1 o presbuteros eklektē kuria kai tois teknois autēs ous egō agapō en alētheia kai ouk egō monos alla kai pantes oi egnōkotes tēn alētheian 2 dia tēn alētheian tēn menousan en ēmin kai meth ēmōn estai eis ton aiōna 3 estai meth ēmōn charis eleos eirēnē para theou patros kai para kuriou iēsou christou tou uiou tou patros en alētheia kai agapē 4 echarēn lian oti eurēka ek tōn teknōn sou peripatountas en alētheia kathōs entolēn elabomen para tou patros 5 kai nun erōtō se kuria ouch ōs entolēn graphō soi kainēn alla ēn eichomen ap archēs ina agapōmen allēlous 6 kai autē estin ē agapē ina peripatōmen kata tas entolas autou autē estin ē entolē kathōs ēkousate ap archēs ina en autē peripatēte 7 oti polloi planoi eisēlthon eis ton kosmon oi mē omologountes iēsoun christon erchomenon en sarki outos estin o planos kai o antichristos 8 blepete eautous ina mē apolesōmen a eirgasametha alla misthon plērē apolabōmen 9 pas o parabainōn kai mē menōn en tē didachē tou christou theon ouk echei o menōn en tē didachē tou christou outos kai ton patera kai ton uion echei 10 ei tis erchetai pros umas kai tautēn tēn didachēn ou pherei mē lambanete auton eis oikian kai chairein autō mē legete 11 o gar legōn autō chairein koinōnei tois ergois autou tois ponērois 12 polla echōn umin graphein ouk ēboulēthēn dia chartou kai melanos alla elpizō elthein pros umas kai stoma pros stoma lalēsai ina ē chara ēmōn ē peplērōmenē 13 aspazetai se ta tekna tēs adelphēs sou tēs eklektēs amēn _
Next Chapter
Share this passage with others: