1 ouden ara nun katakrima tois en christo iesou me kata sarka peripatousin alla kata pneuma 2 o gar nomos tou pneumatos tes zoes en christo iesou eleutherosen me apo tou nomou tes amartias kai tou thanatou 3 to gar adunaton tou nomou en o esthenei dia tes sarkos o theos ton eautou uion pempsas en omoiomati sarkos amartias kai peri amartias katekrinen ten amartian en te sarki 4 ina to dikaioma tou nomou plerothe en emin tois me kata sarka peripatousin alla kata pneuma 5 oi gar kata sarka ontes ta tes sarkos phronousin oi de kata pneuma ta tou pneumatos 6 to gar phronema tes sarkos thanatos to de phronema tou pneumatos zoe kai eirene 7 dioti to phronema tes sarkos echthra eis theon to gar nomo tou theou ouch upotassetai oude gar dunatai 8 oi de en sarki ontes theo aresai ou dunantai 9 umeis de ouk este en sarki all en pneumati eiper pneuma theou oikei en umin ei de tis pneuma christou ouk echei outos ouk estin autou 10 ei de christos en umin to men soma nekron di amartian to de pneuma zoe dia dikaiosunen 11 ei de to pneuma tou egeirantos iesoun ek nekron oikei en umin o egeiras ton christon ek nekron zoopoiesei kai ta thneta somata umon dia tou enoikountos autou pneumatos en umin 12 ara oun adelphoi opheiletai esmen ou te sarki tou kata sarka zen 13 ei gar kata sarka zete mellete apothneskein ei de pneumati tas praxeis tou somatos thanatoute zesesthe 14 osoi gar pneumati theou agontai outoi eisin uioi theou 15 ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon all elabete pneuma uiothesias en o krazomen abba o pater 16 auto to pneuma summarturei to pneumati emon oti esmen tekna theou 17 ei de tekna kai kleronomoi kleronomoi men theou sunkleronomoi de christou eiper sumpaschomen ina kai sundoxasthomen 18 logizomai gar oti ouk axia ta pathemata tou nun kairou pros ten mellousan doxan apokaluphthenai eis emas 19 e gar apokaradokia tes ktiseos ten apokalupsin ton uion tou theou apekdechetai 20 te gar mataioteti e ktisis upetage ouch ekousa alla dia ton upotaxanta ep elpidi 21 oti kai aute e ktisis eleutherothesetai apo tes douleias tes phthoras eis ten eleutherian tes doxes ton teknon tou theou 22 oidamen gar oti pasa e ktisis sustenazei kai sunodinei achri tou nun 23 ou monon de alla kai autoi ten aparchen tou pneumatos echontes kai emeis autoi en eautois stenazomen uiothesian apekdechomenoi ten apolutrosin tou somatos emon 24 te gar elpidi esothemen elpis de blepomene ouk estin elpis o gar blepei tis ti kai elpizei 25 ei de o ou blepomen elpizomen di upomones apekdechometha 26 osautos de kai to pneuma sunantilambanetai tais astheneiais emon to gar ti proseuxometha katho dei ouk oidamen all auto to pneuma uperentunchanei uper emon stenagmois alaletois 27 o de ereunon tas kardias oiden ti to phronema tou pneumatos oti kata theon entunchanei uper agion 28 oidamen de oti tois agaposin ton theon panta sunergei eis agathon tois kata prothesin kletois ousin 29 oti ous proegno kai proorisen summorphous tes eikonos tou uiou autou eis to einai auton prototokon en pollois adelphois 30 ous de proorisen toutous kai ekalesen kai ous ekalesen toutous kai edikaiosen ous de edikaiosen toutous kai edoxasen 31 ti oun eroumen pros tauta ei o theos uper emon tis kath emon 32 os ge tou idiou uiou ouk epheisato all uper emon panton paredoken auton pos ouchi kai sun auto ta panta emin charisetai 33 tis enkalesei kata eklekton theou theos o dikaion 34 tis o katakrinon christos o apothanon mallon de kai egertheis os kai estin en dexia tou theou os kai entunchanei uper emon 35 tis emas chorisei apo tes agapes tou christou thlipsis e stenochoria e diogmos e limos e gumnotes e kindunos e machaira 36 kathos gegraptai oti eneka sou thanatoumetha olen ten emeran elogisthemen os probata sphages 37 all en toutois pasin upernikomen dia tou agapesantos emas 38 pepeismai gar oti oute thanatos oute zoe oute angeloi oute archai oute dunameis oute enestota oute mellonta 39 oute upsoma oute bathos oute tis ktisis etera dunesetai emas chorisai apo tes agapes tou theou tes en christo iesou to kurio emon _
Next Chapter
Share this passage with others: