתרמאו תיב הז ומיש ךלמה םחל והלכאהו אלכה דע ץחל םימו ץחל ׃םולשב יבוש 27 והיכימ רמאיו םולשב בושת בוש־םא יב הוהי רבד־אל םימע ועמש רמאיו ׃םלכ 28 לארשי־ךלמ לעיו הדוהי־ךלמ טפשוהיו ׃דעלג תמר־לא 29 לארשי ךלמ רמאיו שפחתה טפשוהי־לא התאו המחלמב אובו שפחתיו ךידגב שבל ואביו לארשי ךלמ ׃המחלמב 30 הוצ םרא ךלמו בכרה ירש־תא אל רמאל ול־רשא ־תא ןטקה־תא ומחלת יכ לודגה לארשי ךלמ־תא־םא ׃ודבל 31 ירש תוארכ יהיו טפשוהי־תא בכרה ךלמ ורמא המהו ובסיו אוה לארשי קעזיו םחלהל וילע ורזע הוהיו טפשוהי םיהלא םתיסיו ׃ונממ 32 ירש תוארכ יהיו היה־אל יכ בכרה ובשיו לארשי ךלמ ׃וירחאמ 33 תשקב ךשמ שיאו ךלמ־תא ךיו ומתל םיקבדה ןיב לארשי רמאיו ןירשה ןיבו ךידי ךפה בכרל הנחמה־ןמ ינתאצוהו ׃יתילחה יכ 34 םויב המחלמה לעתו לארשי ךלמו אוהה הבכרמב דימעמ היה ברעה ־דע םרא חכנ אוב תעל תמיו ׃שמשה
Next Chapter
Share this passage with others: