1 kai eidon allon angelon ischuron katabainonta ek tou ouranou peribeblēmenon nephelēn kai iris epi tēs kephalēs kai to prosōpon autou ōs o ēlios kai oi podes autou ōs stuloi puros 2 kai eichen en tē cheiri autou biblaridion aneōgmenon kai ethēken ton poda autou ton dexion epi tēn thalassan ton de euōnumon epi tēn gēn 3 kai ekraxen phōnē megalē ōsper leōn mukatai kai ote ekraxen elalēsan ai epta brontai tas eautōn phōnas 4 kai ote elalēsan ai epta brontai tas phōnas eautōn emellon graphein kai ēkousa phōnēn ek tou ouranou legousan moi sphragison a elalēsan ai epta brontai kai mē tauta grapsēs 5 kai o angelos on eidon estōta epi tēs thalassēs kai epi tēs gēs ēren tēn cheira autou eis ton ouranon 6 kai ōmosen en tō zōnti eis tous aiōnas tōn aiōnōn os ektisen ton ouranon kai ta en autō kai tēn gēn kai ta en autē kai tēn thalassan kai ta en autē oti chronos ouk estai eti 7 alla en tais ēmerais tēs phōnēs tou ebdomou angelou otan mellē salpizein kai telesthē to mustērion tou theou ōs euēngelisen tois eautou doulois tois prophētais 8 kai ē phōnē ēn ēkousa ek tou ouranou palin lalousa met emou kai legousa upage labe to biblaridion to ēneōgmenon en tē cheiri angelou tou estōtos epi tēs thalassēs kai epi tēs gēs 9 kai apēlthon pros ton angelon legōn autō dos moi to biblaridion kai legei moi labe kai kataphage auto kai pikranei sou tēn koilian all en tō stomati sou estai gluku ōs meli 10 kai elabon to biblaridion ek tēs cheiros tou angelou kai katephagon auto kai ēn en tō stomati mou ōs meli gluku kai ote ephagon auto epikranthē ē koilia mou 11 kai legei moi dei se palin prophēteusai epi laois kai ethnesin kai glōssais kai basileusin pollois _
Next Chapter
Share this passage with others: