1 paulos apostolos iēsou christou dia thelēmatos theou kai timotheos o adelphos 2 tois en kolassais agiois kai pistois adelphois en christō charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou 3 eucharistoumen tō theō kai patri tou kuriou ēmōn iēsou christou pantote peri umōn proseuchomenoi 4 akousantes tēn pistin umōn en christō iēsou kai tēn agapēn tēn eis pantas tous agious 5 dia tēn elpida tēn apokeimenēn umin en tois ouranois ēn proēkousate en tō logō tēs alētheias tou euangeliou 6 tou parontos eis umas kathōs kai en panti tō kosmō kai estin karpophoroumenon kathōs kai en umin aph ēs ēmeras ēkousate kai epegnōte tēn charin tou theou en alētheia 7 kathōs kai emathete apo epaphra tou agapētou sundoulou ēmōn os estin pistos uper umōn diakonos tou christou 8 o kai dēlōsas ēmin tēn umōn agapēn en pneumati 9 dia touto kai ēmeis aph ēs ēmeras ēkousamen ou pauometha uper umōn proseuchomenoi kai aitoumenoi ina plērōthēte tēn epignōsin tou thelēmatos autou en pasē sophia kai sunesei pneumatikē 10 peripatēsai umas axiōs tou kuriou eis pasan areskeian en panti ergō agathō karpophorountes kai auxanomenoi eis tēn epignōsin tou theou 11 en pasē dunamei dunamoumenoi kata to kratos tēs doxēs autou eis pasan upomonēn kai makrothumian meta charas 12 eucharistountes tō patri tō ikanōsanti ēmas eis tēn merida tou klērou tōn agiōn en tō phōti 13 os errusato ēmas ek tēs exousias tou skotous kai metestēsen eis tēn basileian tou uiou tēs agapēs autou 14 en ō echomen tēn apolutrōsin dia tou aimatos autou tēn aphesin tōn amartiōn 15 os estin eikōn tou theou tou aoratou prōtotokos pasēs ktiseōs 16 oti en autō ektisthē ta panta ta en tois ouranois kai ta epi tēs gēs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotētes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai 17 kai autos estin pro pantōn kai ta panta en autō sunestēken 18 kai autos estin ē kephalē tou sōmatos tēs ekklēsias os estin archē prōtotokos ek tōn nekrōn ina genētai en pasin autos prōteuōn 19 oti en autō eudokēsen pan to plērōma katoikēsai 20 kai di autou apokatallaxai ta panta eis auton eirēnopoiēsas dia tou aimatos tou staurou autou di autou eite ta epi tēs gēs eite ta en tois ouranois 21 kai umas pote ontas apēllotriōmenous kai echthrous tē dianoia en tois ergois tois ponērois nuni de apokatēllaxen 22 en tō sōmati tēs sarkos autou dia tou thanatou parastēsai umas agious kai amōmous kai anenklētous katenōpion autou 23 eige epimenete tē pistei tethemeliōmenoi kai edraioi kai mē metakinoumenoi apo tēs elpidos tou euangeliou ou ēkousate tou kēruchthentos en pasē tē ktisei tē upo ton ouranon ou egenomēn egō paulos diakonos 24 nun chairō en tois pathēmasin mou uper umōn kai antanaplērō ta usterēmata tōn thlipseōn tou christou en tē sarki mou uper tou sōmatos autou o estin ē ekklēsia 25 ēs egenomēn egō diakonos kata tēn oikonomian tou theou tēn dotheisan moi eis umas plērōsai ton logon tou theou 26 to mustērion to apokekrummenon apo tōn aiōnōn kai apo tōn geneōn nuni de ephanerōthē tois agiois autou 27 ois ēthelēsen o theos gnōrisai tis o ploutos tēs doxēs tou mustēriou toutou en tois ethnesin os estin christos en umin ē elpis tēs doxēs 28 on ēmeis katangellomen nouthetountes panta anthrōpon kai didaskontes panta anthrōpon en pasē sophia ina parastēsōmen panta anthrōpon teleion en christō iēsou 29 eis o kai kopiō agōnizomenos kata tēn energeian autou tēn energoumenēn en emoi en dunamei _
Next Chapter
Share this passage with others: