1 adelphoi mou mē en prosōpolēpsiais echete tēn pistin tou kuriou ēmōn iēsou christou tēs doxēs 2 ean gar eiselthē eis tēn sunagōgēn umōn anēr chrusodaktulios en esthēti lampra eiselthē de kai ptōchos en rupara esthēti 3 kai epiblepsēte epi ton phorounta tēn esthēta tēn lampran kai eipēte autō su kathou ōde kalōs kai tō ptōchō eipēte su stēthi ekei ē kathou ōde upo to upopodion mou 4 kai ou diekrithēte en eautois kai egenesthe kritai dialogismōn ponērōn 5 akousate adelphoi mou agapētoi ouch o theos exelexato tous ptōchous tou kosmou toutou plousious en pistei kai klēronomous tēs basileias ēs epēngeilato tois agapōsin auton 6 umeis de ētimasate ton ptōchon ouch oi plousioi katadunasteuousin umōn kai autoi elkousin umas eis kritēria 7 ouk autoi blasphēmousin to kalon onoma to epiklēthen eph umas 8 ei mentoi nomon teleite basilikon kata tēn graphēn agapēseis ton plēsion sou ōs seauton kalōs poieite 9 ei de prosōpolēpteite amartian ergazesthe elenchomenoi upo tou nomou ōs parabatai 10 ostis gar olon ton nomon tērēsei ptaisei de en eni gegonen pantōn enochos 11 o gar eipōn mē moicheusēs eipen kai mē phoneusēs ei de ou moicheuseis phoneuseis de gegonas parabatēs nomou 12 outōs laleite kai outōs poieite ōs dia nomou eleutherias mellontes krinesthai 13 ē gar krisis anileōs tō mē poiēsanti eleos kai katakauchatai eleos kriseōs 14 ti to ophelos adelphoi mou ean pistin legē tis echein erga de mē echē mē dunatai ē pistis sōsai auton 15 ean de adelphos ē adelphē gumnoi uparchōsin kai leipomenoi ōsin tēs ephēmerou trophēs 16 eipē de tis autois ex umōn upagete en eirēnē thermainesthe kai chortazesthe mē dōte de autois ta epitēdeia tou sōmatos ti to ophelos 17 outōs kai ē pistis ean mē erga echē nekra estin kath eautēn 18 all erei tis su pistin echeis kagō erga echō deixon moi tēn pistin sou ek tōn ergōn sou kagō deixō soi ek tōn ergōn mou tēn pistin mou 19 su pisteueis oti o theos eis estin kalōs poieis kai ta daimonia pisteuousin kai phrissousin 20 theleis de gnōnai ō anthrōpe kene oti ē pistis chōris tōn ergōn nekra estin 21 abraam o patēr ēmōn ouk ex ergōn edikaiōthē anenenkas isaak ton uion autou epi to thusiastērion 22 blepeis oti ē pistis sunērgei tois ergois autou kai ek tōn ergōn ē pistis eteleiōthē 23 kai eplērōthē ē graphē ē legousa episteusen de abraam tō theō kai elogisthē autō eis dikaiosunēn kai philos theou eklēthē 24 orate toinun oti ex ergōn dikaioutai anthrōpos kai ouk ek pisteōs monon 25 omoiōs de kai raab ē pornē ouk ex ergōn edikaiōthē upodexamenē tous angelous kai etera odō ekbalousa 26 ōsper gar to sōma chōris pneumatos nekron estin outōs kai ē pistis chōris tōn ergōn nekra estin _
Next Chapter
Share this passage with others: