1 םהה םימיב יהיו םיתשלפ וצבקיו אבצל םהינחמ־תא לארשיב םחלהל דוד־לא שיכא רמאיו יתא יכ עדת עדי התא הנחמב אצת ׃ךישנאו 2 שיכא־לא דוד רמאיו תא עדת התא ןכל ךדבע השעי־רשא ־לא שיכא רמאיו ישארל רמש ןכל דוד ׃םימיה־לכ ךמישא 3 תמ לאומשו ול־ודפסיו והרבקיו לארשי־לכ לואשו וריעבו המרב תובאה ריסה םינעדיה־תאו ׃ץראהמ 4 םיתשלפ וצבקיו םנושב ונחיו ואביו לואש ץבקיו ונחיו לארשי־לכ־תא ׃עבלגב 5 הנחמ־תא לואש אריו דרחיו אריו םיתשלפ ׃דאמ ובל 6 הוהיב לואש לאשיו םג הוהי והנע אלו םירואב םג תומלחב ׃םאיבנב םג 7 וידבעל לואש רמאיו תשא יל־ושקב הכלאו בוא־תלעב הב־השרדאו הילא וילא וידבע ורמאיו בוא־תלעב תשא הנה ׃רוד ןיעב 8 שבליו לואש שפחתיו ךליו םירחא םידגב םישנא ינשו אוה השאה־לא ואביו ומע רמאיו הליל בואב יל אנ־ימוסק תא יל ילעהו ׃ךילא רמא־רשא 9 וילא השאה רמאתו תא תעדי התא הנה רשא לואש השע־רשא תובאה ־תא תירכה ינעדיה־תאו התא המלו ץראה־ןמ ישפנב שקנתמ ׃ינתימהל 10 לואש הל עבשיו רמאל הוהיב ךרקי־םא הוהי־יח ׃הזה רבדב ןוע 11 ימ־תא השאה רמאתו רמאיו ךל־הלעא ׃יל־ילעה לאומש־תא 12 השאה ארתו קעזתו לאומש־תא רמאתו לודג לוקב רמאל לואש־לא השאה התאו ינתימר המל ׃לואש 13 ךלמה הל רמאיו המ יכ יארית־לא השאה רמאתו תיאר םיהלא לואש־לא םילע יתיאר ׃ץראה־ןמ 14 וראת־המ הל רמאיו הלע ןקז שיא רמאתו ליעמ הטע אוהו לואש עדיו דקיו אוה לאומש־יכ ׃וחתשיו הצרא םיפא 15 לאומש רמאיו המל לואש־לא תולעהל ינתזגרה לואש רמאיו יתא םיתשלפו דאמ יל־רצ םיהלאו יב םימחלנ יננע־אלו ילעמ רס םאיבנה־דיב םג דוע הארקאו תומלחב־םג המ ינעידוהל ךל ׃השעא 16 המלו לאומש רמאיו רס הוהיו ינלאשת ׃ךרע יהיו ךילעמ 17 רשאכ ול הוהי שעיו ערקיו ידיב רבד הכלממה־תא הוהי ךערל הנתיו ךדימ ׃דודל 18 לוקב תעמש־אל רשאכ תישע־אלו הוהי קלמעב ופא־ןורח הזה רבדה ןכ־לע םויה הוהי ךל־השע ׃הזה 19 םג הוהי ןתיו ךמע לארשי־תא רחמו םיתשלפ־דיב םג ימע ךינבו התא ןתי לארשי הנחמ־תא ׃םיתשלפ־דיב הוהי 20 לפיו לואש רהמיו הצרא ותמוק־אלמ ירבדמ דאמ אריו ־אל חכ־םג לאומש לכא אל יכ וב היה םויה־לכ םחל ׃הלילה־לכו 21 השאה אובתו ארתו לואש־לא רמאתו דאמ להבנ־יכ העמש הנה וילא םישאו ךלוקב ךתחפש עמשאו יפכב ישפנ תרבד רשא ךירבד־תא ׃ילא 22 אנ־עמש התעו ךתחפש לוקב התא־םג ךינפל המשאו יהיו לוכאו םחל־תפ ךלת יכ חכ ךב ׃ךרדב 23 אל רמאיו ןאמיו וב־וצרפיו לכא השאה־םגו וידבע םקיו םלקל עמשיו בשיו ץראהמ ׃הטמה־לא 24 קברמ־לגע השאלו רהמתו תיבב חמק־חקתו והחבזתו ׃תוצמ והפתו שלתו 25 לואש־ינפל שגתו וידבע ינפלו ומקיו ולכאיו ׃אוהה הלילב וכליו
Next Chapter
Share this passage with others: