1 en ekeino to kairo ekousen erodes o tetrarches ten akoen iesou 2 kai eipen tois paisin autou outos estin ioannes o baptistes autos egerthe apo ton nekron kai dia touto ai dunameis energousin en auto 3 o gar erodes kratesas ton ioannen edesen auton kai etheto en phulake dia erodiada ten gunaika philippou tou adelphou autou 4 elegen gar auto o ioannes ouk exestin soi echein auten 5 kai thelon auton apokteinai ephobethe ton ochlon oti os propheten auton eichon 6 genesion de agomenon tou erodou orchesato e thugater tes erodiados en to meso kai eresen to erode 7 othen meth orkou omologesen aute dounai o ean aitesetai 8 e de probibastheisa upo tes metros autes dos moi phesin ode epi pinaki ten kephalen ioannou tou baptistou 9 kai elupethe o basileus dia de tous orkous kai tous sunanakeimenous ekeleusen dothenai 10 kai pempsas apekephalisen ton ioannen en te phulake 11 kai enechthe e kephale autou epi pinaki kai edothe to korasio kai enenken te metri autes 12 kai proselthontes oi mathetai autou eran to soma kai ethapsan auto kai elthontes apengeilan to iesou 13 kai akousas o iesous anechoresen ekeithen en ploio eis eremon topon kat idian kai akousantes oi ochloi ekolouthesan auto peze apo ton poleon 14 kai exelthon o iesous eiden polun ochlon kai esplanchnisthe ep autous kai etherapeusen tous arrostous auton 15 opsias de genomenes proselthon auto oi mathetai autou legontes eremos estin o topos kai e ora ede parelthen apoluson tous ochlous ina apelthontes eis tas komas agorasosin eautois bromata 16 o de iesous eipen autois ou chreian echousin apelthein dote autois umeis phagein 17 oi de legousin auto ouk echomen ode ei me pente artous kai duo ichthuas 18 o de eipen pherete moi autous ode 19 kai keleusas tous ochlous anaklithenai epi tous chortous kai labon tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogesen kai klasas edoken tois mathetais tous artous oi de mathetai tois ochlois 20 kai ephagon pantes kai echortasthesan kai eran to perisseuon ton klasmaton dodeka kophinous plereis 21 oi de esthiontes esan andres osei pentakischilioi choris gunaikon kai paidion 22 kai eutheos enankasen o iesous tous mathetas autou embenai eis to ploion kai proagein auton eis to peran eos ou apoluse tous ochlous 23 kai apolusas tous ochlous anebe eis to oros kat idian proseuxasthai opsias de genomenes monos en ekei 24 to de ploion ede meson tes thalasses en basanizomenon upo ton kumaton en gar enantios o anemos 25 tetarte de phulake tes nuktos apelthen pros autous o iesous peripaton epi tes thalasses 26 kai idontes auton oi mathetai epi ten thalassan peripatounta etarachthesan legontes oti phantasma estin kai apo tou phobou ekraxan 27 eutheos de elalesen autois o iesous legon tharseite ego eimi me phobeisthe 28 apokritheis de auto o petros eipen kurie ei su ei keleuson me pros se elthein epi ta udata 29 o de eipen elthe kai katabas apo tou ploiou o petros periepatesen epi ta udata elthein pros ton iesoun 30 blepon de ton anemon ischuron ephobethe kai arxamenos katapontizesthai ekraxen legon kurie soson me 31 eutheos de o iesous ekteinas ten cheira epelabeto autou kai legei auto oligopiste eis ti edistasas 32 kai embanton auton eis to ploion ekopasen o anemos 33 oi de en to ploio elthontes prosekunesan auto legontes alethos theou uios ei 34 kai diaperasantes elthon eis ten gen gennesaret 35 kai epignontes auton oi andres tou topou ekeinou apesteilan eis olen ten perichoron ekeinen kai prosenenkan auto pantas tous kakos echontas 36 kai parekaloun auton ina monon apsontai tou kraspedou tou imatiou autou kai osoi epsanto diesothesan _
Next Chapter
Share this passage with others: