1 tote omoiōthēsetai ē basileia tōn ouranōn deka parthenois aitines labousai tas lampadas autōn exēlthon eis apantēsin tou numphiou 2 pente de ēsan ex autōn phronimoi kai ai pente mōrai 3 aitines mōrai labousai tas lampadas eautōn ouk elabon meth eautōn elaion 4 ai de phronimoi elabon elaion en tois angeiois autōn meta tōn lampadōn autōn 5 chronizontos de tou numphiou enustaxan pasai kai ekatheudon 6 mesēs de nuktos kraugē gegonen idou o numphios erchetai exerchesthe eis apantēsin autou 7 tote ēgerthēsan pasai ai parthenoi ekeinai kai ekosmēsan tas lampadas autōn 8 ai de mōrai tais phronimois eipon dote ēmin ek tou elaiou umōn oti ai lampades ēmōn sbennuntai 9 apekrithēsan de ai phronimoi legousai mēpote ouk arkesē ēmin kai umin poreuesthe de mallon pros tous pōlountas kai agorasate eautais 10 aperchomenōn de autōn agorasai ēlthen o numphios kai ai etoimoi eisēlthon met autou eis tous gamous kai ekleisthē ē thura 11 usteron de erchontai kai ai loipai parthenoi legousai kurie kurie anoixon ēmin 12 o de apokritheis eipen amēn legō umin ouk oida umas 13 grēgoreite oun oti ouk oidate tēn ēmeran oude tēn ōran en ē o uios tou anthrōpou erchetai 14 ōsper gar anthrōpos apodēmōn ekalesen tous idious doulous kai paredōken autois ta uparchonta autou 15 kai ō men edōken pente talanta ō de duo ō de en ekastō kata tēn idian dunamin kai apedēmēsen eutheōs 16 poreutheis de o ta pente talanta labōn eirgasato en autois kai epoiēsen alla pente talanta 17 ōsautōs kai o ta duo ekerdēsen kai autos alla duo 18 o de to en labōn apelthōn ōruxen en tē gē kai apekrupsen to argurion tou kuriou autou 19 meta de chronon polun erchetai o kurios tōn doulōn ekeinōn kai sunairei met autōn logon 20 kai proselthōn o ta pente talanta labōn prosēnenken alla pente talanta legōn kurie pente talanta moi paredōkas ide alla pente talanta ekerdēsa ep autois 21 ephē de autō o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ēs pistos epi pollōn se katastēsō eiselthe eis tēn charan tou kuriou sou 22 proselthōn de kai o ta duo talanta labōn eipen kurie duo talanta moi paredōkas ide alla duo talanta ekerdēsa ep autois 23 ephē autō o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ēs pistos epi pollōn se katastēsō eiselthe eis tēn charan tou kuriou sou 24 proselthōn de kai o to en talanton eilēphōs eipen kurie egnōn se oti sklēros ei anthrōpos therizōn opou ouk espeiras kai sunagōn othen ou dieskorpisas 25 kai phobētheis apelthōn ekrupsa to talanton sou en tē gē ide echeis to son 26 apokritheis de o kurios autou eipen autō ponēre doule kai oknēre ēdeis oti therizō opou ouk espeira kai sunagō othen ou dieskorpisa 27 edei oun se balein to argurion mou tois trapezitais kai elthōn egō ekomisamēn an to emon sun tokō 28 arate oun ap autou to talanton kai dote tō echonti ta deka talanta 29 tō gar echonti panti dothēsetai kai perisseuthēsetai apo de tou mē echontos kai o echei arthēsetai ap autou 30 kai ton achreion doulon ekballete eis to skotos to exōteron ekei estai o klauthmos kai o brugmos tōn odontōn 31 otan de elthē o uios tou anthrōpou en tē doxē autou kai pantes oi agioi angeloi met autou tote kathisei epi thronou doxēs autou 32 kai sunachthēsetai emprosthen autou panta ta ethnē kai aphoriei autous ap allēlōn ōsper o poimēn aphorizei ta probata apo tōn eriphōn 33 kai stēsei ta men probata ek dexiōn autou ta de eriphia ex euōnumōn 34 tote erei o basileus tois ek dexiōn autou deute oi eulogēmenoi tou patros mou klēronomēsate tēn ētoimasmenēn umin basileian apo katabolēs kosmou 35 epeinasa gar kai edōkate moi phagein edipsēsa kai epotisate me xenos ēmēn kai sunēgagete me 36 gumnos kai periebalete me ēsthenēsa kai epeskepsasthe me en phulakē ēmēn kai ēlthete pros me 37 tote apokrithēsontai autō oi dikaioi legontes kurie pote se eidomen peinōnta kai ethrepsamen ē dipsōnta kai epotisamen 38 pote de se eidomen xenon kai sunēgagomen ē gumnon kai periebalomen 39 pote de se eidomen asthenē ē en phulakē kai ēlthomen pros se 40 kai apokritheis o basileus erei autois amēn legō umin eph oson epoiēsate eni toutōn tōn adelphōn mou tōn elachistōn emoi epoiēsate 41 tote erei kai tois ex euōnumōn poreuesthe ap emou oi katēramenoi eis to pur to aiōnion to ētoimasmenon tō diabolō kai tois angelois autou 42 epeinasa gar kai ouk edōkate moi phagein edipsēsa kai ouk epotisate me 43 xenos ēmēn kai ou sunēgagete me gumnos kai ou periebalete me asthenēs kai en phulakē kai ouk epeskepsasthe me 44 tote apokrithēsontai autō kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinōnta ē dipsōnta ē xenon ē gumnon ē asthenē ē en phulakē kai ou diēkonēsamen soi 45 tote apokrithēsetai autois legōn amēn legō umin eph oson ouk epoiēsate eni toutōn tōn elachistōn oude emoi epoiēsate 46 kai apeleusontai outoi eis kolasin aiōnion oi de dikaioi eis zōēn aiōnion _
Next Chapter
Share this passage with others: