1 en ekeino to kairo eporeuthe o iesous tois sabbasin dia ton sporimon oi de mathetai autou epeinasan kai erxanto tillein stachuas kai esthiein 2 oi de pharisaioi idontes eipon auto idou oi mathetai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbato 3 o de eipen autois ouk anegnote ti epoiesen dabid ote epeinasen autos kai oi met autou 4 pos eiselthen eis ton oikon tou theou kai tous artous tes protheseos ephagen ous ouk exon en auto phagein oude tois met autou ei me tois iereusin monois 5 e ouk anegnote en to nomo oti tois sabbasin oi iereis en to iero to sabbaton bebelousin kai anaitioi eisin 6 lego de umin oti tou ierou meizon estin ode 7 ei de egnokeite ti estin eleon thelo kai ou thusian ouk an katedikasate tous anaitious 8 kurios gar estin kai tou sabbatou o uios tou anthropou 9 kai metabas ekeithen elthen eis ten sunagogen auton 10 kai idou anthropos en ten cheira echon xeran kai eperotesan auton legontes ei exestin tois sabbasin therapeuein ina kategoresosin autou 11 o de eipen autois tis estai ex umon anthropos os exei probaton en kai ean empese touto tois sabbasin eis bothunon ouchi kratesei auto kai egerei 12 poso oun diapherei anthropos probatou oste exestin tois sabbasin kalos poiein 13 tote legei to anthropo ekteinon ten cheira sou kai exeteinen kai apokatestathe ugies os e alle 14 oi de pharisaioi sumboulion elabon kat autou exelthontes opos auton apolesosin 15 o de iesous gnous anechoresen ekeithen kai ekolouthesan auto ochloi polloi kai etherapeusen autous pantas 16 kai epetimesen autois ina me phaneron auton poiesosin 17 opos plerothe to rethen dia esaiou tou prophetou legontos 18 idou o pais mou on eretisa o agapetos mou eis on eudokesen e psuche mou theso to pneuma mou ep auton kai krisin tois ethnesin apangelei 19 ouk erisei oude kraugasei oude akousei tis en tais plateiais ten phonen autou 20 kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tuphomenon ou sbesei eos an ekbale eis nikos ten krisin 21 kai en to onomati autou ethne elpiousin 22 tote prosenechthe auto daimonizomenos tuphlos kai kophos kai etherapeusen auton oste ton tuphlon kai kophon kai lalein kai blepein 23 kai existanto pantes oi ochloi kai elegon meti outos estin o uios dabid 24 oi de pharisaioi akousantes eipon outos ouk ekballei ta daimonia ei me en to beelzeboul archonti ton daimonion 25 eidos de o iesous tas enthumeseis auton eipen autois pasa basileia meristheisa kath eautes eremoutai kai pasa polis e oikia meristheisa kath eautes ou stathesetai 26 kai ei o satanas ton satanan ekballei eph eauton emeristhe pos oun stathesetai e basileia autou 27 kai ei ego en beelzeboul ekballo ta daimonia oi uioi umon en tini ekballousin dia touto autoi umon esontai kritai 28 ei de ego en pneumati theou ekballo ta daimonia ara ephthasen eph umas e basileia tou theou 29 e pos dunatai tis eiselthein eis ten oikian tou ischurou kai ta skeue autou diarpasai ean me proton dese ton ischuron kai tote ten oikian autou diarpasei 30 o me on met emou kat emou estin kai o me sunagon met emou skorpizei 31 dia touto lego umin pasa amartia kai blasphemia aphethesetai tois anthropois e de tou pneumatos blasphemia ouk aphethesetai tois anthropois 32 kai os an eipe logon kata tou uiou tou anthropou aphethesetai auto os d an eipe kata tou pneumatos tou agiou ouk aphethesetai auto oute en touto to aioni oute en to mellonti 33 e poiesate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon e poiesate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginosketai 34 gennemata echidnon pos dunasthe agatha lalein poneroi ontes ek gar tou perisseumatos tes kardias to stoma lalei 35 o agathos anthropos ek tou agathou thesaurou tes kardias ekballei ta agatha kai o poneros anthropos ek tou ponerou thesaurou ekballei ponera 36 lego de umin oti pan rema argon o ean lalesosin oi anthropoi apodosousin peri autou logon en emera kriseos 37 ek gar ton logon sou dikaiothese kai ek ton logon sou katadikasthese 38 tote apekrithesan tines ton grammateon kai pharisaion legontes didaskale thelomen apo sou semeion idein 39 o de apokritheis eipen autois genea ponera kai moichalis semeion epizetei kai semeion ou dothesetai aute ei me to semeion iona tou prophetou 40 osper gar en ionas en te koilia tou ketous treis emeras kai treis nuktas outos estai o uios tou anthropou en te kardia tes ges treis emeras kai treis nuktas 41 andres nineuitai anastesontai en te krisei meta tes geneas tautes kai katakrinousin auten oti metenoesan eis to kerugma iona kai idou pleion iona ode 42 basilissa notou egerthesetai en te krisei meta tes geneas tautes kai katakrinei auten oti elthen ek ton peraton tes ges akousai ten sophian solomontos kai idou pleion solomontos ode 43 otan de to akatharton pneuma exelthe apo tou anthropou dierchetai di anudron topon zetoun anapausin kai ouch euriskei 44 tote legei epistrepso eis ton oikon mou othen exelthon kai elthon euriskei scholazonta sesaromenon kai kekosmemenon 45 tote poreuetai kai paralambanei meth eautou epta etera pneumata ponerotera eautou kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthropou ekeinou cheirona ton proton outos estai kai te genea taute te ponera 46 eti de autou lalountos tois ochlois idou e meter kai oi adelphoi autou eistekeisan exo zetountes auto lalesai 47 eipen de tis auto idou e meter sou kai oi adelphoi sou exo estekasin zetountes soi lalesai 48 o de apokritheis eipen to eiponti auto tis estin e meter mou kai tines eisin oi adelphoi mou 49 kai ekteinas ten cheira autou epi tous mathetas autou eipen idou e meter mou kai oi adelphoi mou 50 ostis gar an poiese to thelema tou patros mou tou en ouranois autos mou adelphos kai adelphe kai meter estin _
Next Chapter
Share this passage with others: