1 en ekeinō tō kairō eporeuthē o iēsous tois sabbasin dia tōn sporimōn oi de mathētai autou epeinasan kai ērxanto tillein stachuas kai esthiein 2 oi de pharisaioi idontes eipon autō idou oi mathētai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatō 3 o de eipen autois ouk anegnōte ti epoiēsen dabid ote epeinasen autos kai oi met autou 4 pōs eisēlthen eis ton oikon tou theou kai tous artous tēs protheseōs ephagen ous ouk exon ēn autō phagein oude tois met autou ei mē tois iereusin monois 5 ē ouk anegnōte en tō nomō oti tois sabbasin oi iereis en tō ierō to sabbaton bebēlousin kai anaitioi eisin 6 legō de umin oti tou ierou meizōn estin ōde 7 ei de egnōkeite ti estin eleon thelō kai ou thusian ouk an katedikasate tous anaitious 8 kurios gar estin kai tou sabbatou o uios tou anthrōpou 9 kai metabas ekeithen ēlthen eis tēn sunagōgēn autōn 10 kai idou anthrōpos ēn tēn cheira echōn xēran kai epērōtēsan auton legontes ei exestin tois sabbasin therapeuein ina katēgorēsōsin autou 11 o de eipen autois tis estai ex umōn anthrōpos os exei probaton en kai ean empesē touto tois sabbasin eis bothunon ouchi kratēsei auto kai egerei 12 posō oun diapherei anthrōpos probatou ōste exestin tois sabbasin kalōs poiein 13 tote legei tō anthrōpō ekteinon tēn cheira sou kai exeteinen kai apokatestathē ugiēs ōs ē allē 14 oi de pharisaioi sumboulion elabon kat autou exelthontes opōs auton apolesōsin 15 o de iēsous gnous anechōrēsen ekeithen kai ēkolouthēsan autō ochloi polloi kai etherapeusen autous pantas 16 kai epetimēsen autois ina mē phaneron auton poiēsōsin 17 opōs plērōthē to rēthen dia ēsaiou tou prophētou legontos 18 idou o pais mou on ēretisa o agapētos mou eis on eudokēsen ē psuchē mou thēsō to pneuma mou ep auton kai krisin tois ethnesin apangelei 19 ouk erisei oude kraugasei oude akousei tis en tais plateiais tēn phōnēn autou 20 kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tuphomenon ou sbesei eōs an ekbalē eis nikos tēn krisin 21 kai en tō onomati autou ethnē elpiousin 22 tote prosēnechthē autō daimonizomenos tuphlos kai kōphos kai etherapeusen auton ōste ton tuphlon kai kōphon kai lalein kai blepein 23 kai existanto pantes oi ochloi kai elegon mēti outos estin o uios dabid 24 oi de pharisaioi akousantes eipon outos ouk ekballei ta daimonia ei mē en tō beelzeboul archonti tōn daimoniōn 25 eidōs de o iēsous tas enthumēseis autōn eipen autois pasa basileia meristheisa kath eautēs erēmoutai kai pasa polis ē oikia meristheisa kath eautēs ou stathēsetai 26 kai ei o satanas ton satanan ekballei eph eauton emeristhē pōs oun stathēsetai ē basileia autou 27 kai ei egō en beelzeboul ekballō ta daimonia oi uioi umōn en tini ekballousin dia touto autoi umōn esontai kritai 28 ei de egō en pneumati theou ekballō ta daimonia ara ephthasen eph umas ē basileia tou theou 29 ē pōs dunatai tis eiselthein eis tēn oikian tou ischurou kai ta skeuē autou diarpasai ean mē prōton dēsē ton ischuron kai tote tēn oikian autou diarpasei 30 o mē ōn met emou kat emou estin kai o mē sunagōn met emou skorpizei 31 dia touto legō umin pasa amartia kai blasphēmia aphethēsetai tois anthrōpois ē de tou pneumatos blasphēmia ouk aphethēsetai tois anthrōpois 32 kai os an eipē logon kata tou uiou tou anthrōpou aphethēsetai autō os d an eipē kata tou pneumatos tou agiou ouk aphethēsetai autō oute en toutō tō aiōni oute en tō mellonti 33 ē poiēsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon ē poiēsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginōsketai 34 gennēmata echidnōn pōs dunasthe agatha lalein ponēroi ontes ek gar tou perisseumatos tēs kardias to stoma lalei 35 o agathos anthrōpos ek tou agathou thēsaurou tēs kardias ekballei ta agatha kai o ponēros anthrōpos ek tou ponērou thēsaurou ekballei ponēra 36 legō de umin oti pan rēma argon o ean lalēsōsin oi anthrōpoi apodōsousin peri autou logon en ēmera kriseōs 37 ek gar tōn logōn sou dikaiōthēsē kai ek tōn logōn sou katadikasthēsē 38 tote apekrithēsan tines tōn grammateōn kai pharisaiōn legontes didaskale thelomen apo sou sēmeion idein 39 o de apokritheis eipen autois genea ponēra kai moichalis sēmeion epizētei kai sēmeion ou dothēsetai autē ei mē to sēmeion iōna tou prophētou 40 ōsper gar ēn iōnas en tē koilia tou kētous treis ēmeras kai treis nuktas outōs estai o uios tou anthrōpou en tē kardia tēs gēs treis ēmeras kai treis nuktas 41 andres nineuitai anastēsontai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinousin autēn oti metenoēsan eis to kērugma iōna kai idou pleion iōna ōde 42 basilissa notou egerthēsetai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinei autēn oti ēlthen ek tōn peratōn tēs gēs akousai tēn sophian solomōntos kai idou pleion solomōntos ōde 43 otan de to akatharton pneuma exelthē apo tou anthrōpou dierchetai di anudrōn topōn zētoun anapausin kai ouch euriskei 44 tote legei epistrepsō eis ton oikon mou othen exēlthon kai elthon euriskei scholazonta sesarōmenon kai kekosmēmenon 45 tote poreuetai kai paralambanei meth eautou epta etera pneumata ponērotera eautou kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrōpou ekeinou cheirona tōn prōtōn outōs estai kai tē genea tautē tē ponēra 46 eti de autou lalountos tois ochlois idou ē mētēr kai oi adelphoi autou eistēkeisan exō zētountes autō lalēsai 47 eipen de tis autō idou ē mētēr sou kai oi adelphoi sou exō estēkasin zētountes soi lalēsai 48 o de apokritheis eipen tō eiponti autō tis estin ē mētēr mou kai tines eisin oi adelphoi mou 49 kai ekteinas tēn cheira autou epi tous mathētas autou eipen idou ē mētēr mou kai oi adelphoi mou 50 ostis gar an poiēsē to thelēma tou patros mou tou en ouranois autos mou adelphos kai adelphē kai mētēr estin _
Next Chapter
Share this passage with others: