1 kai eidon kai idou arnion estēkos epi to oros siōn kai met autou ekaton tessarakonta tessares chiliades echousai to onoma tou patros autou gegrammenon epi tōn metōpōn autōn 2 kai ēkousa phōnēn ek tou ouranou ōs phōnēn udatōn pollōn kai ōs phōnēn brontēs megalēs kai phōnēn ēkousa kitharōdōn kitharizontōn en tais kitharais autōn 3 kai adousin ōs ōdēn kainēn enōpion tou thronou kai enōpion tōn tessarōn zōōn kai tōn presbuterōn kai oudeis ēdunato mathein tēn ōdēn ei mē ai ekaton tessarakonta tessares chiliades oi ēgorasmenoi apo tēs gēs 4 outoi eisin oi meta gunaikōn ouk emolunthēsan parthenoi gar eisin outoi eisin oi akolouthountes tō arniō opou an upagē outoi ēgorasthēsan apo tōn anthrōpōn aparchē tō theō kai tō arniō 5 kai en tō stomati autōn ouch eurethē dolos amōmoi gar eisin enōpion tou thronou tou theou 6 kai eidon allon angelon petōmenon en mesouranēmati echonta euangelion aiōnion euangelisai tous katoikountas epi tēs gēs kai pan ethnos kai phulēn kai glōssan kai laon 7 legonta en phōnē megalē phobēthēte ton theon kai dote autō doxan oti ēlthen ē ōra tēs kriseōs autou kai proskunēsate tō poiēsanti ton ouranon kai tēn gēn kai thalassan kai pēgas udatōn 8 kai allos angelos ēkolouthēsen legōn epesen epesen babulōn ē polis ē megalē oti ek tou oinou tou thumou tēs porneias autēs pepotiken panta ethnē 9 kai tritos angelos ēkolouthēsen autois legōn en phōnē megalē ei tis to thērion proskunei kai tēn eikona autou kai lambanei charagma epi tou metōpou autou ē epi tēn cheira autou 10 kai autos pietai ek tou oinou tou thumou tou theou tou kekerasmenou akratou en tō potēriō tēs orgēs autou kai basanisthēsetai en puri kai theiō enōpion tōn agiōn angelōn kai enōpion tou arniou 11 kai o kapnos tou basanismou autōn anabainei eis aiōnas aiōnōn kai ouk echousin anapausin ēmeras kai nuktos oi proskunountes to thērion kai tēn eikona autou kai ei tis lambanei to charagma tou onomatos autou 12 ōde upomonē tōn agiōn estin ōde oi tērountes tas entolas tou theou kai tēn pistin iēsou 13 kai ēkousa phōnēs ek tou ouranou legousēs moi grapson makarioi oi nekroi oi en kuriō apothnēskontes aparti nai legei to pneuma ina anapausōntai ek tōn kopōn autōn ta de erga autōn akolouthei met autōn 14 kai eidon kai idou nephelē leukē kai epi tēn nephelēn kathēmenos omoios uiō anthrōpou echōn epi tēs kephalēs autou stephanon chrusoun kai en tē cheiri autou drepanon oxu 15 kai allos angelos exēlthen ek tou naou krazōn en megalē phōnē tō kathēmenō epi tēs nephelēs pempson to drepanon sou kai therison oti ēlthen soi ē ōra tou therisai oti exēranthē o therismos tēs gēs 16 kai ebalen o kathēmenos epi tēn nephelēn to drepanon autou epi tēn gēn kai etheristhē ē gē 17 kai allos angelos exēlthen ek tou naou tou en tō ouranō echōn kai autos drepanon oxu 18 kai allos angelos exēlthen ek tou thusiastēriou echōn exousian epi tou puros kai ephōnēsen kraugē megalē tō echonti to drepanon to oxu legōn pempson sou to drepanon to oxu kai trugēson tous botruas tēs gēs oti ēkmasan ai staphulai autēs 19 kai ebalen o angelos to drepanon autou eis tēn gēn kai etrugēsen tēn ampelon tēs gēs kai ebalen eis tēn lēnon tou thumou tou theou tēn megalēn 20 kai epatēthē ē lēnos exō tēs poleōs kai exēlthen aima ek tēs lēnou achri tōn chalinōn tōn ippōn apo stadiōn chiliōn exakosiōn _
Next Chapter
Share this passage with others: