1 ioudas iēsou christou doulos adelphos de iakōbou tois en theō patri ēgiasmenois kai iēsou christō tetērēmenois klētois 2 eleos umin kai eirēnē kai agapē plēthuntheiē 3 agapētoi pasan spoudēn poioumenos graphein umin peri tēs koinēs sōtērias anankēn eschon grapsai umin parakalōn epagōnizesthai tē apax paradotheisē tois agiois pistei 4 pareisedusan gar tines anthrōpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tēn tou theou ēmōn charin metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotēn theon kai kurion ēmōn iēsoun christon arnoumenoi 5 upomnēsai de umas boulomai eidotas umas apax touto oti o kurios laon ek gēs aiguptou sōsas to deuteron tous mē pisteusantas apōlesen 6 angelous te tous mē tērēsantas tēn eautōn archēn alla apolipontas to idion oikētērion eis krisin megalēs ēmeras desmois aidiois upo zophon tetērēken 7 ōs sodoma kai gomorra kai ai peri autas poleis ton omoion toutois tropon ekporneusasai kai apelthousai opisō sarkos eteras prokeintai deigma puros aiōniou dikēn upechousai 8 omoiōs mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriotēta de athetousin doxas de blasphēmousin 9 o de michaēl o archangelos ote tō diabolō diakrinomenos dielegeto peri tou mōseōs sōmatos ouk etolmēsen krisin epenenkein blasphēmias all eipen epitimēsai soi kurios 10 outoi de osa men ouk oidasin blasphēmousin osa de phusikōs ōs ta aloga zōa epistantai en toutois phtheirontai 11 ouai autois oti tē odō tou kain eporeuthēsan kai tē planē tou balaam misthou exechuthēsan kai tē antilogia tou kore apōlonto 12 outoi eisin en tais agapais umōn spilades suneuōchoumenoi aphobōs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemōn peripheromenai dendra phthinopōrina akarpa dis apothanonta ekrizōthenta 13 kumata agria thalassēs epaphrizonta tas eautōn aischunas asteres planētai ois o zophos tou skotous eis ton aiōna tetērētai 14 proephēteusen de kai toutois ebdomos apo adam enōch legōn idou ēlthen kurios en muriasin agiais autou 15 poiēsai krisin kata pantōn kai exelenxai pantas tous asebeis autōn peri pantōn tōn ergōn asebeias autōn ōn ēsebēsan kai peri pantōn tōn sklērōn ōn elalēsan kat autou amartōloi asebeis 16 outoi eisin gongustai mempsimoiroi kata tas epithumias autōn poreuomenoi kai to stoma autōn lalei uperonka thaumazontes prosōpa ōpheleias charin 17 umeis de agapētoi mnēsthēte tōn rēmatōn tōn proeirēmenōn upo tōn apostolōn tou kuriou ēmōn iēsou christou 18 oti elegon umin oti en eschatō chronō esontai empaiktai kata tas eautōn epithumias poreuomenoi tōn asebeiōn 19 outoi eisin oi apodiorizontes psuchikoi pneuma mē echontes 20 umeis de agapētoi tē agiōtatē umōn pistei epoikodomountes eautous en pneumati agiō proseuchomenoi 21 eautous en agapē theou tērēsate prosdechomenoi to eleos tou kuriou ēmōn iēsou christou eis zōēn aiōnion 22 kai ous men eleeite diakrinomenoi 23 ous de en phobō sōzete ek tou puros arpazontes misountes kai ton apo tēs sarkos espilōmenon chitōna 24 tō de dunamenō phulaxai autous aptaistous kai stēsai katenōpion tēs doxēs autou amōmous en agalliasei 25 monō sophō theō sōtēri ēmōn doxa kai megalōsunē kratos kai exousia kai nun kai eis pantas tous aiōnas amēn _
Next Chapter
Share this passage with others: