1 ēsan de tines en antiocheia kata tēn ousan ekklēsian prophētai kai didaskaloi o te barnabas kai sumeōn o kaloumenos niger kai loukios o kurēnaios manaēn te ērōdou tou tetrarchou suntrophos kai saulos 2 leitourgountōn de autōn tō kuriō kai nēsteuontōn eipen to pneuma to agion aphorisate dē moi ton te barnaban kai ton saulon eis to ergon o proskeklēmai autous 3 tote nēsteusantes kai proseuxamenoi kai epithentes tas cheiras autois apelusan 4 outoi men oun ekpemphthentes upo tou pneumatos tou agiou katēlthon eis tēn seleukeian ekeithen te apepleusan eis tēn kupron 5 kai genomenoi en salamini katēngellon ton logon tou theou en tais sunagōgais tōn ioudaiōn eichon de kai iōannēn upēretēn 6 dielthontes de tēn nēson achri paphou euron tina magon pseudoprophētēn ioudaion ō onoma bariēsous 7 os ēn sun tō anthupatō sergiō paulō andri sunetō outos proskalesamenos barnaban kai saulon epezētēsen akousai ton logon tou theou 8 anthistato de autois elumas o magos outōs gar methermēneuetai to onoma autou zētōn diastrepsai ton anthupaton apo tēs pisteōs 9 saulos de o kai paulos plēstheis pneumatos agiou kai atenisas eis auton 10 eipen ō plērēs pantos dolou kai pasēs radiourgias uie diabolou echthre pasēs dikaiosunēs ou pausē diastrephōn tas odous kuriou tas eutheias 11 kai nun idou cheir tou kuriou epi se kai esē tuphlos mē blepōn ton ēlion achri kairou parachrēma de epepesen ep auton achlus kai skotos kai periagōn ezētei cheiragōgous 12 tote idōn o anthupatos to gegonos episteusen ekplēssomenos epi tē didachē tou kuriou 13 anachthentes de apo tēs paphou oi peri ton paulon ēlthon eis pergēn tēs pamphulias iōannēs de apochōrēsas ap autōn upestrepsen eis ierosoluma 14 autoi de dielthontes apo tēs pergēs paregenonto eis antiocheian tēs pisidias kai eiselthontes eis tēn sunagōgēn tē ēmera tōn sabbatōn ekathisan 15 meta de tēn anagnōsin tou nomou kai tōn prophētōn apesteilan oi archisunagōgoi pros autous legontes andres adelphoi ei estin logos en umin paraklēseōs pros ton laon legete 16 anastas de paulos kai kataseisas tē cheiri eipen andres israēlitai kai oi phoboumenoi ton theon akousate 17 o theos tou laou toutou israēl exelexato tous pateras ēmōn kai ton laon upsōsen en tē paroikia en gē aiguptō kai meta brachionos upsēlou exēgagen autous ex autēs 18 kai ōs tessarakontaetē chronon etropophorēsen autous en tē erēmō 19 kai kathelōn ethnē epta en gē chanaan kateklērodotēsen autois tēn gēn autōn 20 kai meta tauta ōs etesin tetrakosiois kai pentēkonta edōken kritas eōs samouēl tou prophētou 21 kakeithen ētēsanto basilea kai edōken autois o theos ton saoul uion kis andra ek phulēs beniamin etē tessarakonta 22 kai metastēsas auton ēgeiren autois ton dabid eis basilea ō kai eipen marturēsas euron dabid ton tou iessai andra kata tēn kardian mou os poiēsei panta ta thelēmata mou 23 toutou o theos apo tou spermatos kat epangelian ēgeiren tō israēl sōtēra iēsoun 24 prokēruxantos iōannou pro prosōpou tēs eisodou autou baptisma metanoias panti tō laō israēl 25 ōs de eplērou o iōannēs ton dromon elegen tina me uponoeite einai ouk eimi egō all idou erchetai met eme ou ouk eimi axios to upodēma tōn podōn lusai 26 andres adelphoi uioi genous abraam kai oi en umin phoboumenoi ton theon umin o logos tēs sōtērias tautēs apestalē 27 oi gar katoikountes en ierousalēm kai oi archontes autōn touton agnoēsantes kai tas phōnas tōn prophētōn tas kata pan sabbaton anaginōskomenas krinantes eplērōsan 28 kai mēdemian aitian thanatou eurontes ētēsanto pilaton anairethēnai auton 29 ōs de etelesan apanta ta peri autou gegrammena kathelontes apo tou xulou ethēkan eis mnēmeion 30 o de theos ēgeiren auton ek nekrōn 31 os ōphthē epi ēmeras pleious tois sunanabasin autō apo tēs galilaias eis ierousalēm oitines eisin martures autou pros ton laon 32 kai ēmeis umas euangelizometha tēn pros tous pateras epangelian genomenēn oti tautēn o theos ekpeplērōken tois teknois autōn ēmin anastēsas iēsoun 33 ōs kai en tō psalmō tō deuterō gegraptai uios mou ei su egō sēmeron gegennēka se 34 oti de anestēsen auton ek nekrōn mēketi mellonta upostrephein eis diaphthoran outōs eirēken oti dōsō umin ta osia dabid ta pista 35 dio kai en eterō legei ou dōseis ton osion sou idein diaphthoran 36 dabid men gar idia genea upēretēsas tē tou theou boulē ekoimēthē kai prosetethē pros tous pateras autou kai eiden diaphthoran 37 on de o theos ēgeiren ouk eiden diaphthoran 38 gnōston oun estō umin andres adelphoi oti dia toutou umin aphesis amartiōn katangelletai 39 kai apo pantōn ōn ouk ēdunēthēte en tō nomō mōseōs dikaiōthēnai en toutō pas o pisteuōn dikaioutai 40 blepete oun mē epelthē eph umas to eirēmenon en tois prophētais 41 idete oi kataphronētai kai thaumasate kai aphanisthēte oti ergon egō ergazomai en tais ēmerais umōn ergon ō ou mē pisteusēte ean tis ekdiēgētai umin 42 exiontōn de ek tēs sunagōgēs tōn ioudaiōn parekaloun ta ethnē eis to metaxu sabbaton lalēthēnai autois ta rēmata tauta 43 lutheisēs de tēs sunagōgēs ēkolouthēsan polloi tōn ioudaiōn kai tōn sebomenōn prosēlutōn tō paulō kai tō barnaba oitines proslalountes autois epeithon autous epimenein tē chariti tou theou 44 tō de erchomenō sabbatō schedon pasa ē polis sunēchthē akousai ton logon tou theou 45 idontes de oi ioudaioi tous ochlous eplēsthēsan zēlou kai antelegon tois upo tou paulou legomenois antilegontes kai blasphēmountes 46 parrēsiasamenoi de o paulos kai o barnabas eipon umin ēn anankaion prōton lalēthēnai ton logon tou theou epeidē de apōtheisthe auton kai ouk axious krinete eautous tēs aiōniou zōēs idou strephometha eis ta ethnē 47 outōs gar entetaltai ēmin o kurios tetheika se eis phōs ethnōn tou einai se eis sōtērian eōs eschatou tēs gēs 48 akouonta de ta ethnē echairon kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi ēsan tetagmenoi eis zōēn aiōnion 49 diephereto de o logos tou kuriou di olēs tēs chōras 50 oi de ioudaioi parōtrunan tas sebomenas gunaikas kai tas euschēmonas kai tous prōtous tēs poleōs kai epēgeiran diōgmon epi ton paulon kai ton barnaban kai exebalon autous apo tōn oriōn autōn 51 oi de ektinaxamenoi ton koniorton tōn podōn autōn ep autous ēlthon eis ikonion 52 oi de mathētai eplērounto charas kai pneumatos agiou _
Next Chapter
Share this passage with others: