1 en de tais emerais ekeinais paraginetai ioannes o baptistes kerusson en te eremo tes ioudaias 2 kai legon metanoeite engiken gar e basileia ton ouranon 3 outos gar estin o retheis upo esaiou tou prophetou legontos phone boontos en te eremo etoimasate ten odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou 4 autos de o ioannes eichen to enduma autou apo trichon kamelou kai zonen dermatinen peri ten osphun autou e de trophe autou en akrides kai meli agrion 5 tote exeporeueto pros auton ierosoluma kai pasa e ioudaia kai pasa e perichoros tou iordanou 6 kai ebaptizonto en to iordane up autou exomologoumenoi tas amartias auton 7 idon de pollous ton pharisaion kai saddoukaion erchomenous epi to baptisma autou eipen autois gennemata echidnon tis upedeixen umin phugein apo tes mellouses orges 8 poiesate oun karpous axious tes metanoias 9 kai me doxete legein en eautois patera echomen ton abraam lego gar umin oti dunatai o theos ek ton lithon touton egeirai tekna to abraam 10 ede de kai e axine pros ten rizan ton dendron keitai pan oun dendron me poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai 11 ego men baptizo umas en udati eis metanoian o de opiso mou erchomenos ischuroteros mou estin ou ouk eimi ikanos ta upodemata bastasai autos umas baptisei en pneumati agio kai puri 12 ou to ptuon en te cheiri autou kai diakathariei ten alona autou kai sunaxei ton siton autou eis ten apotheken to de achuron katakausei puri asbesto 13 tote paraginetai o iesous apo tes galilaias epi ton iordanen pros ton ioannen tou baptisthenai up autou 14 o de ioannes diekoluen auton legon ego chreian echo upo sou baptisthenai kai su erche pros me 15 apokritheis de o iesous eipen pros auton aphes arti outos gar prepon estin emin plerosai pasan dikaiosunen tote aphiesin auton 16 kai baptistheis o iesous anebe euthus apo tou udatos kai idou aneochthesan auto oi ouranoi kai eiden to pneuma tou theou katabainon osei peristeran kai erchomenon ep auton 17 kai idou phone ek ton ouranon legousa outos estin o uios mou o agapetos en o eudokesa _
Next Chapter
Share this passage with others: