1 pothen polemoi kai machai en umin ouk enteuthen ek tōn ēdonōn umōn tōn strateuomenōn en tois melesin umōn 2 epithumeite kai ouk echete phoneuete kai zēloute kai ou dunasthe epituchein machesthe kai polemeite ouk echete de dia to mē aiteisthai umas 3 aiteite kai ou lambanete dioti kakōs aiteisthe ina en tais ēdonais umōn dapanēsēte 4 moichoi kai moichalides ouk oidate oti ē philia tou kosmou echthra tou theou estin os an oun boulēthē philos einai tou kosmou echthros tou theou kathistatai 5 ē dokeite oti kenōs ē graphē legei pros phthonon epipothei to pneuma o katōkēsen en ēmin 6 meizona de didōsin charin dio legei o theos uperēphanois antitassetai tapeinois de didōsin charin 7 upotagēte oun tō theō antistēte tō diabolō kai pheuxetai aph umōn 8 engisate tō theō kai engiei umin katharisate cheiras amartōloi kai agnisate kardias dipsuchoi 9 talaipōrēsate kai penthēsate kai klausate o gelōs umōn eis penthos metastraphētō kai ē chara eis katēpheian 10 tapeinōthēte enōpion tou kuriou kai upsōsei umas 11 mē katalaleite allēlōn adelphoi o katalalōn adelphou kai krinōn ton adelphon autou katalalei nomou kai krinei nomon ei de nomon krineis ouk ei poiētēs nomou alla kritēs 12 eis estin o nomothetēs o dunamenos sōsai kai apolesai su tis ei os krineis ton eteron 13 age nun oi legontes sēmeron kai aurion poreusōmetha eis tēnde tēn polin kai poiēsōmen ekei eniauton ena kai emporeusōmetha kai kerdēsōmen 14 oitines ouk epistasthe to tēs aurion poia gar ē zōē umōn atmis gar estin ē pros oligon phainomenē epeita de aphanizomenē 15 anti tou legein umas ean o kurios thelēsē kai zēsōmen kai poiēsōmen touto ē ekeino 16 nun de kauchasthe en tais alazoneiais umōn pasa kauchēsis toiautē ponēra estin 17 eidoti oun kalon poiein kai mē poiounti amartia autō estin _
Next Chapter
Share this passage with others: