1 opheilomen de ēmeis oi dunatoi ta asthenēmata tōn adunatōn bastazein kai mē eautois areskein 2 ekastos gar ēmōn tō plēsion aresketō eis to agathon pros oikodomēn 3 kai gar o christos ouch eautō ēresen alla kathōs gegraptai oi oneidismoi tōn oneidizontōn se epepeson ep eme 4 osa gar proegraphē eis tēn ēmeteran didaskalian proegraphē ina dia tēs upomonēs kai tēs paraklēseōs tōn graphōn tēn elpida echōmen 5 o de theos tēs upomonēs kai tēs paraklēseōs dōē umin to auto phronein en allēlois kata christon iēsoun 6 ina omothumadon en eni stomati doxazēte ton theon kai patera tou kuriou ēmōn iēsou christou 7 dio proslambanesthe allēlous kathōs kai o christos proselabeto ēmas eis doxan theou 8 legō de iēsoun christon diakonon gegenēsthai peritomēs uper alētheias theou eis to bebaiōsai tas epangelias tōn paterōn 9 ta de ethnē uper eleous doxasai ton theon kathōs gegraptai dia touto exomologēsomai soi en ethnesin kai tō onomati sou psalō 10 kai palin legei euphranthēte ethnē meta tou laou autou 11 kai palin aineite ton kurion panta ta ethnē kai epainesate auton pantes oi laoi 12 kai palin ēsaias legei estai ē riza tou iessai kai o anistamenos archein ethnōn ep autō ethnē elpiousin 13 o de theos tēs elpidos plērōsai umas pasēs charas kai eirēnēs en tō pisteuein eis to perisseuein umas en tē elpidi en dunamei pneumatos agiou 14 pepeismai de adelphoi mou kai autos egō peri umōn oti kai autoi mestoi este agathōsunēs peplērōmenoi pasēs gnōseōs dunamenoi kai allēlous nouthetein 15 tolmēroteron de egrapsa umin adelphoi apo merous ōs epanamimnēskōn umas dia tēn charin tēn dotheisan moi upo tou theou 16 eis to einai me leitourgon iēsou christou eis ta ethnē ierourgounta to euangelion tou theou ina genētai ē prosphora tōn ethnōn euprosdektos ēgiasmenē en pneumati agiō 17 echō oun kauchēsin en christō iēsou ta pros theon 18 ou gar tolmēsō lalein ti ōn ou kateirgasato christos di emou eis upakoēn ethnōn logō kai ergō 19 en dunamei sēmeiōn kai teratōn en dunamei pneumatos theou ōste me apo ierousalēm kai kuklō mechri tou illurikou peplērōkenai to euangelion tou christou 20 outōs de philotimoumenon euangelizesthai ouch opou ōnomasthē christos ina mē ep allotrion themelion oikodomō 21 alla kathōs gegraptai ois ouk anēngelē peri autou opsontai kai oi ouk akēkoasin sunēsousin 22 dio kai enekoptomēn ta polla tou elthein pros umas 23 nuni de mēketi topon echōn en tois klimasin toutois epipothian de echōn tou elthein pros umas apo pollōn etōn 24 ōs ean poreuōmai eis tēn spanian eleusomai pros umas elpizō gar diaporeuomenos theasasthai umas kai uph umōn propemphthēnai ekei ean umōn prōton apo merous emplēsthō 25 nuni de poreuomai eis ierousalēm diakonōn tois agiois 26 eudokēsan gar makedonia kai achaia koinōnian tina poiēsasthai eis tous ptōchous tōn agiōn tōn en ierousalēm 27 eudokēsan gar kai opheiletai autōn eisin ei gar tois pneumatikois autōn ekoinōnēsan ta ethnē opheilousin kai en tois sarkikois leitourgēsai autois 28 touto oun epitelesas kai sphragisamenos autois ton karpon touton apeleusomai di umōn eis tēn spanian 29 oida de oti erchomenos pros umas en plērōmati eulogias tou euangeliou tou christou eleusomai 30 parakalō de umas adelphoi dia tou kuriou ēmōn iēsou christou kai dia tēs agapēs tou pneumatos sunagōnisasthai moi en tais proseuchais uper emou pros ton theon 31 ina rusthō apo tōn apeithountōn en tē ioudaia kai ina ē diakonia mou ē eis ierousalēm euprosdektos genētai tois agiois 32 ina en chara elthō pros umas dia thelēmatos theou kai sunanapausōmai umin 33 o de theos tēs eirēnēs meta pantōn umōn amēn _
Next Chapter
Share this passage with others: