1 opse de sabbatōn tē epiphōskousē eis mian sabbatōn ēlthen maria ē magdalēnē kai ē allē maria theōrēsai ton taphon 2 kai idou seismos egeneto megas angelos gar kuriou katabas ex ouranou proselthōn apekulisen ton lithon apo tēs thuras kai ekathēto epanō autou 3 ēn de ē idea autou ōs astrapē kai to enduma autou leukon ōsei chiōn 4 apo de tou phobou autou eseisthēsan oi tērountes kai egenonto ōsei nekroi 5 apokritheis de o angelos eipen tais gunaixin mē phobeisthe umeis oida gar oti iēsoun ton estaurōmenon zēteite 6 ouk estin ōde ēgerthē gar kathōs eipen deute idete ton topon opou ekeito o kurios 7 kai tachu poreutheisai eipate tois mathētais autou oti ēgerthē apo tōn nekrōn kai idou proagei umas eis tēn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin 8 kai exelthousai tachu apo tou mnēmeiou meta phobou kai charas megalēs edramon apangeilai tois mathētais autou 9 ōs de eporeuonto apangeilai tois mathētais autou kai idou o iēsous apēntēsen autais legōn chairete ai de proselthousai ekratēsan autou tous podas kai prosekunēsan autō 10 tote legei autais o iēsous mē phobeisthe upagete apangeilate tois adelphois mou ina apelthōsin eis tēn galilaian kakei me opsontai 11 poreuomenōn de autōn idou tines tēs koustōdias elthontes eis tēn polin apēngeilan tois archiereusin apanta ta genomena 12 kai sunachthentes meta tōn presbuterōn sumboulion te labontes arguria ikana edōkan tois stratiōtais 13 legontes eipate oti oi mathētai autou nuktos elthontes eklepsan auton ēmōn koimōmenōn 14 kai ean akousthē touto epi tou ēgemonos ēmeis peisomen auton kai umas amerimnous poiēsomen 15 oi de labontes ta arguria epoiēsan ōs edidachthēsan kai diephēmisthē o logos outos para ioudaiois mechri tēs sēmeron 16 oi de endeka mathētai eporeuthēsan eis tēn galilaian eis to oros ou etaxato autois o iēsous 17 kai idontes auton prosekunēsan autō oi de edistasan 18 kai proselthōn o iēsous elalēsen autois legōn edothē moi pasa exousia en ouranō kai epi gēs 19 poreuthentes oun mathēteusate panta ta ethnē baptizontes autous eis to onoma tou patros kai tou uiou kai tou agiou pneumatos 20 didaskontes autous tērein panta osa eneteilamēn umin kai idou egō meth umōn eimi pasas tas ēmeras eōs tēs sunteleias tou aiōnos amēn _
Next Chapter
Share this passage with others: