1 en de te emera ekeine exelthon o iesous apo tes oikias ekatheto para ten thalassan 2 kai sunechthesan pros auton ochloi polloi oste auton eis to ploion embanta kathesthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistekei 3 kai elalesen autois polla en parabolais legon idou exelthen o speiron tou speirein 4 kai en to speirein auton a men epesen para ten odon kai elthen ta peteina kai katephagen auta 5 alla de epesen epi ta petrode opou ouk eichen gen pollen kai eutheos exaneteilen dia to me echein bathos ges 6 eliou de anateilantos ekaumatisthe kai dia to me echein rizan exeranthe 7 alla de epesen epi tas akanthas kai anebesan ai akanthai kai apepnixan auta 8 alla de epesen epi ten gen ten kalen kai edidou karpon o men ekaton o de exekonta o de triakonta 9 o echon ota akouein akoueto 10 kai proselthontes oi mathetai eipon auto diati en parabolais laleis autois 11 o de apokritheis eipen autois oti umin dedotai gnonai ta musteria tes basileias ton ouranon ekeinois de ou dedotai 12 ostis gar echei dothesetai auto kai perisseuthesetai ostis de ouk echei kai o echei arthesetai ap autou 13 dia touto en parabolais autois lalo oti blepontes ou blepousin kai akouontes ouk akouousin oude suniousin 14 kai anapleroutai ep autois e propheteia esaiou e legousa akoe akousete kai ou me sunete kai blepontes blepsete kai ou me idete 15 epachunthe gar e kardia tou laou toutou kai tois osin bareos ekousan kai tous ophthalmous auton ekammusan mepote idosin tois ophthalmois kai tois osin akousosin kai te kardia sunosin kai epistrepsosin kai iasomai autous 16 umon de makarioi oi ophthalmoi oti blepousin kai ta ota umon oti akouei 17 amen gar lego umin oti polloi prophetai kai dikaioi epethumesan idein a blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk ekousan 18 umeis oun akousate ten parabolen tou speirontos 19 pantos akouontos ton logon tes basileias kai me sunientos erchetai o poneros kai arpazei to esparmenon en te kardia autou outos estin o para ten odon spareis 20 o de epi ta petrode spareis outos estin o ton logon akouon kai euthus meta charas lambanon auton 21 ouk echei de rizan en eauto alla proskairos estin genomenes de thlipseos e diogmou dia ton logon euthus skandalizetai 22 o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouon kai e merimna tou aionos toutou kai e apate tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai 23 o de epi ten gen ten kalen spareis outos estin o ton logon akouon kai sunion os de karpophorei kai poiei o men ekaton o de exekonta o de triakonta 24 allen parabolen paretheken autois legon omoiothe e basileia ton ouranon anthropo speiranti kalon sperma en to agro autou 25 en de to katheudein tous anthropous elthen autou o echthros kai espeiren zizania ana meson tou sitou kai apelthen 26 ote de eblastesen o chortos kai karpon epoiesen tote ephane kai ta zizania 27 proselthontes de oi douloi tou oikodespotou eipon auto kurie ouchi kalon sperma espeiras en to so agro pothen oun echei ta zizania 28 o de ephe autois echthros anthropos touto epoiesen oi de douloi eipon auto theleis oun apelthontes sullexomen auta 29 o de ephe ou mepote sullegontes ta zizania ekrizosete ama autois ton siton 30 aphete sunauxanesthai amphotera mechri tou therismou kai en to kairo tou therismou ero tois theristais sullexate proton ta zizania kai desate auta eis desmas pros to katakausai auta ton de siton sunagagete eis ten apotheken mou 31 allen parabolen paretheken autois legon omoia estin e basileia ton ouranon kokko sinapeos on labon anthropos espeiren en to agro autou 32 o mikroteron men estin panton ton spermaton otan de auxethe meizon ton lachanon estin kai ginetai dendron oste elthein ta peteina tou ouranou kai kataskenoun en tois kladois autou 33 allen parabolen elalesen autois omoia estin e basileia ton ouranon zume en labousa gune enekrupsen eis aleurou sata tria eos ou ezumothe olon 34 tauta panta elalesen o iesous en parabolais tois ochlois kai choris paraboles ouk elalei autois 35 opos plerothe to rethen dia tou prophetou legontos anoixo en parabolais to stoma mou ereuxomai kekrummena apo kataboles kosmou 36 tote apheis tous ochlous elthen eis ten oikian o iesous kai proselthon auto oi mathetai autou legontes phrason emin ten parabolen ton zizanion tou agrou 37 o de apokritheis eipen autois o speiron to kalon sperma estin o uios tou anthropou 38 o de agros estin o kosmos to de kalon sperma outoi eisin oi uioi tes basileias ta de zizania eisin oi uioi tou ponerou 39 o de echthros o speiras auta estin o diabolos o de therismos sunteleia tou aionos estin oi de theristai angeloi eisin 40 osper oun sullegetai ta zizania kai puri katakaietai outos estai en te sunteleia tou aionos toutou 41 apostelei o uios tou anthropou tous angelous autou kai sullexousin ek tes basileias autou panta ta skandala kai tous poiountas ten anomian 42 kai balousin autous eis ten kaminon tou puros ekei estai o klauthmos kai o brugmos ton odonton 43 tote oi dikaioi eklampsousin os o elios en te basileia tou patros auton o echon ota akouein akoueto 44 palin omoia estin e basileia ton ouranon thesauro kekrummeno en to agro on euron anthropos ekrupsen kai apo tes charas autou upagei kai panta osa echei polei kai agorazei ton agron ekeinon 45 palin omoia estin e basileia ton ouranon anthropo emporo zetounti kalous margaritas 46 os euron ena polutimon margariten apelthon pepraken panta osa eichen kai egorasen auton 47 palin omoia estin e basileia ton ouranon sagene bletheise eis ten thalassan kai ek pantos genous sunagagouse 48 en ote eplerothe anabibasantes epi ton aigialon kai kathisantes sunelexan ta kala eis angeia ta de sapra exo ebalon 49 outos estai en te sunteleia tou aionos exeleusontai oi angeloi kai aphoriousin tous ponerous ek mesou ton dikaion 50 kai balousin autous eis ten kaminon tou puros ekei estai o klauthmos kai o brugmos ton odonton 51 legei autois o iesous sunekate tauta panta legousin auto nai kurie 52 o de eipen autois dia touto pas grammateus matheteutheis eis ten basileian ton ouranon omoios estin anthropo oikodespote ostis ekballei ek tou thesaurou autou kaina kai palaia 53 kai egeneto ote etelesen o iesous tas parabolas tautas meteren ekeithen 54 kai elthon eis ten patrida autou edidasken autous en te sunagoge auton oste ekplettesthai autous kai legein pothen touto e sophia aute kai ai dunameis 55 ouch outos estin o tou tektonos uios ouchi e meter autou legetai mariam kai oi adelphoi autou iakobos kai ioses kai simon kai ioudas 56 kai ai adelphai autou ouchi pasai pros emas eisin pothen oun touto tauta panta 57 kai eskandalizonto en auto o de iesous eipen autois ouk estin prophetes atimos ei me en te patridi autou kai en te oikia autou 58 kai ouk epoiesen ekei dunameis pollas dia ten apistian auton _
Next Chapter
Share this passage with others: