1 kai estathēn epi tēn ammon tēs thalassēs kai eidon ek tēs thalassēs thērion anabainon echon kephalas epta kai kerata deka kai epi tōn keratōn autou deka diadēmata kai epi tas kephalas autou onoma blasphēmias 2 kai to thērion o eidon ēn omoion pardalei kai oi podes autou ōs arktou kai to stoma autou ōs stoma leontos kai edōken autō o drakōn tēn dunamin autou kai ton thronon autou kai exousian megalēn 3 kai eidon mian tōn kephalōn autou ōs esphagmenēn eis thanaton kai ē plēgē tou thanatou autou etherapeuthē kai ethaumasthē en olē tē gē opisō tou thēriou 4 kai prosekunēsan ton drakonta os edōken exousian tō thēriō kai prosekunēsan to thērion legontes tis omoios tō thēriō tis dunatai polemēsai met autou 5 kai edothē autō stoma laloun megala kai blasphēmias kai edothē autō exousia poiēsai mēnas tessarakonta duo 6 kai ēnoixen to stoma autou eis blasphēmian pros ton theon blasphēmēsai to onoma autou kai tēn skēnēn autou kai tous en tō ouranō skēnountas 7 kai edothē autō polemon poiēsai meta tōn agiōn kai nikēsai autous kai edothē autō exousia epi pasan phulēn kai glōssan kai ethnos 8 kai proskunēsousin autō pantes oi katoikountes epi tēs gēs ōn ou gegraptai ta onomata en tē biblō tēs zōēs tou arniou esphagmenou apo katabolēs kosmou 9 ei tis echei ous akousatō 10 ei tis aichmalōsian sunagei eis aichmalōsian upagei ei tis en machaira apoktenei dei auton en machaira apoktanthēnai ōde estin ē upomonē kai ē pistis tōn agiōn 11 kai eidon allo thērion anabainon ek tēs gēs kai eichen kerata duo omoia arniō kai elalei ōs drakōn 12 kai tēn exousian tou prōtou thēriou pasan poiei enōpion autou kai poiei tēn gēn kai tous katoikountas en autē ina proskunēsōsin to thērion to prōton ou etherapeuthē ē plēgē tou thanatou autou 13 kai poiei sēmeia megala ina kai pur poiē katabainein ek tou ouranou eis tēn gēn enōpion tōn anthrōpōn 14 kai plana tous katoikountas epi tēs gēs dia ta sēmeia a edothē autō poiēsai enōpion tou thēriou legōn tois katoikousin epi tēs gēs poiēsai eikona tō thēriō o echei tēn plēgēn tēs machairas kai ezēsen 15 kai edothē autō dounai pneuma tē eikoni tou thēriou ina kai lalēsē ē eikōn tou thēriou kai poiēsē osoi an mē proskunēsōsin tēn eikona tou thēriou ina apoktanthōsin 16 kai poiei pantas tous mikrous kai tous megalous kai tous plousious kai tous ptōchous kai tous eleutherous kai tous doulous ina dōsē autois charagma epi tēs cheiros autōn tēs dexias ē epi tōn metōpōn autōn 17 kai ina mē tis dunētai agorasai ē pōlēsai ei mē o echōn to charagma ē to onoma tou thēriou ē ton arithmon tou onomatos autou 18 ōde ē sophia estin o echōn ton noun psēphisatō ton arithmon tou thēriou arithmos gar anthrōpou estin kai o arithmos autou chxs _
Next Chapter
Share this passage with others: