1 age nun oi plousioi klausate ololuzontes epi tais talaipōriais umōn tais eperchomenais 2 o ploutos umōn sesēpen kai ta imatia umōn sētobrōta gegonen 3 o chrusos umōn kai o arguros katiōtai kai o ios autōn eis marturion umin estai kai phagetai tas sarkas umōn ōs pur ethēsaurisate en eschatais ēmerais 4 idou o misthos tōn ergatōn tōn amēsantōn tas chōras umōn o apesterēmenos aph umōn krazei kai ai boai tōn therisantōn eis ta ōta kuriou sabaōth eiselēluthasin 5 etruphēsate epi tēs gēs kai espatalēsate ethrepsate tas kardias umōn ōs en ēmera sphagēs 6 katedikasate ephoneusate ton dikaion ouk antitassetai umin 7 makrothumēsate oun adelphoi eōs tēs parousias tou kuriou idou o geōrgos ekdechetai ton timion karpon tēs gēs makrothumōn ep autō eōs an labē ueton prōimon kai opsimon 8 makrothumēsate kai umeis stērixate tas kardias umōn oti ē parousia tou kuriou ēngiken 9 mē stenazete kat allēlōn adelphoi ina mē katakrithēte idou kritēs pro tōn thurōn estēken 10 upodeigma labete tēs kakopatheias adelphoi mou kai tēs makrothumias tous prophētas oi elalēsan tō onomati kuriou 11 idou makarizomen tous upomenontas tēn upomonēn iōb ēkousate kai to telos kuriou eidete oti polusplanchnos estin o kurios kai oiktirmōn 12 pro pantōn de adelphoi mou mē omnuete mēte ton ouranon mēte tēn gēn mēte allon tina orkon ētō de umōn to nai nai kai to ou ou ina mē eis upokrisin pesēte 13 kakopathei tis en umin proseuchesthō euthumei tis psalletō 14 asthenei tis en umin proskalesasthō tous presbuterous tēs ekklēsias kai proseuxasthōsan ep auton aleipsantes auton elaiō en tō onomati tou kuriou 15 kai ē euchē tēs pisteōs sōsei ton kamnonta kai egerei auton o kurios kan amartias ē pepoiēkōs aphethēsetai autō 16 exomologeisthe allēlois ta paraptōmata kai euchesthe uper allēlōn opōs iathēte polu ischuei deēsis dikaiou energoumenē 17 ēlias anthrōpos ēn omoiopathēs ēmin kai proseuchē prosēuxato tou mē brexai kai ouk ebrexen epi tēs gēs eniautous treis kai mēnas ex 18 kai palin prosēuxato kai o ouranos ueton edōken kai ē gē eblastēsen ton karpon autēs 19 adelphoi ean tis en umin planēthē apo tēs alētheias kai epistrepsē tis auton 20 ginōsketō oti o epistrepsas amartōlon ek planēs odou autou sōsei psuchēn ek thanatou kai kalupsei plēthos amartiōn _
Next Chapter
Share this passage with others: