1 pas o pisteuōn oti iēsous estin o christos ek tou theou gegennētai kai pas o agapōn ton gennēsanta agapa kai ton gegennēmenon ex autou 2 en toutō ginōskomen oti agapōmen ta tekna tou theou otan ton theon agapōmen kai tas entolas autou tērōmen 3 autē gar estin ē agapē tou theou ina tas entolas autou tērōmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin 4 oti pan to gegennēmenon ek tou theou nika ton kosmon kai autē estin ē nikē ē nikēsasa ton kosmon ē pistis ēmōn 5 tis estin o nikōn ton kosmon ei mē o pisteuōn oti iēsous estin o uios tou theou 6 outos estin o elthōn di udatos kai aimatos iēsous o christos ouk en tō udati monon all en tō udati kai tō aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin ē alētheia 7 oti treis eisin oi marturountes en tō ouranō o patēr o logos kai to agion pneuma kai outoi oi treis en eisin 8 kai treis eisin oi marturountes en tē gē to pneuma kai to udōr kai to aima kai oi treis eis to en eisin 9 ei tēn marturian tōn anthrōpōn lambanomen ē marturia tou theou meizōn estin oti autē estin ē marturia tou theou ēn memarturēken peri tou uiou autou 10 o pisteuōn eis ton uion tou theou echei tēn marturian en eautō o mē pisteuōn tō theō pseustēn pepoiēken auton oti ou pepisteuken eis tēn marturian ēn memarturēken o theos peri tou uiou autou 11 kai autē estin ē marturia oti zōēn aiōnion edōken ēmin o theos kai autē ē zōē en tō uiō autou estin 12 o echōn ton uion echei tēn zōēn o mē echōn ton uion tou theou tēn zōēn ouk echei 13 tauta egrapsa umin tois pisteuousin eis to onoma tou uiou tou theou ina eidēte oti zōēn echete aiōnion kai ina pisteuēte eis to onoma tou uiou tou theou 14 kai autē estin ē parrēsia ēn echomen pros auton oti ean ti aitōmetha kata to thelēma autou akouei ēmōn 15 kai ean oidamen oti akouei ēmōn o an aitōmetha oidamen oti echomen ta aitēmata a ētēkamen par autou 16 ean tis idē ton adelphon autou amartanonta amartian mē pros thanaton aitēsei kai dōsei autō zōēn tois amartanousin mē pros thanaton estin amartia pros thanaton ou peri ekeinēs legō ina erōtēsē 17 pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou pros thanaton 18 oidamen oti pas o gegennēmenos ek tou theou ouch amartanei all o gennētheis ek tou theou tērei eauton kai o ponēros ouch aptetai autou 19 oidamen oti ek tou theou esmen kai o kosmos olos en tō ponērō keitai 20 oidamen de oti o uios tou theou ēkei kai dedōken ēmin dianoian ina ginōskōmen ton alēthinon kai esmen en tō alēthinō en tō uiō autou iēsou christō outos estin o alēthinos theos kai ē zōē aiōnios 21 teknia phulaxate eautous apo tōn eidōlōn amēn _
Next Chapter
Share this passage with others: