1 sunistēmi de umin phoibēn tēn adelphēn ēmōn ousan diakonon tēs ekklēsias tēs en kenchreais 2 ina autēn prosdexēsthe en kuriō axiōs tōn agiōn kai parastēte autē en ō an umōn chrēzē pragmati kai gar autē prostatis pollōn egenēthē kai autou emou 3 aspasasthe priskillan kai akulan tous sunergous mou en christō iēsou 4 oitines uper tēs psuchēs mou ton eautōn trachēlon upethēkan ois ouk egō monos eucharistō alla kai pasai ai ekklēsiai tōn ethnōn 5 kai tēn kat oikon autōn ekklēsian aspasasthe epaineton ton agapēton mou os estin aparchē tēs achaias eis christon 6 aspasasthe mariam ētis polla ekopiasen eis ēmas 7 aspasasthe andronikon kai iounian tous sungeneis mou kai sunaichmalōtous mou oitines eisin episēmoi en tois apostolois oi kai pro emou gegonasin en christō 8 aspasasthe amplian ton agapēton mou en kuriō 9 aspasasthe ourbanon ton sunergon ēmōn en christō kai stachun ton agapēton mou 10 aspasasthe apellēn ton dokimon en christō aspasasthe tous ek tōn aristoboulou 11 aspasasthe ērodiōna ton sungenē mou aspasasthe tous ek tōn narkissou tous ontas en kuriō 12 aspasasthe truphainan kai truphōsan tas kopiōsas en kuriō aspasasthe persida tēn agapētēn ētis polla ekopiasen en kuriō 13 aspasasthe rouphon ton eklekton en kuriō kai tēn mētera autou kai emou 14 aspasasthe asunkriton phlegonta erman patroban ermēn kai tous sun autois adelphous 15 aspasasthe philologon kai ioulian nērea kai tēn adelphēn autou kai olumpan kai tous sun autois pantas agious 16 aspasasthe allēlous en philēmati agiō aspazontai umas ai ekklēsiai tou christou 17 parakalō de umas adelphoi skopein tous tas dichostasias kai ta skandala para tēn didachēn ēn umeis emathete poiountas kai ekklinate ap autōn 18 oi gar toioutoi tō kuriō ēmōn iēsou christō ou douleuousin alla tē eautōn koilia kai dia tēs chrēstologias kai eulogias exapatōsin tas kardias tōn akakōn 19 ē gar umōn upakoē eis pantas aphiketo chairō oun to eph umin thelō de umas sophous men einai eis to agathon akeraious de eis to kakon 20 o de theos tēs eirēnēs suntripsei ton satanan upo tous podas umōn en tachei ē charis tou kuriou ēmōn iēsou christou meth umōn 21 aspazontai umas timotheos o sunergos mou kai loukios kai iasōn kai sōsipatros oi sungeneis mou 22 aspazomai umas egō tertios o grapsas tēn epistolēn en kuriō 23 aspazetai umas gaios o xenos mou kai tēs ekklēsias olēs aspazetai umas erastos o oikonomos tēs poleōs kai kouartos o adelphos 24 ē charis tou kuriou ēmōn iēsou christou meta pantōn umōn amēn 25 tō de dunamenō umas stērixai kata to euangelion mou kai to kērugma iēsou christou kata apokalupsin mustēriou chronois aiōniois sesigēmenou 26 phanerōthentos de nun dia te graphōn prophētikōn kat epitagēn tou aiōniou theou eis upakoēn pisteōs eis panta ta ethnē gnōristhentos 27 monō sophō theō dia iēsou christou ō ē doxa eis tous aiōnas amēn [pros rōmaious egraphē apo korinthou dia phoibēs tēs diakonou tēs en kenchreais ekklēsias] _
Next Chapter
Share this passage with others: