1 tote omoiothesetai e basileia ton ouranon deka parthenois aitines labousai tas lampadas auton exelthon eis apantesin tou numphiou 2 pente de esan ex auton phronimoi kai ai pente morai 3 aitines morai labousai tas lampadas eauton ouk elabon meth eauton elaion 4 ai de phronimoi elabon elaion en tois angeiois auton meta ton lampadon auton 5 chronizontos de tou numphiou enustaxan pasai kai ekatheudon 6 meses de nuktos krauge gegonen idou o numphios erchetai exerchesthe eis apantesin autou 7 tote egerthesan pasai ai parthenoi ekeinai kai ekosmesan tas lampadas auton 8 ai de morai tais phronimois eipon dote emin ek tou elaiou umon oti ai lampades emon sbennuntai 9 apekrithesan de ai phronimoi legousai mepote ouk arkese emin kai umin poreuesthe de mallon pros tous polountas kai agorasate eautais 10 aperchomenon de auton agorasai elthen o numphios kai ai etoimoi eiselthon met autou eis tous gamous kai ekleisthe e thura 11 usteron de erchontai kai ai loipai parthenoi legousai kurie kurie anoixon emin 12 o de apokritheis eipen amen lego umin ouk oida umas 13 gregoreite oun oti ouk oidate ten emeran oude ten oran en e o uios tou anthropou erchetai 14 osper gar anthropos apodemon ekalesen tous idious doulous kai paredoken autois ta uparchonta autou 15 kai o men edoken pente talanta o de duo o de en ekasto kata ten idian dunamin kai apedemesen eutheos 16 poreutheis de o ta pente talanta labon eirgasato en autois kai epoiesen alla pente talanta 17 osautos kai o ta duo ekerdesen kai autos alla duo 18 o de to en labon apelthon oruxen en te ge kai apekrupsen to argurion tou kuriou autou 19 meta de chronon polun erchetai o kurios ton doulon ekeinon kai sunairei met auton logon 20 kai proselthon o ta pente talanta labon prosenenken alla pente talanta legon kurie pente talanta moi paredokas ide alla pente talanta ekerdesa ep autois 21 ephe de auto o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga es pistos epi pollon se katasteso eiselthe eis ten charan tou kuriou sou 22 proselthon de kai o ta duo talanta labon eipen kurie duo talanta moi paredokas ide alla duo talanta ekerdesa ep autois 23 ephe auto o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga es pistos epi pollon se katasteso eiselthe eis ten charan tou kuriou sou 24 proselthon de kai o to en talanton eilephos eipen kurie egnon se oti skleros ei anthropos therizon opou ouk espeiras kai sunagon othen ou dieskorpisas 25 kai phobetheis apelthon ekrupsa to talanton sou en te ge ide echeis to son 26 apokritheis de o kurios autou eipen auto ponere doule kai oknere edeis oti therizo opou ouk espeira kai sunago othen ou dieskorpisa 27 edei oun se balein to argurion mou tois trapezitais kai elthon ego ekomisamen an to emon sun toko 28 arate oun ap autou to talanton kai dote to echonti ta deka talanta 29 to gar echonti panti dothesetai kai perisseuthesetai apo de tou me echontos kai o echei arthesetai ap autou 30 kai ton achreion doulon ekballete eis to skotos to exoteron ekei estai o klauthmos kai o brugmos ton odonton 31 otan de elthe o uios tou anthropou en te doxe autou kai pantes oi agioi angeloi met autou tote kathisei epi thronou doxes autou 32 kai sunachthesetai emprosthen autou panta ta ethne kai aphoriei autous ap allelon osper o poimen aphorizei ta probata apo ton eriphon 33 kai stesei ta men probata ek dexion autou ta de eriphia ex euonumon 34 tote erei o basileus tois ek dexion autou deute oi eulogemenoi tou patros mou kleronomesate ten etoimasmenen umin basileian apo kataboles kosmou 35 epeinasa gar kai edokate moi phagein edipsesa kai epotisate me xenos emen kai sunegagete me 36 gumnos kai periebalete me esthenesa kai epeskepsasthe me en phulake emen kai elthete pros me 37 tote apokrithesontai auto oi dikaioi legontes kurie pote se eidomen peinonta kai ethrepsamen e dipsonta kai epotisamen 38 pote de se eidomen xenon kai sunegagomen e gumnon kai periebalomen 39 pote de se eidomen asthene e en phulake kai elthomen pros se 40 kai apokritheis o basileus erei autois amen lego umin eph oson epoiesate eni touton ton adelphon mou ton elachiston emoi epoiesate 41 tote erei kai tois ex euonumon poreuesthe ap emou oi kateramenoi eis to pur to aionion to etoimasmenon to diabolo kai tois angelois autou 42 epeinasa gar kai ouk edokate moi phagein edipsesa kai ouk epotisate me 43 xenos emen kai ou sunegagete me gumnos kai ou periebalete me asthenes kai en phulake kai ouk epeskepsasthe me 44 tote apokrithesontai auto kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinonta e dipsonta e xenon e gumnon e asthene e en phulake kai ou diekonesamen soi 45 tote apokrithesetai autois legon amen lego umin eph oson ouk epoiesate eni touton ton elachiston oude emoi epoiesate 46 kai apeleusontai outoi eis kolasin aionion oi de dikaioi eis zoen aionion _
Next Chapter
Share this passage with others: