1 ton de asthenounta tē pistei proslambanesthe mē eis diakriseis dialogismōn 2 os men pisteuei phagein panta o de asthenōn lachana esthiei 3 o esthiōn ton mē esthionta mē exoutheneitō kai o mē esthiōn ton esthionta mē krinetō o theos gar auton proselabeto 4 su tis ei o krinōn allotrion oiketēn tō idiō kuriō stēkei ē piptei stathēsetai de dunatos gar estin o theos stēsai auton 5 os men krinei ēmeran par ēmeran os de krinei pasan ēmeran ekastos en tō idiō noi plērophoreisthō 6 o phronōn tēn ēmeran kuriō phronei kai o mē phronōn tēn ēmeran kuriō ou phronei o esthiōn kuriō esthiei eucharistei gar tō theō kai o mē esthiōn kuriō ouk esthiei kai eucharistei tō theō 7 oudeis gar ēmōn eautō zē kai oudeis eautō apothnēskei 8 ean te gar zōmen tō kuriō zōmen ean te apothnēskōmen tō kuriō apothnēskomen ean te oun zōmen ean te apothnēskōmen tou kuriou esmen 9 eis touto gar christos kai apethanen kai anestē kai anezēsen ina kai nekrōn kai zōntōn kurieusē 10 su de ti krineis ton adelphon sou ē kai su ti exoutheneis ton adelphon sou pantes gar parastēsometha tō bēmati tou christou 11 gegraptai gar zō egō legei kurios oti emoi kampsei pan gonu kai pasa glōssa exomologēsetai tō theō 12 ara oun ekastos ēmōn peri eautou logon dōsei tō theō 13 mēketi oun allēlous krinōmen alla touto krinate mallon to mē tithenai proskomma tō adelphō ē skandalon 14 oida kai pepeismai en kuriō iēsou oti ouden koinon di eautou ei mē tō logizomenō ti koinon einai ekeinō koinon 15 ei de dia brōma o adelphos sou lupeitai ouketi kata agapēn peripateis mē tō brōmati sou ekeinon apollue uper ou christos apethanen 16 mē blasphēmeisthō oun umōn to agathon 17 ou gar estin ē basileia tou theou brōsis kai posis alla dikaiosunē kai eirēnē kai chara en pneumati agiō 18 o gar en toutois douleuōn tō christō euarestos tō theō kai dokimos tois anthrōpois 19 ara oun ta tēs eirēnēs diōkōmen kai ta tēs oikodomēs tēs eis allēlous 20 mē eneken brōmatos katalue to ergon tou theou panta men kathara alla kakon tō anthrōpō tō dia proskommatos esthionti 21 kalon to mē phagein krea mēde piein oinon mēde en ō o adelphos sou proskoptei ē skandalizetai ē asthenei 22 su pistin echeis kata sauton eche enōpion tou theou makarios o mē krinōn eauton en ō dokimazei 23 o de diakrinomenos ean phagē katakekritai oti ouk ek pisteōs pan de o ouk ek pisteōs amartia estin _
Next Chapter
Share this passage with others: