1 phēstos oun epibas tē eparchia meta treis ēmeras anebē eis ierosoluma apo kaisareias 2 enephanisan de autō o archiereus kai oi prōtoi tōn ioudaiōn kata tou paulou kai parekaloun auton 3 aitoumenoi charin kat autou opōs metapempsētai auton eis ierousalēm enedran poiountes anelein auton kata tēn odon 4 o men oun phēstos apekrithē tēreisthai ton paulon en kaisareia eauton de mellein en tachei ekporeuesthai 5 oi oun dunatoi en umin phēsin sunkatabantes ei ti estin en tō andri toutō katēgoreitōsan autou 6 diatripsas de en autois ēmeras pleious ē deka katabas eis kaisareian tē epaurion kathisas epi tou bēmatos ekeleusen ton paulon achthēnai 7 paragenomenou de autou periestēsan oi apo ierosolumōn katabebēkotes ioudaioi polla kai barea aitiamata pherontes kata tou paulou a ouk ischuon apodeixai 8 apologoumenou autou oti oute eis ton nomon tōn ioudaiōn oute eis to ieron oute eis kaisara ti ēmarton 9 o phēstos de tois ioudaiois thelōn charin katathesthai apokritheis tō paulō eipen theleis eis ierosoluma anabas ekei peri toutōn krinesthai ep emou 10 eipen de o paulos epi tou bēmatos kaisaros estōs eimi ou me dei krinesthai ioudaious ouden ēdikēsa ōs kai su kallion epiginōskeis 11 ei men gar adikō kai axion thanatou pepracha ti ou paraitoumai to apothanein ei de ouden estin ōn outoi katēgorousin mou oudeis me dunatai autois charisasthai kaisara epikaloumai 12 tote o phēstos sullalēsas meta tou sumbouliou apekrithē kaisara epikeklēsai epi kaisara poreusē 13 ēmerōn de diagenomenōn tinōn agrippas o basileus kai bernikē katēntēsan eis kaisareian aspasomenoi ton phēston 14 ōs de pleious ēmeras dietribon ekei o phēstos tō basilei anetheto ta kata ton paulon legōn anēr tis estin kataleleimmenos upo phēlikos desmios 15 peri ou genomenou mou eis ierosoluma enephanisan oi archiereis kai oi presbuteroi tōn ioudaiōn aitoumenoi kat autou dikēn 16 pros ous apekrithēn oti ouk estin ethos rōmaiois charizesthai tina anthrōpon eis apōleian prin ē o katēgoroumenos kata prosōpon echoi tous katēgorous topon te apologias laboi peri tou enklēmatos 17 sunelthontōn oun autōn enthade anabolēn mēdemian poiēsamenos tē exēs kathisas epi tou bēmatos ekeleusa achthēnai ton andra 18 peri ou stathentes oi katēgoroi oudemian aitian epepheron ōn upenooun egō 19 zētēmata de tina peri tēs idias deisidaimonias eichon pros auton kai peri tinos iēsou tethnēkotos on ephasken o paulos zēn 20 aporoumenos de egō eis tēn peri toutou zētēsin elegon ei bouloito poreuesthai eis ierousalēm kakei krinesthai peri toutōn 21 tou de paulou epikalesamenou tērēthēnai auton eis tēn tou sebastou diagnōsin ekeleusa tēreisthai auton eōs ou pempsō auton pros kaisara 22 agrippas de pros ton phēston ephē eboulomēn kai autos tou anthrōpou akousai o de aurion phēsin akousē autou 23 tē oun epaurion elthontos tou agrippa kai tēs bernikēs meta pollēs phantasias kai eiselthontōn eis to akroatērion sun te tois chiliarchois kai andrasin tois kat exochēn ousin tēs poleōs kai keleusantos tou phēstou ēchthē o paulos 24 kai phēsin o phēstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes ēmin andres theōreite touton peri ou pan to plēthos tōn ioudaiōn enetuchon moi en te ierosolumois kai enthade epiboōntes mē dein zēn auton mēketi 25 egō de katalabomenos mēden axion thanatou auton peprachenai kai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein auton 26 peri ou asphales ti grapsai tō kuriō ouk echō dio proēgagon auton eph umōn kai malista epi sou basileu agrippa opōs tēs anakriseōs genomenēs schō ti grapsai 27 alogon gar moi dokei pemponta desmion mē kai tas kat autou aitias sēmanai _
Next Chapter
Share this passage with others: