1 ti oun eroumen epimenoumen te amartia ina e charis pleonase 2 me genoito oitines apethanomen te amartia pos eti zesomen en aute 3 e agnoeite oti osoi ebaptisthemen eis christon iesoun eis ton thanaton autou ebaptisthemen 4 sunetaphemen oun auto dia tou baptismatos eis ton thanaton ina osper egerthe christos ek nekron dia tes doxes tou patros outos kai emeis en kainoteti zoes peripatesomen 5 ei gar sumphutoi gegonamen to omoiomati tou thanatou autou alla kai tes anastaseos esometha 6 touto ginoskontes oti o palaios emon anthropos sunestaurothe ina katargethe to soma tes amartias tou meketi douleuein emas te amartia 7 o gar apothanon dedikaiotai apo tes amartias 8 ei de apethanomen sun christo pisteuomen oti kai suzesomen auto 9 eidotes oti christos egertheis ek nekron ouketi apothneskei thanatos autou ouketi kurieuei 10 o gar apethanen te amartia apethanen ephapax o de ze ze to theo 11 outos kai umeis logizesthe eautous nekrous men einai te amartia zontas de to theo en christo iesou to kurio emon 12 me oun basileueto e amartia en to thneto umon somati eis to upakouein aute en tais epithumiais autou 13 mede paristanete ta mele umon opla adikias te amartia alla parastesate eautous to theo os ek nekron zontas kai ta mele umon opla dikaiosunes to theo 14 amartia gar umon ou kurieusei ou gar este upo nomon all upo charin 15 ti oun amartesomen oti ouk esmen upo nomon all upo charin me genoito 16 ouk oidate oti o paristanete eautous doulous eis upakoen douloi este o upakouete etoi amartias eis thanaton e upakoes eis dikaiosunen 17 charis de to theo oti ete douloi tes amartias upekousate de ek kardias eis on paredothete tupon didaches 18 eleutherothentes de apo tes amartias edoulothete te dikaiosune 19 anthropinon lego dia ten astheneian tes sarkos umon osper gar parestesate ta mele umon doula te akatharsia kai te anomia eis ten anomian outos nun parastesate ta mele umon doula te dikaiosune eis agiasmon 20 ote gar douloi ete tes amartias eleutheroi ete te dikaiosune 21 tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinon thanatos 22 nuni de eleutherothentes apo tes amartias doulothentes de to theo echete ton karpon umon eis agiasmon to de telos zoen aionion 23 ta gar opsonia tes amartias thanatos to de charisma tou theou zoe aionios en christo iesou to kurio emon _
Next Chapter
Share this passage with others: