1 epeidēper polloi epecheirēsan anataxasthai diēgēsin peri tōn peplērophorēmenōn en ēmin pragmatōn 2 kathōs paredosan ēmin oi ap archēs autoptai kai upēretai genomenoi tou logou 3 edoxen kamoi parēkolouthēkoti anōthen pasin akribōs kathexēs soi grapsai kratiste theophile 4 ina epignōs peri ōn katēchēthēs logōn tēn asphaleian 5 egeneto en tais ēmerais ērōdou tou basileōs tēs ioudaias iereus tis onomati zacharias ex ephēmerias abia kai ē gunē autou ek tōn thugaterōn aarōn kai to onoma autēs elisabet 6 ēsan de dikaioi amphoteroi enōpion tou theou poreuomenoi en pasais tais entolais kai dikaiōmasin tou kuriou amemptoi 7 kai ouk ēn autois teknon kathoti ē elisabet ēn steira kai amphoteroi probebēkotes en tais ēmerais autōn ēsan 8 egeneto de en tō ierateuein auton en tē taxei tēs ephēmerias autou enanti tou theou 9 kata to ethos tēs ierateias elachen tou thumiasai eiselthōn eis ton naon tou kuriou 10 kai pan to plēthos tou laou ēn proseuchomenon exō tē ōra tou thumiamatos 11 ōphthē de autō angelos kuriou estōs ek dexiōn tou thusiastēriou tou thumiamatos 12 kai etarachthē zacharias idōn kai phobos epepesen ep auton 13 eipen de pros auton o angelos mē phobou zacharia dioti eisēkousthē ē deēsis sou kai ē gunē sou elisabet gennēsei uion soi kai kaleseis to onoma autou iōannēn 14 kai estai chara soi kai agalliasis kai polloi epi tē gennēsei autou charēsontai 15 estai gar megas enōpion tou kuriou kai oinon kai sikera ou mē piē kai pneumatos agiou plēsthēsetai eti ek koilias mētros autou 16 kai pollous tōn uiōn israēl epistrepsei epi kurion ton theon autōn 17 kai autos proeleusetai enōpion autou en pneumati kai dunamei ēliou epistrepsai kardias paterōn epi tekna kai apeitheis en phronēsei dikaiōn etoimasai kuriō laon kateskeuasmenon 18 kai eipen zacharias pros ton angelon kata ti gnōsomai touto egō gar eimi presbutēs kai ē gunē mou probebēkuia en tais ēmerais autēs 19 kai apokritheis o angelos eipen autō egō eimi gabriēl o parestēkōs enōpion tou theou kai apestalēn lalēsai pros se kai euangelisasthai soi tauta 20 kai idou esē siōpōn kai mē dunamenos lalēsai achri ēs ēmeras genētai tauta anth ōn ouk episteusas tois logois mou oitines plērōthēsontai eis ton kairon autōn 21 kai ēn o laos prosdokōn ton zacharian kai ethaumazon en tō chronizein auton en tō naō 22 exelthōn de ouk ēdunato lalēsai autois kai epegnōsan oti optasian eōraken en tō naō kai autos ēn dianeuōn autois kai diemenen kōphos 23 kai egeneto ōs eplēsthēsan ai ēmerai tēs leitourgias autou apēlthen eis ton oikon autou 24 meta de tautas tas ēmeras sunelaben elisabet ē gunē autou kai periekruben eautēn mēnas pente legousa 25 oti outōs moi pepoiēken o kurios en ēmerais ais epeiden aphelein to oneidos mou en anthrōpois 26 en de tō mēni tō ektō apestalē o angelos gabriēl upo tou theou eis polin tēs galilaias ē onoma nazaret 27 pros parthenon memnēsteumenēn andri ō onoma iōsēph ex oikou dabid kai to onoma tēs parthenou mariam 28 kai eiselthōn o angelos pros autēn eipen chaire kecharitōmenē o kurios meta sou eulogēmenē su en gunaixin 29 ē de idousa dietarachthē epi tō logō autou kai dielogizeto potapos eiē o aspasmos outos 30 kai eipen o angelos autē mē phobou mariam eures gar charin para tō theō 31 kai idou sullēpsē en gastri kai texē uion kai kaleseis to onoma autou iēsoun 32 outos estai megas kai uios upsistou klēthēsetai kai dōsei autō kurios o theos ton thronon dabid tou patros autou 33 kai basileusei epi ton oikon iakōb eis tous aiōnas kai tēs basileias autou ouk estai telos 34 eipen de mariam pros ton angelon pōs estai touto epei andra ou ginōskō 35 kai apokritheis o angelos eipen autē pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamis upsistou episkiasei soi dio kai to gennōmenon agion klēthēsetai uios theou 36 kai idou elisabet ē sungenēs sou kai autē suneilēphuia uion en gēra autēs kai outos mēn ektos estin autē tē kaloumenē steira 37 oti ouk adunatēsei para tō theō pan rēma 38 eipen de mariam idou ē doulē kuriou genoito moi kata to rēma sou kai apēlthen ap autēs o angelos 39 anastasa de mariam en tais ēmerais tautais eporeuthē eis tēn oreinēn meta spoudēs eis polin iouda 40 kai eisēlthen eis ton oikon zachariou kai ēspasato tēn elisabet 41 kai egeneto ōs ēkousen ē elisabet ton aspasmon tēs marias eskirtēsen to brephos en tē koilia autēs kai eplēsthē pneumatos agiou ē elisabet 42 kai anephōnēsen phōnē megalē kai eipen eulogēmenē su en gunaixin kai eulogēmenos o karpos tēs koilias sou 43 kai pothen moi touto ina elthē ē mētēr tou kuriou mou pros me 44 idou gar ōs egeneto ē phōnē tou aspasmou sou eis ta ōta mou eskirtēsen en agalliasei to brephos en tē koilia mou 45 kai makaria ē pisteusasa oti estai teleiōsis tois lelalēmenois autē para kuriou 46 kai eipen mariam megalunei ē psuchē mou ton kurion 47 kai ēgalliasen to pneuma mou epi tō theō tō sōtēri mou 48 oti epeblepsen epi tēn tapeinōsin tēs doulēs autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai 49 oti epoiēsen moi megaleia o dunatos kai agion to onoma autou 50 kai to eleos autou eis geneas geneōn tois phoboumenois auton 51 epoiēsen kratos en brachioni autou dieskorpisen uperēphanous dianoia kardias autōn 52 katheilen dunastas apo thronōn kai upsōsen tapeinous 53 peinōntas eneplēsen agathōn kai ploutountas exapesteilen kenous 54 antelabeto israēl paidos autou mnēsthēnai eleous 55 kathōs elalēsen pros tous pateras ēmōn tō abraam kai tō spermati autou eis ton aiōna 56 emeinen de mariam sun autē ōsei mēnas treis kai upestrepsen eis ton oikon autēs 57 tē de elisabet eplēsthē o chronos tou tekein autēn kai egennēsen uion 58 kai ēkousan oi perioikoi kai oi sungeneis autēs oti emegalunen kurios to eleos autou met autēs kai sunechairon autē 59 kai egeneto en tē ogdoē ēmera ēlthon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tō onomati tou patros autou zacharian 60 kai apokritheisa ē mētēr autou eipen ouchi alla klēthēsetai iōannēs 61 kai eipon pros autēn oti oudeis estin en tē sungeneia sou os kaleitai tō onomati toutō 62 eneneuon de tō patri autou to ti an theloi kaleisthai auton 63 kai aitēsas pinakidion egrapsen legōn iōannēs estin to onoma autou kai ethaumasan pantes 64 aneōchthē de to stoma autou parachrēma kai ē glōssa autou kai elalei eulogōn ton theon 65 kai egeneto epi pantas phobos tous perioikountas autous kai en olē tē oreinē tēs ioudaias dielaleito panta ta rēmata tauta 66 kai ethento pantes oi akousantes en tē kardia autōn legontes ti ara to paidion touto estai kai cheir kuriou ēn met autou 67 kai zacharias o patēr autou eplēsthē pneumatos agiou kai proephēteusen legōn 68 eulogētos kurios o theos tou israēl oti epeskepsato kai epoiēsen lutrōsin tō laō autou 69 kai ēgeiren keras sōtērias ēmin en tō oikō dabid tou paidos autou 70 kathōs elalēsen dia stomatos tōn agiōn tōn ap aiōnos prophētōn autou 71 sōtērian ex echthrōn ēmōn kai ek cheiros pantōn tōn misountōn ēmas 72 poiēsai eleos meta tōn paterōn ēmōn kai mnēsthēnai diathēkēs agias autou 73 orkon on ōmosen pros abraam ton patera ēmōn tou dounai ēmin 74 aphobōs ek cheiros tōn echthrōn ēmōn rusthentas latreuein autō 75 en osiotēti kai dikaiosunē enōpion autou pasas tas ēmeras tēs zōēs ēmōn 76 kai su paidion prophētēs upsistou klēthēsē proporeusē gar pro prosōpou kuriou etoimasai odous autou 77 tou dounai gnōsin sōtērias tō laō autou en aphesei amartiōn autōn 78 dia splanchna eleous theou ēmōn en ois epeskepsato ēmas anatolē ex upsous 79 epiphanai tois en skotei kai skia thanatou kathēmenois tou kateuthunai tous podas ēmōn eis odon eirēnēs 80 to de paidion ēuxanen kai ekrataiouto pneumati kai ēn en tais erēmois eōs ēmeras anadeixeōs autou pros ton israēl _
Next Chapter
Share this passage with others: