1 paulos apostolos iēsou christou dia thelēmatos theou tois agiois tois ousin en ephesō kai pistois en christō iēsou 2 charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou 3 eulogētos o theos kai patēr tou kuriou ēmōn iēsou christou o eulogēsas ēmas en pasē eulogia pneumatikē en tois epouraniois christō 4 kathōs exelexato ēmas en autō pro katabolēs kosmou einai ēmas agious kai amōmous katenōpion autou en agapē 5 proorisas ēmas eis uiothesian dia iēsou christou eis auton kata tēn eudokian tou thelēmatos autou 6 eis epainon doxēs tēs charitos autou en ē echaritōsen ēmas en tō ēgapēmenō 7 en ō echomen tēn apolutrōsin dia tou aimatos autou tēn aphesin tōn paraptōmatōn kata ton plouton tēs charitos autou 8 ēs eperisseusen eis ēmas en pasē sophia kai phronēsei 9 gnōrisas ēmin to mustērion tou thelēmatos autou kata tēn eudokian autou ēn proetheto en autō 10 eis oikonomian tou plērōmatos tōn kairōn anakephalaiōsasthai ta panta en tō christō ta te en tois ouranois kai ta epi tēs gēs 11 en autō en ō kai eklērōthēmen prooristhentes kata prothesin tou ta panta energountos kata tēn boulēn tou thelēmatos autou 12 eis to einai ēmas eis epainon tēs doxēs autou tous proēlpikotas en tō christō 13 en ō kai umeis akousantes ton logon tēs alētheias to euangelion tēs sōtērias umōn en ō kai pisteusantes esphragisthēte tō pneumati tēs epangelias tō agiō 14 os estin arrabōn tēs klēronomias ēmōn eis apolutrōsin tēs peripoiēseōs eis epainon tēs doxēs autou 15 dia touto kagō akousas tēn kath umas pistin en tō kuriō iēsou kai tēn agapēn tēn eis pantas tous agious 16 ou pauomai eucharistōn uper umōn mneian umōn poioumenos epi tōn proseuchōn mou 17 ina o theos tou kuriou ēmōn iēsou christou o patēr tēs doxēs dōē umin pneuma sophias kai apokalupseōs en epignōsei autou 18 pephōtismenous tous ophthalmous tēs dianoias umōn eis to eidenai umas tis estin ē elpis tēs klēseōs autou kai tis o ploutos tēs doxēs tēs klēronomias autou en tois agiois 19 kai ti to uperballon megethos tēs dunameōs autou eis ēmas tous pisteuontas kata tēn energeian tou kratous tēs ischuos autou 20 ēn enērgēsen en tō christō egeiras auton ek nekrōn kai ekathisen en dexia autou en tois epouraniois 21 uperanō pasēs archēs kai exousias kai dunameōs kai kuriotētos kai pantos onomatos onomazomenou ou monon en tō aiōni toutō alla kai en tō mellonti 22 kai panta upetaxen upo tous podas autou kai auton edōken kephalēn uper panta tē ekklēsia 23 ētis estin to sōma autou to plērōma tou panta en pasin plēroumenou _
Next Chapter
Share this passage with others: