1 tou de iesou gennethentos en bethleem tes ioudaias en emerais erodou tou basileos idou magoi apo anatolon paregenonto eis ierosoluma 2 legontes pou estin o techtheis basileus ton ioudaion eidomen gar autou ton astera en te anatole kai elthomen proskunesai auto 3 akousas de erodes o basileus etarachthe kai pasa ierosoluma met autou 4 kai sunagagon pantas tous archiereis kai grammateis tou laou epunthaneto par auton pou o christos gennatai 5 oi de eipon auto en bethleem tes ioudaias outos gar gegraptai dia tou prophetou 6 kai su bethleem ge iouda oudamos elachiste ei en tois egemosin iouda ek sou gar exeleusetai egoumenos ostis poimanei ton laon mou ton israel 7 tote erodes lathra kalesas tous magous ekribosen par auton ton chronon tou phainomenou asteros 8 kai pempsas autous eis bethleem eipen poreuthentes akribos exetasate peri tou paidiou epan de eurete apangeilate moi opos kago elthon proskuneso auto 9 oi de akousantes tou basileos eporeuthesan kai idou o aster on eidon en te anatole proegen autous eos elthon este epano ou en to paidion 10 idontes de ton astera echaresan charan megalen sphodra 11 kai elthontes eis ten oikian eidon to paidion meta marias tes metros autou kai pesontes prosekunesan auto kai anoixantes tous thesaurous auton prosenenkan auto dora chruson kai libanon kai smurnan 12 kai chrematisthentes kat onar me anakampsai pros eroden di alles odou anechoresan eis ten choran auton 13 anachoresanton de auton idou angelos kuriou phainetai kat onar to ioseph legon egertheis paralabe to paidion kai ten metera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eos an eipo soi mellei gar erodes zetein to paidion tou apolesai auto 14 o de egertheis parelaben to paidion kai ten metera autou nuktos kai anechoresen eis aigupton 15 kai en ekei eos tes teleutes erodou ina plerothe to rethen upo tou kuriou dia tou prophetou legontos ex aiguptou ekalesa ton uion mou 16 tote erodes idon oti enepaichthe upo ton magon ethumothe lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bethleem kai en pasin tois oriois autes apo dietous kai katotero kata ton chronon on ekribosen para ton magon 17 tote eplerothe to rethen upo ieremiou tou prophetou legontos 18 phone en rama ekousthe threnos kai klauthmos kai odurmos polus rachel klaiousa ta tekna autes kai ouk ethelen paraklethenai oti ouk eisin 19 teleutesantos de tou erodou idou angelos kuriou kat onar phainetai to ioseph en aigupto 20 legon egertheis paralabe to paidion kai ten metera autou kai poreuou eis gen israel tethnekasin gar oi zetountes ten psuchen tou paidiou 21 o de egertheis parelaben to paidion kai ten metera autou kai elthen eis gen israel 22 akousas de oti archelaos basileuei epi tes ioudaias anti erodou tou patros autou ephobethe ekei apelthein chrematistheis de kat onar anechoresen eis ta mere tes galilaias 23 kai elthon katokesen eis polin legomenen nazareth opos plerothe to rethen dia ton propheton oti nazoraios klethesetai _
Next Chapter
Share this passage with others: