1 paulos kai timotheos douloi iēsou christou pasin tois agiois en christō iēsou tois ousin en philippois sun episkopois kai diakonois 2 charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou 3 eucharistō tō theō mou epi pasē tē mneia umōn 4 pantote en pasē deēsei mou uper pantōn umōn meta charas tēn deēsin poioumenos 5 epi tē koinōnia umōn eis to euangelion apo prōtēs ēmeras achri tou nun 6 pepoithōs auto touto oti o enarxamenos en umin ergon agathon epitelesei achris ēmeras iēsou christou 7 kathōs estin dikaion emoi touto phronein uper pantōn umōn dia to echein me en tē kardia umas en te tois desmois mou kai tē apologia kai bebaiōsei tou euangeliou sunkoinōnous mou tēs charitos pantas umas ontas 8 martus gar mou estin o theos ōs epipothō pantas umas en splanchnois iēsou christou 9 kai touto proseuchomai ina ē agapē umōn eti mallon kai mallon perisseuē en epignōsei kai pasē aisthēsei 10 eis to dokimazein umas ta diapheronta ina ēte eilikrineis kai aproskopoi eis ēmeran christou 11 peplērōmenoi karpōn dikaiosunēs tōn dia iēsou christou eis doxan kai epainon theou 12 ginōskein de umas boulomai adelphoi oti ta kat eme mallon eis prokopēn tou euangeliou elēluthen 13 ōste tous desmous mou phanerous en christō genesthai en olō tō praitōriō kai tois loipois pasin 14 kai tous pleionas tōn adelphōn en kuriō pepoithotas tois desmois mou perissoterōs tolman aphobōs ton logon lalein 15 tines men kai dia phthonon kai erin tines de kai di eudokian ton christon kērussousin 16 oi men ex eritheias ton christon katangellousin ouch agnōs oiomenoi thlipsin epipherein tois desmois mou 17 oi de ex agapēs eidotes oti eis apologian tou euangeliou keimai 18 ti gar plēn panti tropō eite prophasei eite alētheia christos katangelletai kai en toutō chairō alla kai charēsomai 19 oida gar oti touto moi apobēsetai eis sōtērian dia tēs umōn deēseōs kai epichorēgias tou pneumatos iēsou christou 20 kata tēn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aischunthēsomai all en pasē parrēsia ōs pantote kai nun megalunthēsetai christos en tō sōmati mou eite dia zōēs eite dia thanatou 21 emoi gar to zēn christos kai to apothanein kerdos 22 ei de to zēn en sarki touto moi karpos ergou kai ti airēsomai ou gnōrizō 23 sunechomai gar ek tōn duo tēn epithumian echōn eis to analusai kai sun christō einai pollō mallon kreisson 24 to de epimenein en tē sarki anankaioteron di umas 25 kai touto pepoithōs oida oti menō kai sumparamenō pasin umin eis tēn umōn prokopēn kai charan tēs pisteōs 26 ina to kauchēma umōn perisseuē en christō iēsou en emoi dia tēs emēs parousias palin pros umas 27 monon axiōs tou euangeliou tou christou politeuesthe ina eite elthōn kai idōn umas eite apōn akousō ta peri umōn oti stēkete en eni pneumati mia psuchē sunathlountes tē pistei tou euangeliou 28 kai mē pturomenoi en mēdeni upo tōn antikeimenōn ētis autois men estin endeixis apōleias umin de sōtērias kai touto apo theou 29 oti umin echaristhē to uper christou ou monon to eis auton pisteuein alla kai to uper autou paschein 30 ton auton agōna echontes oion idete en emoi kai nun akouete en emoi _
Next Chapter
Share this passage with others: