1 ei tis oun paraklēsis en christō ei ti paramuthion agapēs ei tis koinōnia pneumatos ei tina splanchna kai oiktirmoi 2 plērōsate mou tēn charan ina to auto phronēte tēn autēn agapēn echontes sumpsuchoi to en phronountes 3 mēden kata eritheian ē kenodoxian alla tē tapeinophrosunē allēlous ēgoumenoi uperechontas eautōn 4 mē ta eautōn ekastos skopeite alla kai ta eterōn ekastos 5 touto gar phroneisthō en umin o kai en christō iēsou 6 os en morphē theou uparchōn ouch arpagmon ēgēsato to einai isa theō 7 all eauton ekenōsen morphēn doulou labōn en omoiōmati anthrōpōn genomenos 8 kai schēmati euretheis ōs anthrōpos etapeinōsen eauton genomenos upēkoos mechri thanatou thanatou de staurou 9 dio kai o theos auton uperupsōsen kai echarisato autō onoma to uper pan onoma 10 ina en tō onomati iēsou pan gonu kampsē epouraniōn kai epigeiōn kai katachthoniōn 11 kai pasa glōssa exomologēsētai oti kurios iēsous christos eis doxan theou patros 12 ōste agapētoi mou kathōs pantote upēkousate mē ōs en tē parousia mou monon alla nun pollō mallon en tē apousia mou meta phobou kai tromou tēn eautōn sōtērian katergazesthe 13 o theos gar estin o energōn en umin kai to thelein kai to energein uper tēs eudokias 14 panta poieite chōris gongusmōn kai dialogismōn 15 ina genēsthe amemptoi kai akeraioi tekna theou amōmēta en mesō geneas skolias kai diestrammenēs en ois phainesthe ōs phōstēres en kosmō 16 logon zōēs epechontes eis kauchēma emoi eis ēmeran christou oti ouk eis kenon edramon oude eis kenon ekopiasa 17 all ei kai spendomai epi tē thusia kai leitourgia tēs pisteōs umōn chairō kai sunchairō pasin umin 18 to d auto kai umeis chairete kai sunchairete moi 19 elpizō de en kuriō iēsou timotheon tacheōs pempsai umin ina kagō eupsuchō gnous ta peri umōn 20 oudena gar echō isopsuchon ostis gnēsiōs ta peri umōn merimnēsei 21 oi pantes gar ta eautōn zētousin ou ta tou christou iēsou 22 tēn de dokimēn autou ginōskete oti ōs patri teknon sun emoi edouleusen eis to euangelion 23 touton men oun elpizō pempsai ōs an apidō ta peri eme exautēs 24 pepoitha de en kuriō oti kai autos tacheōs eleusomai 25 anankaion de ēgēsamēn epaphroditon ton adelphon kai sunergon kai sustratiōtēn mou umōn de apostolon kai leitourgon tēs chreias mou pempsai pros umas 26 epeidē epipothōn ēn pantas umas kai adēmonōn dioti ēkousate oti ēsthenēsen 27 kai gar ēsthenēsen paraplēsion thanatō all o theos auton ēleēsen ouk auton de monon alla kai eme ina mē lupēn epi lupē schō 28 spoudaioterōs oun epempsa auton ina idontes auton palin charēte kagō alupoteros ō 29 prosdechesthe oun auton en kuriō meta pasēs charas kai tous toioutous entimous echete 30 oti dia to ergon tou christou mechri thanatou ēngisen parabouleusamenos tē psuchē ina anaplērōsē to umōn usterēma tēs pros me leitourgias _
Next Chapter
Share this passage with others: